Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

3MK - klikk på plusstegn for å se mer! by Mind Map: 3MK
- klikk på plusstegn
for å se mer!
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

3MK - klikk på plusstegn for å se mer!

Medier i samfunnet

#1

drøft problemstillinger knyttet til journalistikk, informasjonsvirksomhet og markedskommunikasjon, Pensum, Kap 9: Journalistikk, Hva er journalistikk?, Journalistikk = K*3F, Mellom børs og katedral, Presseskikk og presseetikk, Folkeskikk og presseskikk, Norsk Presseforbund, Pressens selvjustis, Vær Varsom Plakaten, 1. Pressens samfunnsrolle, 2. Integritet og ansvar, 3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene, 4. Publiseringsregler, Redaktørplakaten, Tekstreklameplakaten, Samfunnsoppdraget, Å selge i et marked, Sette dagsorden, Journalistisk metode, Hvordan finne stoff?, retten til innsyn, Hva blir nyheter?, Nyhetskriterier, KVEISA, Konflikt, Vesentlighet, Eksklusivitet, Sensasjon, Aktualitet, New node, Hendelse og helhet, Personfokusering, Referende og undersøkende journalistikk, Kritisk og gravende, Journalistens rolle, Trovederdighet, Habilitet, Journalistens stoff - publisering, Det journalistiske fotografiet, Forhåndsredigering, Kommentarjurnalistikk, Kilder (Kildefedighet), Kildekritikk, Kildevern, Valg av kilder, Lokalavisas dilemma, Walraffing, New Journalism, Kap 10: Markedskommunikasjon, Stikkord, informasjonsvirksomhet, omdømme, markedskommunikasjon, reklame, Journalistikk, presseetikk, Vær Varsom Plakaten, PFU -dommer, kildemakt, Læringsmål

#2

drøft hvordan nye medier kan påvirke utviklingen av innhold, presentasjonsformer og publisering i tradisjonelle og nye medier, og vurdere hvordan dette påvirker samfunnet, Stikkord, nye medier, nettavis, podcast, webcast, mobil, tradisjonelle medier, Avis, innhold og presentasjonsformer, Radio, innhold og presentasjonsformer, tv, innhold og presentasjonsformer, Læringsmål, Pensum

#3

vurdér egne uttrykk inn i en uttrykkshistorisk sammenheng, Læringsmål, Stikkord, Pensum, Kap 8: Medieuttrykket og meningen, Kap 7: Medieestetikk og analyseteknikk

#4

vurdér mediene som sosialiserende faktor og medienes evne til å påvirke individ og samfunn, Pensum, Kap 1: Mediehverdagen, Kap 2: Medievaner, Kap 3: Meg og medietekstene, Kap 4: Identitet og gruppetilhørighet, Kap. 5: Massemedier og påvirkning, Læringsmål, Stikkord

#5

drøft forholdet mellom demokrati og medier med vekt på moderne offentlighet, Pensum, Kap 11: Demokratiet og offentligheten, Læringsmål, Forklare hvorfor ytringsfrihet er et viktig premiss for en levende offentlighet, Forklare hvorfor en levende offentlighet er viktig i et demokrati, Demokrati, Gjøre rede for demokratiets grunnprinsipper, "demokratiregnskapet", Sette demokratiet utvikling i en mediehistorisk sammenheng, Offentlighet, Gi en definisjon av begrepet "offentlighet", Gjøre rede for Jürgen Habermas sin teori om "den borgerlige offentlighet", Få med at det er en "teori", og at det kanskje aldri har vært en realitet, Knytte dette til kaffehusene og salongene på 1700-tallet, sak, ikke person, fornuft, ikke følelser, offentlig, ikke privat, Forklare begrepet "The public man", Richard Senett, The Fall of The Public Man=Intimitettyranniet, Forklare forskjellen på ulike typer offentlighet, Tradisjonell offentlighet, Moderne offentlighet, Postmoderne offentlighet, Offentlighetsfirkanten, maktens rom, offentlighetens rom, det private rom, Mediene, AKTØR, Setter dagsorden, Velger ut stoff etter nyhetskriteriene, mener noe i kommentarstoffet, ARENA, Skal fremstille saker med balanse og objektivitet, skal slippe ulike syn til, skal informere og dokumentere i og om samfunnet, EKSEMPLER, Muhammedkarikaturene, Jostein Gaarder - Guds Utvlagte Folk, Blasfemiparagrafen, Intimitetstyranniet, "deloffentligheter", Urfolk, minoriteter, Diigo

