ทรัพยากรป่าไม้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพยากรป่าไม้ by Mind Map: ทรัพยากรป่าไม้

1. ความหมาย

1.1. ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญ

2. ประโยชน์

2.1. ช่วยลดโลกร้อน

2.2. เป็นที่อยู่ของสัตว์บางชนิด

3. แนวทางอนุรักษ์

3.1. ปลูกป่า

3.2. ไม่ตัดไม้ทำลายป่า

4. ปัญหา

4.1. มีคนตัดไม้ทำลายป่า

4.2. มีคนบุกรุกพื้นที่สัตว์สงวน

5. แนวทางแก้ปัญหา

5.1. ถ้าเห็นให้บอกผู้ใหญ่ทันที