גיאוגרפיה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
גיאוגרפיה by Mind Map: גיאוגרפיה

1. תחומי לימוד

1.1. ארץ ישראל

1.1.1. חומרי לימוד

1.1.1.1. נושא 1: מיקומה של א"י במרחב

1.1.1.2. נושא 2: התווית גבולות מדינת ישראל

1.1.1.3. נושא 3: תמורות באוכלוסיית ישראל

1.1.1.4. נושא 4: תמורות בכלכלת ישראל

1.1.1.5. נושא 5: משאבים ותשתיות

1.1.1.6. נושא 6: איכות הסביבה ופיתוח בר-קיימא

1.1.2. מבחנים שוטפים

1.1.3. סיכומים כלליים

1.2. מזרח תיכון

1.2.1. חומרי לימוד

1.2.1.1. נושא 1: גבולות ותחומים

1.2.1.2. נושא 2: קשרי גומלין טבע-אדם כגורם בעיצוב המרחב

1.2.1.3. נושא 3: אוכלוסייה וישובים - מאפיינים ותמורות

1.2.1.4. נושא 4: הכלכלה - בין עולם מתפתח לעולם מפותח

1.2.1.5. נושא 5: תהליכים גיאופוליטים - עימותים הסכמים ושיתופי פעולה

1.2.1.6. נושא 6: המאפיינים העיקריים של המדינות הגובלות עם ישראל

1.2.2. מבחנים שוטפים

1.2.3. סיכומים כלליים

1.3. פיתוח ותכנון מרחבי

1.3.1. חומרי לימוד

1.3.1.1. נושא 1: מדידת רמת הפיתוח של מדינות

1.3.1.2. נושא 2: גורמים לשונות בתהליכי הפיתוח

1.3.1.3. נושא 3: העיר במרחב העולמי

1.3.1.4. נושא 4: המרחב הכפרי בעולם המפותח והמתפתח - מאפיינים מהפכות ותמורות

1.3.1.5. נושא 5: זרזי פיתוח - משאבים תחבורה ותקשורת

1.3.1.6. נושא 6: תכנון ופיתוח במרחב העולמי

1.3.2. מבחנים שוטפים

1.3.3. סיכומים כלליים

1.4. נתי"ב

1.4.1. חומרי לימוד

1.4.1.1. נושא 1: מיפוי המרחב והצגתו

1.4.1.2. נושא 2: התמודדות האדם במרחב פיזי משתנה

1.4.1.3. נושא 3: אוכלוסיות במרחב העולמי

1.4.1.4. נושא 4: המרחב העירוני והמרחב הכפרי

1.4.1.5. נושא 5: מרחב הפעילות הכלכלית

1.4.1.6. נושא 6: פיתוח בר-קיימא בהיבט מקומי וגלובלי

1.4.2. מבחנים שוטפים

1.4.3. סיכומים כלליים

1.5. אנשים וישובים

1.5.1. חומרי לימוד

1.5.1.1. יחידה א: מבוא

1.5.1.2. יחידה ב: גידול האוכלוסיה והרכב האוכלוסיה

1.5.1.3. יחידה ג: תנועות ההגירה בעולם

1.5.1.4. יחידה ד: עולם עירוני בעידן הגלובליזציה

1.5.1.5. מבחנים שוטפים

1.6. כדור הארץ - סביבה - אדם

1.6.1. אסטרונומיה

1.6.1.1. מערכת השמש

1.6.1.2. תנועת כדור הארץ והירח

1.6.1.3. חקר החלל

1.6.2. מזג אוויר ואקלים

1.6.3. גיאולוגיה - תהליכים פנימיים

1.6.3.1. מבנה כדור הארץ

1.6.3.2. לוחות נודדים

1.6.3.3. רעידות אדמה והתפרצויות געשיות

1.6.3.4. סלעי כדור הארץ

1.6.4. גיאומורפולוגיה - תהליכים חיצוניים

1.6.5. משאבי טבע

1.6.5.1. מים

1.6.5.2. מחצבים

1.6.5.3. משאבי אנרגיה

2. דרכי הערכה

2.1. בגרויות

2.1.1. ארץ ישראל והמזרח התיכון

2.1.2. פיתוח ותכנון מרחבי

2.1.3. נתי"ב

2.2. מתכונות

2.2.1. ארץ ישראל והמזרח התיכון

2.2.2. פיתוח ותכנון מרחבי

2.2.3. נתי"ב

2.3. הערכה חילופית

3. צוות גיאוגרפיה

3.1. תכנית לימודים

3.1.1. חטיבת ביניים

3.1.2. חטיבה עליונה

3.1.2.1. מסמכי הלימה

3.1.2.1.1. תשע"ה

3.2. סילבוסים

3.2.1. חטיבת ביניים

3.2.1.1. שנתון ח

3.2.1.1.1. תשע"ה

3.2.1.2. שנתון ט

3.2.1.2.1. תשע"ה

3.2.2. חטיבה עליונה

3.2.2.1. שנתון י

3.2.2.1.1. תשע"ה

3.2.2.2. שנתון יא

3.2.2.2.1. תשע"ה

3.2.2.3. שנתון יב

3.2.2.3.1. תשע"ה