ทรัพยากรป่าไม้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพยากรป่าไม้ by Mind Map: ทรัพยากรป่าไม้

1. ความหมาย

1.1. ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่งของประเทศ ป่าไม้มีต้นไม้และสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ ป่าไม้มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตมากมายโดยเฉพาะมนุษย์

2. ประโยชน์

2.1. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์

2.2. ทำให้ร่มเย็น เป็นสุข