Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Química 2 BAT by Mind Map: Química 2 BAT

1. Material i organització

1.1. Material Classroom

1.2. Calculadora Científica

1.3. Taula periòdica

1.4. Molt paper i bolígrafs per escriure!

1.5. Classes teòriques.

1.5.1. Preparació selectivitat

1.6. Pràctiques

1.6.1. En cada unitat

2. Exàmens

2.1. Examen 1

2.1.1. Repàs Química 1r BAT

2.2. Examen 2

2.2.1. Radiacions, àtoms i molècules

2.3. Examen 3

2.3.1. Canvis d'energia en les reaccions químiques

2.4. Examen 4

2.4.1. Equilibri de fases i químic

2.5. Examen 5

2.5.1. Equilibris químics iònics

2.6. Examen 6

2.6.1. Espontaneïtat i velocitat de les reaccions químiques

2.7. Examen 7

2.7.1. Piles i cel·les electrolítiques

3. Avaluació

3.1. Penjat a la web del Centre

3.2. Contínua

3.3. Mitja totes unitats

3.4. Cada unitat:

3.4.1. 70 % Continguts

3.4.1.1. Exàmens

3.4.1.2. Mínim 3,5

3.4.2. 20 % Procediments

3.4.2.1. Treball al laboratori, protocols de pràctiques, exercicis escrits a aula o casa, informes...

3.4.2.2. Dossier al final de cada unitat

3.4.2.3. Dossier al final de curs

3.4.3. 10 % Actitud

3.4.3.1. Participació a classe, comportament, interés, puntualitat, assistència...

3.5. Recuperacions durant el curs

4. Recomanacions

4.1. Treball constant

4.1.1. 20 minuts diaris x 20 dies x 3 mesos = 20 h!!

4.1.1.1. Geni és 1% inspiració i 99% transpiració. T.A. Edison

4.2. Pensar abans de començar a fer els exercicis!!!

4.2.1. Veure estratègia resolució problema!!!!

4.3. Fer sempre tots exercicis.

4.3.1. Un mal exercici és millor que no fer res

4.4. Diferenciar la Química de les Matemàtiques

4.5. Fer exercicis metòdicament i ordenada.

4.6. Fer dibuix/gràfic de cada exercici, amb dades!