Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL) by Mind Map: ISTQB® Certified Tester
Foundation Level (CTFL)
5.0 stars - 10 reviews range from 0 to 5

ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL)

Trademarks are properties of the holders, who are not affiliated with mind map author.

Przykładowe egzaminy EN

Oficjalne

ISTQB CTL Syllbus, http://www.istqb.org/downloads/finish/16/15.html

ISTQB Glossary of Testing Terms, http://www.istqb.org/downloads/finish/20/145.html

ISTQB Foundation Level – Tips & Tricks to Pass Easily (With Sample Papers)

http://www.istqb.guru/istqb-foundation-level/

ISTQB Dumps – Download mock tests and sample question papers from 2012 to 2014

http://istqbexamcertification.com/istqb-dumps-download-mock-tests-and-sample-question-papers-from-2012-to-2014/

ISTQB Foundation Level Practice Test - 1

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=istqb-foundation-level-practice-test-1_1

ISTQB Foundation – Practice Exam 1

http://www.testingexcellence.com/istqb-quiz/istqb-foundation-practice-exam-1/

ISTQB Foundation – Practice Exam 2

http://www.testingexcellence.com/istqb-quiz/istqb-foundation-practice-exam-2/

ISTQB Mock Test

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=istqb-mock-test

ISTQB Online Mock Test 2012

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=istqb-online-mock-test-2012

ISTQB Patshala

http://istqb.patshala.com/

ISTQB Foundation Question Bank

http://istqbquestionbank.blogspot.com/2012/01/istqb-foundation-sample-question-paper.html

1. Podstawy testowania

Dlaczego testowanie jest niezbędne?

Definicje / Pojęcia, pomyłka, błąd (ang. mistake, bład), Dziatanie cztowieka powodujqce powstanie nieprawidtowego rezultatu. [wg IEEE 610], defekt, usterka, pluskwa (ang. defect, fault, bug), Wada modułu lub systemu, która może spowodować, że moduł lub system nie wykona zakładanej czynności, np. niepoprawne wyrażenie lub definicja danych. Defekt, który wystąpi podczas uruchomienia programu, może spowodować awarię modułu lub systemu., awaria (ang. failure), Odchyłka modułu lub systemu od oczekiwanego zachowania lub rezultatu działania, [wg Fenton], jakość (ang. quality), Stopień, w jakim moduł, system lub proces spełnia określone wymagania i/lub spełnia potrzeby i oczekiwania klienta lub użytkownika, [wg IEEE 610], ryzyko (ang. risk), Czynnik, który w przyszłości może skutkować negatywnymi konsekwencjami; zazwyczaj opisywany jako wpływ oraz prawdopodobieństwo.

Nie branże przemysłu, w których nie używa się oprogramowania

Systemy informatyczne odgrywają coraz większą rolę w życiu, począwszy od rozwiązań dla biznesu (sektor bankowy / finansowy) aż do urządzeń dla konsumenta

Dziś wciąż popełniamy duże błędy w oprogramowaniu, które może:, 1. spowodować utratę zaufania klientów, 2. utrudnić zdobycie nowych klientów, 3. wyeliminować z rynku

Tylko równoczesne zaistnienie tych trzech czynników powoduje nieprawidłowe działanie TP (Testowanego Produktu), Pomyłka, Defekt, Awaria

Defekty (usterki) istnieją, ponieważ:, ludzie są omyli (ang. human error), wytwórcy działają, pod presją czasu, w sytuacji skomplikowanego kodu, w skomplikowanej infrastrukturze, przy zmieniających się technologiach, jest wiele interakcji wewnątrz systemu i pomiędzy współpracującymi systemami

Awarie mogą być wywołane także przez czynniki środowiska:, promieniowanie, magnetyzm, pole elektryczne, skażenie, ..., Może to powodować awarie w oprogramowaniu wbudowanym lub wpływać na działanie oprogramowania przez zmianę warunktów działania sprzętu

