Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

KNJIŽNICA JE SRCE ŠOLE by Mind Map: KNJIŽNICA JE SRCE ŠOLE
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

KNJIŽNICA JE SRCE ŠOLE

BRALNA ZNAČKA

S knjigo v svet

Mi beremo

KIZ

Ure pravljic

Knjižnica kot informacijsko središče

knjižnično gradivo

Vrste inform. virov in njihova uporaba

Od ustvarjalca do uporabnikov

Od kataloga do police

Globalno informacijsko omrežje

...

SPLETNA STRAN ŠOLSKE KNJIŽNICE

LEPOSLOVNE KNJIGE

C

P

M

L

POUČNE KNJIGE

UDK

GLAVNE SKUPINE UDK UDC MAIN GROUPS 0 SPLOŠNO. RAČUNALNIŠTVO Bibliografije, knjižnice, muzeji, periodika, računalništvo, standardi, slovarji... GENERALITIES. COMPUTER SCIENCE Bibliographies, libraries, museums, periodicals, computer science, standards, dictionaries... 1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA Etika, omrežna etika... PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY Ethics, netiquette... 2 RELIGIJA. TEOLOGIJA Biblija, krščanstvo, svetovna verstva... RELIGION. THEOLOGY The Bible, Christianity, world religions... 3 DRUŽBENE VEDE Demografija, etnologija, finance, gospodarstvo, izobraževanje, politika, pravo... SOCIAL SCIENCES Demography, ethnology, finance, economy, education, politics, law... 5 NARAVOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA Astronomija, botanika, biologija, ekologija, fizika, geologija, kemija, okolje... NATURAL SCIENCES. MATHEMATICS Astronomy, botany, biology, ecology, physics, geology, chemistry, environment... 6 UPORABNE VEDE. MEDICINA. TEHNOLOGIJA Kmetijstvo, industrije, medicina, oglaševanje, poslovanje, upravljanje... APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY Agriculture, industries, medicine, advertising, business management, management... 7 UMETNOSTI. ZABAVA. ŠPORT Arhitektura, film, fotografija, glasba, gledališče, ples, slikarstvo, šport, zabava... THE ARTS. ENTERTAINMENT. SPORT Architecture, film, photography, music, theatre, dance, painting, sport, entertainment... 8 JEZIKI. JEZIKOSLOVJE. KNJIŽEVNOST Ameriška, angleška, klasična književnost... LANGUAGES. LINGUISTICS. LITERATURE American, English, classical literature... 9 GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJA. ZGODOVINA Arheologija, atlasi, biografije, geografija, genealogija, zemljevidi, zgodovina... GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY Archaeology, atlases, biographies, geography, genealogy, maps, history...

REVIALNI TISK

mladinski tisk

periodika za odrasle

DEJAVNOSTI

Srečanja s starši

Srečanja z umetniki

Knjižničarski krožek

Mega kviz

Uganka meseca

Rastem s knjigo

...

Varstva, takšna in drugačna...

Pošljite nam pošto.

UČBENIŠKI SKLAD

Kotiček z družabnimi igrami