ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM by Mind Map: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

1. CHUYỂN ĐỘNG CƠ

1.1. CHẤT ĐIỂM

1.2. QUỸ ĐẠO

1.3. CẠC XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA VẬT TRONG KHÔNG GIAN

1.3.1. VẬT MỐC,THƯỚC ĐO

1.3.2. HỆ TỌA ĐỘ

1.4. CÁCH XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TRONG CHUYỂN ĐỘNG

1.4.1. MỐC THỜI GIAN VÀ ĐỒNG HỒ

1.4.2. THỜI ĐIỂM VÀ THỜI GIAN

1.5. HỆ QUY CHIẾU

2. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

2.1. TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

2.2. QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC

2.3. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỒ THỊ TỌA ĐỘ THỜI GIAN

2.3.1. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG

2.3.2. ĐỒ THỊ TỌA ĐỘ

3. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

3.1. VẬN TỐC TỨC THỜI

3.1.1. ĐỘ LỚN

3.1.2. VÉC TƠ

3.2. ĐỊNH NGHĨA

3.3. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU

3.3.1. GIA TỐC

3.3.2. VÉC TƠ GIA TỐC

3.3.3. VẬN TỐC

3.3.3.1. CÔNG THỨC

3.3.3.2. ĐỒ THỊ

3.3.4. CÔNG THỨC TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG

3.3.5. CÔNG THỨC LIÊN HỆ GIỮA VẬN TỐC ,GIA TỐC VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC

3.3.6. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG

3.4. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG CHẬM DẦN ĐỀU

3.5. SỰ RƠI TỰ DO

3.5.1. SỰ RƠI TRONG KHÔNG KHÍ

3.5.2. ĐỊNH NGHĨA

3.5.3. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CHUYỂN ĐỘNG RƠI

3.5.4. GIA TỐC RƠI TỰ DO

4. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

4.1. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN

4.1.1. TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

4.2. ĐỊNH NGHĨA

4.3. TỐC ĐỘ DÀI

4.4. VÉC TƠ VẬN TỐC DÀI

4.5. TỐC ĐỘ GÓC

4.5.1. ĐƠN VỊ

4.6. CHU KÌ

4.7. TẦN SỐ

4.8. CÔNG THỨC LIÊN HỆ GIỮA TỐC ĐỘ GÓC,TỐC ĐỘ DÀI ,CHU KÌ QUAY

4.9. GIA TỐC HƯỚNG TÂM

4.9.1. HƯỚNG

4.9.2. ĐỘ LỚN

5. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

5.1. QUỸ ĐẠO

5.2. VẬN TỐC

5.3. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

5.4. HỆ QUY CHIẾU ĐỨNG YÊN VÀ HỆ HỆ QUY CHIẾU CHUYỂN ĐỘNG