แผนกลยุทธสภาข้าราชการ ในเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แผนกลยุทธสภาข้าราชการ ในเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับ by Mind Map: แผนกลยุทธสภาข้าราชการ ในเรื่องมหาวิทยาลัยในกำกับ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวบรวมความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายสนับสนุน

1.1. กิจกรรมที่ต้องทำ

1.1.1. ใช้ KM

1.2. เก็บเป็น Knowledge Asset

1.3. ประสาน รวบรวม ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

1.4. เชี่ยวชาญด้านไหนดี?

1.4.1. บริหารงานบุคคล

1.4.1.1. สวัสดิการ

1.4.1.2. ก้าวหน้า

1.4.1.3. บริหารเงินเดือน

1.4.1.4. ความสุขของบุคลากร

1.4.1.4.1. การบริหารที่เป็นธรรม

1.4.1.4.2. รายได้เพียงพอ

1.4.1.4.3. เอาธรรมะเข้าข่ม

1.4.1.4.4. งานพัฒนาและฝึกอบรม

2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สภาข้าราชการ

2.1. กิจกรรมที่ต้องทำ

2.1.1. ศึกษาดูงาน

2.1.2. แลกเปลี่่ยนเรียนรู้ มอ. มข.

3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

3.1. การส่งเสริมความสุขของสายสนับสนุน

3.2. เช่นการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ

3.3. ที่ กจ. จัดประกวด นวัตกรรม เป็นการคัดเลือกจากคณะขึ้นมา

3.3.1. สภาควรจัดประกวด นวัตกรรม ขึ้นมา จะได้ไปแข่งระดับ ปขมท

3.3.1.1. เสนอให้มาร่วมกับ กจ.?

3.3.1.1.1. ตอนนี้ก็ไปร่วมแล้วไม่ใช่เหรอ?

3.3.1.1.2. ที่คนเข้าน้อย เพราะประกาศไปแต่ไม่มีคนเข้า

3.3.1.1.3. ไม่ได้จำกัดคน

3.3.1.2. สภาควรคัดเลือก เข้าแข่งใน ปขมท. ทุกปี

3.3.1.2.1. แต่ก่อนมี 1 รางวัล

3.3.1.2.2. ต่อไปมี 1,2,3

3.3.1.2.3. ประชาสัมพันธ์เพิ่ม

3.3.1.3. มีแมวมอง แล้วส่งเสริมคณะส่งเข้าประกวด

3.3.2. เวทีคุณภาพ

3.3.2.1. ผู้บริหารมานั่งฟังด้วย

3.3.2.2. พัฒนาการ และนวัตกรรม

3.3.2.3. เริ่มมาจากงานฝึกอบรม

3.3.2.4. เอาไปต่อยอด ขอตำแหน่ง ความก้าวหน้าได้

3.4. กิจกรรมที่ต้องทำ

3.4.1. งานคัดเลือก ปขมท ดีเด่น

4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสื่อสารระหว่างสภาข้าราชการ กับบุคลากรสายสนับสนุน

4.1. ความเข้าใจที่ตรงกัน

4.1.1. คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ

4.1.2. ผู้บริหารกับเราได้รับข้อมูลไม่ตรงกัน

4.1.2.1. เราคุยกันเรื่องผลประโยชน์ ที่เราจะได้/เสีย อะไรบ้าง

4.1.2.2. เราน่าจะพูดได้ลึกกว่าที่ ผู้บริหารให้

4.1.2.2.1. ผู้บริหารพูดได้แต่ภาพรวม

4.1.2.2.2. แต่สายสนับสนุนอยากได้ รายละเอียดเฉพาะเรา

4.1.2.2.3. เช่น เรื่องระบบเงินเดือนสายสนับสนุน

4.1.2.2.4. ในภาพของวิทยาเขต

4.1.2.2.5. ถ้าออกนอกระบบจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

4.1.2.2.6. ให้สภาแต่ละวิทยาเขต ควรจะสรุปว่า ต้องตระหนักอะไรบ้าง

4.2. ทำอย่างไรได้บ้าง?

4.2.1. อย่าลืม

4.2.1.1. ลูกจ้างชั่วคราว

4.2.1.2. พนักงานเงินรายได้

4.2.1.2.1. อยากให้สื่อสารไปว่า

4.2.1.3. พนักงานราชการ

4.3. กิจกรรมที่ต้องทำ

4.3.1. CC ช่วยทำเรื่อง Website

4.3.1.1. ชื่อทางอื่นๆ

4.3.1.1.1. Facebook

4.3.1.1.2. Line

4.3.1.2. อยากให้มีการ Update ข่าว

4.3.1.2.1. Timeline

4.3.1.2.2. รู้ว่าตอนนี้อยู่ขึ้นตอนไหน