แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร by Mind Map: แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1. HR

1.1. Career development

1.1.1. Employee

1.1.2. Employee

1.2. Counseling

1.2.1. Employee

1.2.2. Employee

1.3. Benefits

1.3.1. Employee

1.3.2. Employee

2. Marketing

2.1. SEO

2.1.1. Employee

2.1.2. Employee

2.2. Social Media

2.2.1. Employee

2.2.2. Employee

2.3. Content

2.3.1. Employee

2.3.2. Employee

3. Finance

3.1. Funding

3.1.1. Employee

3.1.2. Employee

3.2. Tax filings

3.2.1. Employee

3.2.2. Employee

3.3. Budgets

3.3.1. Employee

3.3.2. Employee

3.4. Payroll

3.4.1. Employee

3.4.2. Employee

4. Sales

4.1. Customer relationships

4.1.1. Employee

4.1.2. Employee

4.2. Deal construction

4.2.1. Employee

4.2.2. Employee

4.3. Revenue projections

4.3.1. Employee

4.3.2. Employee

5. Legal

5.1. Partnerships

5.1.1. Employee

5.1.2. Employee

5.2. Risks

5.2.1. Employee

5.2.2. Employee

5.3. Agreements & Contracts

5.3.1. Employee

5.3.2. Employee

6. Product

6.1. Design

6.1.1. Employee

6.1.2. Employee

6.2. R & D

6.2.1. Employee

6.2.2. Employee

6.3. Upgrades

6.3.1. Employee

6.3.2. Employee

6.4. Cost tracking

6.4.1. Employee

6.4.2. Employee