Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Química 2 BAT by Mind Map: Química 2 BAT

1. Material i organització

1.1. Llibre Química

1.2. Calculadora Científica

1.3. Taula periòdica

1.4. Molt paper i bolígrafs per escriure!

1.5. Classes teòriques.

1.5.1. Preparació selectivitat

1.6. Pràctiques

1.6.1. En cada unitat

2. Exàmens

2.1. Examen 1

2.1.1. Formulació inorgànica

2.1.2. Formulació orgànica

2.1.2.1. 5 octubre

2.2. Examen 2

2.2.1. Gasos, dissolucions i estequiometria

2.2.1.1. 25 octubre

2.2.1.1.1. 31 octubre real

2.3. Examen 3

2.3.1. Termodinàmica. T.3 llibre

2.3.1.1. 21-27 Nov

2.4. Examen 4

2.4.1. Cinètica química. T.5 llibre

2.4.2. Equilibri químic. T.4 llibre

2.4.2.1. 24 Gener

2.5. Examen 5

2.5.1. Equilibri precipitació. T.8 llibre

2.5.1.1. 6-12 març

2.5.2. Equilibri àcid-base. T.6 llibre

2.6. Examen 6

2.6.1. Equilibri Red-Ox. T.7 llibre

2.6.1.1. 11 abril

2.7. Examen 7

2.7.1. Estructura atòmica i espectroscopia

2.7.1.1. 10-15 maig

3. Avaluació

3.1. Penjat a la web del Centre

3.2. Contínua

3.3. Mitja totes unitats

3.4. Cada unitat:

3.4.1. 70 % Continguts

3.4.1.1. Exàmens

3.4.2. 20 % Procediments

3.4.2.1. Treball al laboratori, protocols de pràctiques, exercicis escrits a aula o casa, informes...

3.4.2.2. Dossier al final de cada unitat

3.4.2.3. Dossier al final de curs

3.4.3. 10 % Actitud

3.4.3.1. Participació a classe, comportament, interés, puntualitat, assistència...

3.5. Recuperacions durant el curs dimarts tarda

4. Recomanacions

4.1. Treball constant

4.1.1. 20 minuts diaris x 20 dies x 3 mesos = 20 h!!

4.1.1.1. Geni és 1% inspiració i 99% transpiració. T.A. Edison

4.2. Pensar abans de començar a fer els exercicis!!!

4.2.1. Veure estratègia resolució problema!!!!

4.3. Fer sempre tots exercicis.

4.3.1. Un mal exercici és millor que no fer res

4.4. Diferenciar la Química de les Matemàtiques

4.5. Fer exercicis metòdicament i ordenada.

4.6. Fer dibuix/gràfic de cada exercici, amb dades!