Предприемачество и мениджмънт

Plan your next holidays and keep track of your favorite locations and attractions while creating a luggage checklist

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Предприемачество и мениджмънт by Mind Map: Предприемачество и мениджмънт

1. Мениджърски функции

1.1. Стопански

1.1.1. Осигуряване на ресурси

1.1.2. транспорт

1.1.3. реализация

1.2. Управленски

1.2.1. планиране

1.2.2. ръководство

1.2.3. разпределение на работата между подчинените

1.3. Специални

1.3.1. подготовка и преподготовка на кадрите

1.3.2. Иновационна дейност

2. Характеристика на предприемача

2.1. Oрганизационни умения

2.2. Страст към бизнеса

2.3. Бързи решения

2.4. търпение

2.5. Нетрадиционно мислене

2.6. Оценка на риска, самооценка

2.7. Бързо стабилизиране след провал

3. Мениджърски умения

3.1. Технически

3.1.1. способност за използване на средствата

3.2. Управленски умения

3.2.1. води преговори

3.2.2. мотивира подчинените

3.3. Концептуални

3.3.1. отсява важните за бизнеса позиции

3.4. Хуманитарни

3.4.1. възможност за подбор

3.4.2. ръководене на хора

4. Основни принципи и методи на управление

4.1. Основни принципи на управление

4.1.1. Разделение на труда

4.1.1.1. Усъвършенстване

4.1.1.2. Подбор

4.1.1.3. Иновация

4.1.2. Ефективност

4.1.2.1. Заинтересованост

4.1.2.2. План

4.1.3. Реализация

4.2. Методи на управление

4.2.1. Икономически

4.2.1.1. планиране

4.2.1.2. анализ

4.2.1.3. материално стимулиране

4.2.2. Организационни

4.2.2.1. суровини

4.2.2.2. енергия

4.2.2.3. работна сила

4.2.3. Социални

4.2.3.1. анкетиране

4.2.3.2. наблюдение

4.2.3.3. социален експеримент

5. Организация на предприемаческата дейност

5.1. Фактори

5.1.1. индустриален сектор

5.1.2. конкуренция

5.2. Управленски функции

5.2.1. планиране

5.2.2. организиране

5.2.2.1. идеи

5.2.2.2. цел

5.2.3. ръководене

6. Организационна структура на управление

6.1. традиционна ОСУ

6.1.1. Линейна структура

6.1.2. Функционална

6.1.3. Линейно-щабна

6.2. съвременна ОСУ

6.2.1. Линейно-функционална

6.2.2. матрична

6.2.3. дивизионна