Rygorystyczne testowanie systemów i dokumentacji może zredukować ryzyko wystąpienia awarii w środowisku produkcyjnym i przyczynić się do osiągnięcia wysokiej jakości systemu, Konieczne jest, aby znalezione defekty były poprawione przed dopuszczeniem systemu do działania w środowisku produkcyjnym

Testowanie a jakość produktu, Testowanie umożliwia określnienie jakości produktu, atrybuty funkcjonalne, atrybuty niefunkcjonlane, ISO 25000, Testowanie podnosi zaufanie co do jakości oprogramowania, jeżeli znaleziono mało lub nie znaleznion błędów, Testowanie umożliwia poprawę jakości, gdy błędy są znalezione i usunięte, Testowanie ułatwia zapobieganie awariom

Co to jest testowanie?

Definicje / Pojęcia, debagowanie, wymaganie, przegląd, przypadek testowy, testowanie, cel testu, debagowanie, wymaganie, przegląd, przypadek testowy, testowanie, cel testu

Ogólne zasady testowania

Definicje / Pojęcia, testowanie gruntowne

Podstawowy proces testowy

Definicje / Pojęcia, testowanie potwierdzające, retesty, kryteria wyjścia, incydent, testowanie regresywne, podstawa testów, warunek testowy, pokrycie testowe, dane testowe, wykonanie testów, log, testowy, plan testów, procedura testowa, polityka testów, zestaw testów, sumaryczny, raport z testów, testalia

Psychologia testowania

Definicje / Pojęcia, zgadywanie błędów, niezależność testowania

2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania

Modele wytwarzania oprogramowania

Definicje / Pojęcia, komercyjne oprogramowanie z półki (COTS), iteracyjny - przyrostowy model wytwarzania, walidacja, weryfikacja, model V

Poziomy testów

Definicje / Pojęcia, testowanie alfa, testowanie beta, testy modułowe, sterownik, testowanie w warunkach polowych, wymaganie funkcjonalne, integracja, testy integracyjne, wymaganie niefunkcjonalne, testowanie odporności, zaślepka, testy systemowe, środowisko testowe, poziom testów, wytwarzanie sterowane testami, testowanie akceptacyjne przez użytkownika

Typy testów

Definicje / Pojęcia, testowanie czarnoskrzynkowe, pokrycie kodu, testowanie funkcjonalne, testowanie współdziałania, testowanie obciążeniowe, testowanie pielęgnowalności, testowanie wydajnościowe, testowanie przenaszalności, testowanie niezawodności, testowanie zabezpieczeń, testowanie przeciążające, testowanie strukturalne, testowanie użyteczności, testowanie białoskrzynkowe

Testowanie pielęgnacyjne

Definicje / Pojęcia, analiza wpływu, testowanie pielęgnacyjne

3. Statyczne techniki testowania

Techniki statyczne a proces testowania

Definicje / Pojęcia, testowanie dynamiczne, testowanie statyczne

Typy, przegląd (ręczny), analiza statyczna (autoamtyczna)

Cel, znajdowanie usterek

Korzyści, wczesne wykrycie i naprawa usterek, zwiększenie produktywności produkcji oprogramowania, redukcja czasu produkcji oprogramowania, zmniejszenie kosztów i czasu testowania, ogólne zmniejszenie kosztu wytwarzania i użytkowania oprogramowania, zmniejszenie liczby usterek, usprawnienie komunikacji

Do typowych usterek, które łatwiej wykryć w testach statycznych niż dynamicznych należą min.:, odchylenia od standardów, usterki w wymaganiach, usterki w projekcie, niedostateczna pielęgnowalność, nieprawidłowe specyfikacje interfejsów

Proces przeglądu

Definicje / Pojęcia, kryteria wejścia, przegląd formalny, przegląd nieformalny, inspekcja, metryka, moderator, przegląd koleżeński, przeglądający, protokolant, przegląd techniczny, przejrzenie

