Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Evaluarea naţională la limba română 2010 by Mind Map: Evaluarea naţională la
limba română 2010
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Evaluarea naţională la limba română 2010

Modele de subiecte

Competenţe generale

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

Competenţe specifice, 3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date, Conţinuturi asociate, - idei principale, idei secundare; ordinea logică şi cronologică a ideilor /a întâmplărilor dintr-un text;, - moduri de expunere (naraţiune, descriere, dialog, monolog);, - structuri în textele epice (logica acţiunii, timp, spaţiu, modalităţi de caracterizare a personajelor, relaţiile dintre personaje) şi lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta; eul liric);, - subiectul operei literare, momentele subiectului;, - procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: personificarea, alegoria, repetiţia fonetică/ aliteraţia, metafora, hiperbola, epitetul, comparaţia, repetiţia, enumeraţia, antiteză);, - sensul propriu şi sensul figurat al unor cuvinte într-un context dat;, - elemente de versificaţie (măsura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa);, - trăsăturile specifice genului epic şi liric, în opere literare studiate sau în texte la prima vedere;, - trăsături ale speciilor literare: schiţa, basmul (popular/cult), pastelul, fabula, nuvela, balada*, în opere literare studiate;, - texte literare (populare şi culte - aparţinând diverselor genuri şi specii studiate); texte nonliterare (texte publicitare, articolul de ziar/ de revistă, anunţul, ştirea);, 3.2. sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice studiate, a ortografiei şi punctuaţiei, Conţinuturi asociate, - arhaisme, regionalisme şi neologisme în texte date; cuvinte derivate, compuse sau obţinute prin conversiune;, - categorii semantice studiate: sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice; construcţii pleonastice; sensurile cuvintelor în contexte diferite;, - mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (derivarea, compunerea, schimbarea valorii gramaticale), familia de cuvinte; mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului;, - ortografierea diftongilor, a triftongilor şi a vocalelor în hiat;, - despărţirea cuvintelor în silabe;, - rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie studiate, prezente într-un text dat;, - valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic, lexical şi morfosintactic) într-un text dat; elemente de limbă şi de stil în textul literar; figurile de stil, versificaţia;, - categorii morfologice specifice părţilor de vorbire (conform programelor şcolare pentru clasele a V-a - a VIII-a): părţile de vorbire flexibile (verbul, substantivul/articolul, pronumele, numeralul, adjectivul) şi neflexibile (adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia); relaţii şi funcţii sintactice;, - elemente de sintaxă a propoziţiei şi a frazei (probleme de acord; funcţii sintactice; tipuri de propoziţii -regente şi subordonatele indicate de programa şcolară; relaţii sintactice; topică şi punctuaţie; valori stilistice ale folosirii acestora în textul dat);, 3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele, Conţinuturi asociate, - elemente etice şi culturale în texte literare şi nonliterare şi exprimarea propriei atitudini faţă de acestea;

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

Competenţe specifice, 4.1. redactarea diverselor texte, cu scopuri şi destinaţii diverse, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă, Conţinuturi asociate, elemente de redactare a unor compuneri scurte pe o anumită temă/ urmărind un plan dat sau conceput de elev; părţile componente ale unei compuneri; organizarea planului unei compuneri pe o temă dată; structurarea detaliilor în jurul ideii principale; dispunerea în pagină a diverselor texte; scrierea îngrijită, lizibilă şi corectă;, redactarea unor texte reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente cu ocazia unui eveniment personal, social sau cultural; evidenţierea unor trăsături ale unui obiect - peisaj, persoană - într-o descriere/ într-un portret;, redactarea unor scurte naraţiuni; continuarea unor dialoguri etc.); redactarea unor compuneri având ca suport texte literare studiate sau la prima vedere - rezumat; caracterizare de personaj;, motivarea apartenenţei unui text studiat la o specie literară sau la un gen literar: epic, liric*;, prezentarea unui punct de vedere asupra unor secvenţe din texte la prima vedere, pe baza unor cerinţe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare, figurile de stil studiate, elemente de versificaţie etc.) sau prin exprimarea argumentată a opiniei personale privind structura textului, semnifica ia titlului, procedeele de expresivitate artistică învă ate şi semnificaţiile mesajului din fragmentul dat;, exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind un text studiat sau textul la prima vedere ; aprecieri personale referitoare la fragmente din textele studiate (moduri de expunere, figuri de stil, personaje etc. );, 4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de lexic şi de morfo-sintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie, Conţinuturi asociate, elemente de lexic studiate în clasele V - VIII; aplicarea adecvată a cunoştinţelor de morfosintaxă în exprimarea scrisă corectă;, folosirea corectă a semnelor de punctuaţie la nivelul propoziţiei şi al frazei (coordonare, subordonare, incidenţă);, enunţul, fraza, părţi de propoziţie şi propoziţii studiate (predicatul şi propoziţia subordonată predicativă, subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă; atributul şi propoziţia subordonată atributivă; complementul direct şi propoziţia subordonată completivă directă; complementul indirect şi propoziţia subordonată completivă indirectă; complementele circumstanţiale şi propoziţiile subordonate circumstanţiale corespunzătoare (de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop ); dezvoltarea şi contragerea.

Calendar

4 mai 2010

25 mai 2010 ( perioadă specială)

Programa de examen