Предприемачество и мениджмънт

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Предприемачество и мениджмънт by Mind Map: Предприемачество и мениджмънт

1. Разделение на труда

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. специализация

2.2. усъвъшенстване

2.3. Заинтересованост

2.4. Дисциплината в управлението

2.5. Инициатива на персонала

2.6. Контрол и проверка

3. Управленски и стопански функции в предприемачеството

3.1. Стопански

3.1.1. транспорт

3.1.2. ремонт

3.1.3. маркетингови

3.1.4. реализация

3.2. Управленски

3.2.1. планиране

3.2.2. организиране

3.2.3. ръководство

4. Мениджърски функции

4.1. Планиране

4.2. Организиране

4.3. Ръководство

4.4. Мотивиране

4.5. Контрол

4.6. Специални (частни) функции на управлението

4.6.1. - оперативно управление на експлоатационната работа

4.6.2. - организация на труда и работната заплата

4.6.3. - осигуряване на безопасност на движението и охраната на труда

4.6.4. - управление на счетоводно-финансовата дейност

4.6.5. - иновационна дейност

5. МЕТОДИ на управление

5.1. Икономически

5.2. планиранe

5.3. анализ

5.4. материалното стимулиране

5.5. Социални

5.6. анкетиране

5.7. интервюиране

5.8. наблюдение

5.9. изучаване на документи

5.10. Организационни

5.11. работна сила

5.12. енергия

5.13. материали

5.14. суровини

5.15. технологии

5.16. техника

6. МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И РОЛИ

6.1. Технически

6.2. Хуманитарни

6.3. Концептуални

6.4. Управленски

6.5. Мениджърски роли

6.6. По вземане на решения

6.7. Информационни

6.8. Междуличностни

7. Организационна структура на управление ОСУ

7.1. Основни

7.1.1. Линейна структура

7.1.2. Функционална структура

7.1.3. Линейно-функционална( линейно-щабна)

8. Организация на предприемаческата дейност

8.1. Фактори

8.1.1. икономическо състояние

8.1.2. социално положение

8.1.3. конкуренция

8.2. Управленска функция

8.2.1. планиране

8.2.2. ръководене

8.2.3. контрол