Typy przeglądów, nieformalne, przejrzenie (ang. walkthrough), przegląd techniczny, inspekcja

Przegląd formalny, Kroki / fazy przeglądu formalnego, 1. Planowanie, 2. rozpoczęcie, 3. przygotowanie indywidualne, 4. Kontrola / ocena / zapisanie wyników (spotkanie przeglądowe), 5. Poprawki, 6. Zakończenie, Role i odpowiedzialności przeglądu formalnego, kierownik, moderator, autor, przeglądający, protokólant

Czynniki wpływające na powodzenie przeglądów, każdy przegląd ma jasno zdefiniowany cel, w przegląd zaangażowani są ludzie odpowiedni do jego celu, testerzy są wartościowymi przeglądającymi, którzy przyczyniają się do sukcesu przeglądu oraz poznają produkt, co pozwala im przygotować testy wcześniej, znalezione usterki są przyjmowane pozytywnie i wyrażane w sposób obiektywny, rozwiązuje się problemy personalne i psychologiczne (np. jest to pozytywnym doświadczeniem dla autora), przegląd jest prowadzony w atmosferze zaufania; wyniki przeglądu nie zostają użyte do oceny uczestników przeglądu, stosuje się techniki przeglądania adekwatne do celów przeglądu, do typu i poziomu produktu oraz przeglądających, jeżeli jest to potrzebne, zostają użyte listy kontrolne lub role do podniesienia skuteczności znajdowania usterek, organizuje się szkolenia, szczególnie z bardziej formalnych technik takich jak inspekcja, kierownictwo wspiera dobry proces przeglądu (np. przez przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu w harmonogramach na zadania związane z przeglądem), kładzie się nacisk na uczenie się oraz doskonalenie procesów

Analiza statyczna przy pomocy narzędzi

Definicje / Pojęcia, kompilator, złożoność, przepływ sterowania, przepływ danych, analiza statyczna

Cechy, wczesne wykrywanie usterek, jeszcze przed wykonaniem testów, wczesne wykrywanie podejrzanych aspektów kodu lub projektu przez wyliczenie miar, takich jak wysoki stopień złożoności, identyfikacja defektów trudnych do wykrycia przez testowanie, wykrywanie zależności i niespójności w modelach oprogramowania, zwiększenie pielęgnowalności kodu i projektu, zapobieganie defektom, jeżeli zastosowane zostają wnioski z analizy procesu rozwoju oprogramowania

Wykrywa następujące typy usterek:, odwołanie do niezainicjalizowanej zmiennej, niespójne interfejsy pomiędzy modułami, niewykorzystywane lub niepoprawnie zadeklarowane zmienne, martwy kod, brakująca albo błędna logika (pętle potencjalnie nieskończone), zbyt skomplikowane konstrukcje, naruszenie standardów kodowania, słabe punkty zabezpieczeń, naruszenie reguł składni kodu i modeli oprogramowania

4. Techniki projektowania testów

Proces rozwoju testów

Definicje / Pojęcia, specyfikacja przypadków testowych, projekt testu, harmonogram wykonania testu, specyfikacja procedury testowej, skrypt testowy, śledzenie

Kategorie technik projektowania testów

Definicje / Pojęcia, czarnoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych, technika projektowania testów oparta na doświadczeniu, technika projektowania testów, białoskrzynkowa technika projektowania przypadków testowych

Techniki oparte na specyfikacji lub czarnoskrzynkowe

Definicje / Pojęcia, analiza wartości brzegowych, testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną, podział na klasy, równoważności, testowanie przejść pomiędzy stanami, testowanie w oparciu o przypadki użycia

Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe

Definicje / Pojęcia, pokrycie kodu, pokrycie decyzji, pokrycie instrukcji, testowanie oparte na strukturze

Techniki oparte na doświadczeniu

Definicje / Pojęcia, testowanie eksploracyjne, atak (usterkowy)

Wybór technik testowania

Definicje / Pojęcia, brak ...