#6

drøft forholdet mellom makt og medier, medietilbud og medienes rolle nasjonalt og internasjonalt, Pensum, Kap 13: Mediepolitikk, filmen Outfoxed, Læringsmål, forklare hva ulike medieideologier går ut på, ansvarlighetsideologi, Liberalistisk ideologi, gjøre rede for politiske mål, demokrati og offentlighet, mangfold og pluralisme, Kultur, språk og identitet, beskytte barn, unge og minoriteter, motvirke kommersialisering, gjøre rede for politiske virkemidler, eierskapregulering, konsesjoner, pressestøtte, momsfritak, innkjøprsordning for skjønnlitteratur, norsk filmfond, medietilsynet, allmenkringkasting, maktkamp, staten vil kontrollere, Edda Media, privatiseringsspøkelse, mediegiganter og eierkonsentrasjon, ny teknologi - konvergens og digitaliseirng, internasjonalisering og globalisering, Stikkord

#7

vurdér hvordan og i hvilken grad ulike grupper, urfolk og nasjonale og etniske minoriteter blir satt på dagsordenen og framstilt i nasjonale og internasjonale medie, Pensum, New node, Læringsmål, Stikkord

Innholdsproduksjon

#1

planlegg, produsér, publisér, dokumenter og drøft innhold i medieprodukter i ulike sjangrer og for ulike medier, Pensum, Kap 6: Fra amatør til profesjonell medieprodusent, hva er du?, amatør, profesjonell, se videocast, Fra idé til ferdig produkt, kreativitet og hardt arbeid, håndtverk og idé (konseptualisme), etikk, Det viktigste er ikke hva du føler, men hva du gjør!, etisk handling=jeg vil + jeg mener, Jeg vil (streben), Jeg mener (tenkning), integritet, ansvar, Læringsmål, planlegge, verktøy, tankekart, produksjonsplan, storyboard, produsere, verktøy, lyd, cubase, soundbooth, opptaksutstyr, foto, kamera, photoshop, film, kamera, FinalCut, Premiere, grafisk, InDesign, animasjon, digital, fotoshop, premiere, aftereffects, materiell, tekst, publiserer, verktøy, dokumentere, verktøy

#2

utforsk, utvikle og drøft kommunikasjon, fortellerteknikk, dramaturgi og uttrykksformer i medieprodukter og presentasjoner, Pensum, New node, Læringsmål, kommunikasjon, fortellerteknikk, dramaturgi

#3

bruk tidligere tiders uttrykk som inspirasjonskilde for egne uttrykk, Pensum, Kap 14: Før: Og hva nå?, Læringsmål

#4

identifisér, vurdér og anvend retoriske virkemidler og argumentasjon i medieprodukter, Pensum, New node, Læringsmål, hva er retorikk?, kunsten å overbevise, de retoriske bevismidler, logos, etos, patos, retorisk situasjon, Kairos

#5

produsér og drøft medieprodukter i tråd med etiske normer og gjeldende regelverk, Pensum, Kap 12: Medielover og regelverk, Læringsmål, normer, presseetikk, Vær Varsom Plakaten, Pressens Faglige Utvalg (PFU), Redaktørplakaten, Tekstreklameplakaten, regelverk, Opphavsrett, Fotolov, Offentlighetslov, Personvernlov, lov om ytringsfrihet, medieeierskapsloven, Lov om allmenkringkasting, medietilsynet

#6

vurdér faktorer som påvirker arbeidsmiljøet og forholde seg til ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk, Pensum, New node, Læringsmål

eksamen

PRODUKSJON

Virkemidler og teknikker, dramaturgi, komposisjonsprinsipper, retoriske grep, estetiske virkemidler, svart/hvitt, klipperytme, klangfarger

produksjonsprosessen, idéutvikling, hvilke verktøy har jeg brukt?, alternativer?, planlegging, hvilke verktøy har jeg brukt?, alternativer?, produksjon, hvilke verktøy har jeg brukt?, alternativer

Hva slags produkt?, medieform, foto, film, animasjonsfilm, spill, applikasjon til mobil, radiosending, "samtidsintervju", improvisasjon, stilretning, uttrykkshistorisk referanse, hva tenkte jeg på?, hva ser jeg i ettertid?, sjanger

I SAMFUNN

Informasjonsarbeid, målgruppe, hvem er mottaker?, Pierre Bourdieus sosiologiske firefeltsanalyse, hva er konteksten?

journalistikk