Giaoducso.com

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Giaoducso.com by Mind Map: Giaoducso.com

1. Giai đoạn 1 2 tháng

1.1. CRM - Cơ bản - Dành cho Online

1.1.1. Quản lý thông tin khách hàng tập trung

1.2. Bài giảng

1.2.1. Lesson plans

1.2.2. Games

1.2.3. Question, Quizzes, Test

1.2.4. Bài tập

1.2.5. Thư viện kiểm tra đánh giá

1.3. Forum - Diễn đàn

1.4. Thu phí

1.4.1. Tức thời

1.4.1.1. SMS

1.4.1.2. Thẻ điện thoại

1.4.1.3. ATM

1.4.1.4. Visa/Master

1.4.1.5. Ví điện tử

1.4.2. Quy trình

1.4.2.1. ATM

1.4.2.2. Visa/Master

1.4.2.3. Ví điện tử

1.5. Ecommerce

1.6. Công cụ web

1.6.1. Newsletter

1.6.2. MicroSite

1.6.3. Partner Portal

1.6.4. News - Tin tức

1.6.5. Blog

1.7. Tài nguyên

1.7.1. Clip

1.7.2. Images

1.7.3. Sound

2. Giai đoạn 2 2 tháng

2.1. LMS (Lạc Việt)

2.2. Marketing Campaign

2.3. Tuyển dụng

2.4. CRM

2.4.1. Doanh số bán hàng

2.4.2. Phân tích thị trường

2.4.3. Business Inteligent - Tình báo Kinh Doanh SalesForeCast

2.4.4. Lịch làm việc

2.4.5. Các cơ hội kinh doanh

2.4.6. VoiP

2.4.6.1. Tích hợp VoIP vào CRM

2.4.7. Quản ly Tài liệu

2.5. Teacher TV

2.5.1. Trắc nghiệm

2.5.2. Bài tập tham khảo

2.5.3. Lưu trữ - Đánh giá

3. Công nghệ

3.1. .NET Frameword 3.5

3.2. SEO

3.3. Cloud - CDN

3.4. Auto Backup System

3.4.1. Local Backup

3.4.2. Cloud Backup

4. Training

4.1. Nhân sự