5. Zarządzanie testowaniem

Organizacja testów

Definicje / Pojęcia, tester, lider testów, kierownik testów

Planowanie i szacowanie testów

Definicje / Pojęcia, podejście do testów, strategia testów

Monitorowanie postępu testów i nadzór

Definicje / Pojęcia, gęstość błędów, współczynnik awarii, nadzorowanie testu, monitorowanie testów, sumaryczny raport z testów

Zarządzanie konfiguracją

Definicje / Pojęcia, zarządzanie konfiguracją, kontrola wersji

Ryzyka a testowanie

Definicje / Pojęcia, ryzyko produktowe, ryzyko projektowe, ryzyko, testowanie oparte na ryzyku

Zarządzanie incydentami

Definicje / Pojęcia, rejestracja incydentu, zarządzanie incydentami, raport o incydencie

6. Testowanie wspierane narzędziami

Typy narzędzi testowych

Definicje / Pojęcia, narzędzie do zarządzania konfiguracją, narzędzie mierzące pokrycie, narzędzie do debagowania, narzędzie do analizy dynamicznej, narzędzie do zarządzania incydentami, narzędzie do testów obciążeniowych, narzędzie do modelowania, narzędzie monitorujące, narzędzie do testów wydajnościowych, efekt próbnika, narzędzie do zarządzania wymaganiami, narzędzie wspomagające przeglądy, narzędzie do zabezpieczeń, narzędzie do analizy statycznej, narzędzie do testowania przeciążającego, komparator testowy, narzędzie do przygotowywania danych testowych, narzędzie do projektowania testów, jarzmo testowe, narzędzie do wykonywania testów, narzędzie do zarządzania testami, struktura do testów jednostkowych

Skuteczne użycie narzędzi, potencjalne korzyści i ryzyko

Definicje / Pojęcia, testowanie sterowane danymi, testowanie oparte o słowa kluczowe, język skryptowy

Wdrażanie narzędzi w organizacji

Definicje / Pojęcia, brak ...

Ta darmowa mapa (zgodna z najnowszą wersją certyfikacji ISTQB® Poziom Podstawowy) została pieczołowicie stworzona z pasji i zamiłowania do nauki oraz ciągłego rozwoju jak również w celu promocji dobrych praktyk zawartych w ISTQB®. Mapa pomoże Ci również w nauce do egzaminu ISTQB® Poziom Podstawowy. (podziel się tą mapą z innymi, polub i przekazaż informacje zwrotne - Twoja opinie, komentarze i sugestie są moją motywacją do dalszego jej rozwmoju THX.!)

Questions / issues / errors? What do you think about my work? Your comments are highly appreciated. Please don't hesitate to contact me for :-) Mirosław Dąbrowski, Poland/Warsaw.

http://www.linkedin.com/in/miroslawdabrowski

https://www.google.com/+MiroslawDabrowski

https://play.spotify.com/user/miroslawdabrowski/

http://www.miroslawdabrowski.com

https://twitter.com/mirodabrowski

miroslaw_dabrowski

Przykładowe egzaminy PL

Oficjalne

ISTQB Słownik wyrażeń związanych z testowaniem, http://sjsi.org/wp-content/uploads/2013/11/slownik-termin%C3%B3w-testowych-ver-2.2.2-z-dnia-02.11.2013.pdf

Certyfikowany tester - Plan poziomu podstawowego, http://sjsi.org/wp-content/uploads/2013/08/sylabus-poziomu-podstawowego-wersja-2011.1.1_20120925.pdf

Certyfikowany tester - Przykładowy egzamin poziomu podstawowego, http://sjsi.org/wp-content/uploads/2013/08/przykladowy-egzamin-CTFL-ver.-2011.1_20120925.pdf

TMMi Foundation

Testing Maturity Model (TMM)

5 Levels of maturity, Level 1: Initial, Level 2: Definition, Level 3: Integration, Level 4: Management and measurement, Level 5: Optimisation