СУЛМ Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
СУЛМ Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія by Mind Map: СУЛМ Лексикологія. Лексикографія. Фразеологія

1. Гуманітарний інститутут

1.1. Кафедра української мови

1.2. Суденти 2-го курсу. Напрям підготовки - Філологія (українська мова та література)

2. Період вивчення

2.1. І семестр

2.2. 72 години

2.3. 2 години на тиждень

3. Джерельна база

3.1. Основна

3.1.1. 1. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова. К., 1986. - С.130-182 2. Сучасна українська літературна мова : Підручник / За ред. А.П.Грищенка. - 3-тє вид. - К., 2002. - 493 с. 3. Сучасна українська літературна мова : Підручник / За ред. М.Я.Плющ. 4-те вид., стерео. К.: Вища школа, 1994/ - 430 c.

3.2. Додаткова

3.2.1. 1. Жовтобрюх М,А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. - К.: Вища школа., 1972. - 402 с. 2. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови : Семантична структура слова. - Харків : Вища шк., 1977. - 114 с. 3. Сучасна українська літературна мова : Лексика і фразеологія / За ред. І.К.Білодіда. - К.: Наукова думка, 1973. - 438 с. 4. Українська мова : Енциклопедія / ред.колегія В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П.Зяблюк та ін. - К. : Укр.енцикл., 2000. - 752 с.

4. Навчальна дисципліна

4.1. Робоча навчальна програма

4.1.1. Модуль І

4.1.1.1. 5 лекцій

4.1.1.2. 5 практичних

4.1.1.3. 2 лабораторні

4.1.1.4. МК І

4.1.2. Модуль ІІ

4.1.2.1. 2 лекції

4.1.2.2. 2 практичних

4.1.2.3. 2 лабораторні

4.1.2.4. МК ІІ

4.1.3. Самостійна робота

4.1.4. ІНДЗ

4.1.5. ПМК

5. Матеріально-технічна база

5.1. Мультимедійний комплекс

5.1.1. ПК

5.1.2. Проектор

5.1.3. SMART-дошка

5.2. Носії інформації (Flesh-накопичувачі)

6. IP-ресурси

6.1. http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2272

6.2. Мультимедійні презентації до кожного курсу

6.3. Мультимедійні презентації до самостійних