Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Física 2n BAT by Mind Map: Física 2n BAT

1. Material i organització

1.1. Llibre Física

1.2. Calculadora Científica

1.3. Molt paper i bolígrafs per escriure!

1.4. Classes teòriques.

1.4.1. Preparació selectivitat

1.5. Pràctiques

1.5.1. En cada tema

2. Exàmens

2.1. Examen 1

2.1.1. T.0 Eines matemàtiques

2.1.2. T.1 Cinemàtica i Dinàmica

2.1.2.1. 14 octubre

2.1.3. T.2 Treball, potència i energia

2.2. Examen 2

2.2.1. T.3 Moviment harmònic simple

2.2.1.1. Setmana exàmens 20-26 Nov

2.2.2. T.4 Moviment ondulatori

2.3. Examen 3

2.3.1. T. 5 Fenòmens ondulatoris

2.3.1.1. 16 desembre

2.4. Examen 4

2.4.1. T.6 Camp Gravitatori

2.4.2. T.7 Gravitació a l'Univers

2.4.2.1. 31 gener

2.5. Examen 5

2.5.1. T.8 Camp elèctric

2.5.1.1. Setmana exàmens 4-10 març

2.5.2. T. 9 Camp magnètic

2.6. Examen 6

2.6.1. T. 11 Física Quàntica i Relativitat

2.6.2. T. 12 Física Nuclear

2.6.2.1. 20 abril

2.7. Examen 7

2.7.1. T.10 Inducció electromagnètica

2.7.1.1. Setmana exàmens 8-13 maig

3. Avaluació

3.1. Penjat a la web del Centre

3.2. Contínua

3.3. Mitja totes unitats

3.4. Cada unitat

3.4.1. 70% Continguts

3.4.1.1. Exàmens

3.4.1.2. Mínim 3,5

3.4.1.3. Dilluns de 14 a 15

3.4.2. 20% Procediments

3.4.2.1. Treball al laboratori, protocols de pràctiques, exercicis escrits a aula o casa, informes...

3.4.2.2. Dossier al final de cada tema

3.4.2.3. Dossier a final de curs

3.4.3. 10% Actitud

3.4.3.1. Participació a classe, comportament, interès, assistència, puntualitat...

3.5. Recuperacions durant el curs dimarts tarda

4. Recomanacions

4.1. Treball constant

4.1.1. 20 minuts diaris x 20 dies x 3 mesos = 20 h!!

4.1.1.1. Geni és 1% inspiració i 99% transpiració. T.A. Edison

4.2. Pensar abans de començar a fer els exercicis!!!

4.2.1. Veure estratègia resolució problema!!!!

4.3. Fer sempre tots exercicis.

4.3.1. Un mal exercici és millor que no fer res

4.4. Diferenciar la Física de les Matemàtiques

4.5. Fer exercicis metòdicament i ordenada.

4.6. Fer dibuix/gràfic de cada exercici, amb dades!