رادین

Create a Market Plan for introducing a new product or brand

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
رادین by Mind Map: رادین

1. پروژه 1

1.1. پردازش صدا (برنامه ای که صدا گرفته و بر روی یک آهنگ پخش کند)

1.1.1. تحقیق و بررسی

1.1.1.1. نظر مردم

1.1.1.1.1. طرح پرسش نامه

1.1.1.2. برنامه های مشابه

1.1.1.3. روش اجرا

1.1.2. یادگیری

1.1.2.1. یادگیری اندروید وکار با هاست و کار با صدا

1.1.2.2. نوشتن برنامه ای که با هاست در ارتباط باشد

1.1.2.3. نوشتن برنامه ای که اندروید باشد

1.1.3. انجام فاز اول پروژه

1.1.3.1. نوشتن برنامه ای که موزیک پخش کند سپس صدای ضبط شده پخش کند

2. پروژه 2

2.1. میکس صدا

2.1.1. تحقیق و بررسی

2.1.1.1. نظر مردم

2.1.1.1.1. طرح پرسش نامه

2.1.1.2. روش اجرا

2.1.1.3. پیدا کردن مدل های حل پروژه

2.1.2. یادگیری

2.1.2.1. یادگیری انندروید و کار با صدا

2.1.2.2. هوش مصنویی

3. پروژه 3

3.1. پردازش تصویر (برنامه ای که حالت تصویر را دیده و بتواند الگویی در بیاورد که فرد در طول روز خوش حال باشد

3.1.1. روانشناسی

3.1.1.1. پرس و جو از روان شناسان

3.1.1.2. پیدا کردن روش هایی برای اینکه بفهمیم وقتی افراد ناراحتن صورتشان چه طور است

3.1.1.3. پیدا کردن الگو هایی برای خوشحال کردن افراد

3.1.2. یادگیری

3.1.2.1. یادگیری پردازش تصویر

3.1.2.2. یادگیری اندروید

3.1.2.3. نوشتن یک هوش مصنویی

4. پروژه 4

4.1. بازی پرچم ها

4.1.1. جستجو

4.1.1.1. پیدا کردن یک محیط کاربر پسند

4.1.2. یادگیری

4.1.2.1. یادگیری اندروید

4.1.3. انجام کار

4.1.3.1. نوشتن حداقل 100 مرحله

4.1.3.2. دو نفره کردن بازی

5. پروژه 5

5.1. سایت پرسش و پاسخ

5.1.1. تحقیق

5.1.1.1. پرسش از مردم

5.1.1.1.1. معرفی سایت های مشابه و نظر خواستن از آنها

5.1.1.1.2. طرح پرسش نامه

5.1.1.2. پیدا کردن ایراد های سایت های مشابه

5.1.1.3. پیدا کردن قالب مناسب

5.1.1.4. راهنمایی گرفتن از بچه های پارسال که این پروژه را داشتند

5.1.2. یادگیری

5.1.2.1. یادگیری کار با هاست و اندروید