Електронний посібник з історії України

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Електронний посібник з історії України by Mind Map: Електронний посібник з історії України

1. тема 1

1.1. 1.1. Початок формування людської цивілізації на території України

1.2. 1.2. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я

1.3. 1.3. Східні слов'яни в VI—XI ст.

2. Зміст

2.1. 1.Первісне суспільство та перші державні утворення на території України

2.2. 2.Київська Русь

2.3. 3. Галицько- Волинська держава — спадкоємиця Київської Русі

2.4. 4. Українські землі у складі Литви та Польщі

2.5. 5.Виникнення українського козацтва

2.6. 6. Українська національна революція

2.7. 7. Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.

2.8. 8. Україна в першій половинні ХІХ ст

2.9. 9. Україна в другій половині XIX ст.

2.10. 10. Україна на початку XX ст.

2.11. 11. Українська національно- демократична революція (1917—1920)

2.12. 12. Україна в складі СРСР

2.13. 13.Західно-українські землі в 20-30-х р.р.

2.14. 14. Українав роки Другої світової війни (1939-1945)

2.15. 15. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — середині 50-х років

2.16. 16. Україна в умовах десталінізації (1956—1964)

2.17. 17. Україна на порозі кризи: наростання застійних явищ (1965—1985)

2.18. 18. Україна і процес перебудови в СРСР(квітень 1985- серпень1991)

2.19. 19. Україна на шляху незалежності

3. тема 2

3.1. 2.1. Походження Давньоруської держави

3.2. 2.2. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX — кінець X ст.)

3.3. 2.3. Піднесення й розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)

3.4. 2.4. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

3.5. 2.5. Монгольська навала та встановлення золотоординського іга

3.6. 2.6. Політичний устрій

3.7. 2.7. Соціально-економічний розвиток

3.8. 2.8. Етнічний розвиток

3.9. 2.9. Охрещення Русі

3.10. 2.10. Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі

3.11. 2.11. Походження та суть національного символу — тризуба

4. тема 3

4.1. 3.1. Утворення, піднесення та занепад Галицько-Волинської держави

4.2. 3.2. Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності

5. тема 4

5.1. 4.1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського

5.2. 4.2. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст.

5.3. 4.3. Люблінська унія

5.4. 4.4. Утворення Кримського ханства та його експансія на українські землі

5.5. 4.5. Соціально-економічні процеси в XIV—XVI ст.

5.6. 4.6. Церковне життя. Берестейська унія

5.7. 4.7. Культура України в XIV—XVI ст.

6. тема 5

6.1. 5.1. Феномен козацтва: генезис, характерні риси та особливості

6.2. 5.2. Запорозька Січ

6.3. 5.3. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI — на початку XVII ст

6.4. 5.4. Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя

7. тема 6

7.1. 6.1. Причини, характер, періодизація революції

7.2. 6.2. Розгортання національно- визвольної війни (лютий 1648 — серпень 1657 р.)

7.3. 6.3. Утворення Української гетьманської держави

7.4. 6.4. Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)

7.5. 6.5. Боротьба за возз'єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676 р.)

8. тема 7

8.1. 7.1. Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

8.2. 7.2. Колоніальна політика Російські^ імперії щодо України у XVIII ст.

8.3. 7.3. Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.

8.4. 7.4. Соціально-економічний розвиток наприкінці XVII—XVIII ст.

8.5. 7.5. Культура України наприкінці XVII—XVIII ст.

9. тема 8

9.1. 8.1. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії

9.2. 8.2. Суспільні рухи

9.3. 8.3. Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство

9.4. 8.4. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії

10. тема 9

10.1. 9.1. Модернізаційні процеси в Російській імперії та Україна

10.2. 9.2. Суспільні течії та рухи другої половини XIX ст.

10.3. 9.3. Соціально-економічний розвиток у пореформений період

10.4. 9.4. Українська культура в другій половині XIX ст

11. тема 10

11.1. 10.1. Соціально-економічний розвиток на початку XX ст.

11.2. 10.2. Національний рух на початку XX ст.

11.3. 10.3. Україна в роки першої російської революції 1905—1907 pp.

11.4. 10.4. Україна в роки третьочервневої монархії (серпень 1907 — липень-1914 р.)

11.5. 10.5. Західноукраїнські землі в другій половині XIX — на початку XX ст.

11.6. 10.6. Українські землі в роки Першої світової війни

11.7. 10.7. Поява модерністської течії в українській культурі на рубежі XIX і XX ст.

12. тема 11

12.1. 11.1. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну

12.2. 11.2. Проголошення автономії України

12.3. 11.3. Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР

12.4. 11.4. Гетьманат П. Скоропадського

12.5. 11.5. Директорія УНР

12.6. 11.6. Західноукраїнська Народна Республіка

12.7. 11.7. Політика радянської влади в Україні 1919 р.

12.8. 11.8. Україна в другій половині 1919 — на початку 1920 pp.

12.9. 11.9. Радянсько-польська війна та Україна

13. тема 12

13.1. 12.1. УСРР на початку 20-х років

13.2. 12.2 Нова економічна політика

13.3. 12.3. Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежності

13.4. 12.4 Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні риси, огидливості, наслідки

13.5. 12.5 Колективізація сільського господарства. Голод 1932—1933 pp.

13.6. 12.6. Культурне будівництво в 20—30-х роках

13.7. 12.7. Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин

13.8. 12.8. Україна і процес формування тоталітарного режиму в СРСР

14. тема 13

14.1. 13.1. Українські землі в складі Польщі

14.2. 13.2. Українські землі в складі Румунії

14.3. 13.3. Українські землі в складі Чехословаччини

15. тема 14

15.1. 14.1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні світової війни Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України

15.2. 14.2. Роль «українського питання» в німецько-радянському зближенні. Пакт Молотова—Ріббентропа

15.3. 14.3. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР

15.4. 14.4. Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941—1942 pp

15.5. 14.5. Місце України в планах фашистів

15.6. 14.6. Встановлення фашистського окупаційного режиму

15.7. 14.7. Радянський партизанський рух на окупованій території України

15.8. 14.8. Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 pp.

15.9. 14.9. Визволення України

16. тема 15

16.1. 15.1. Повоєнні адміністративно- територіальні зміни

16.2. 15.2. Зовнішньополітична діяльність УРСР

16.3. 15.3. Особливості процесу відбудови народного господарства України

16.4. 15.4. Рівень життя та побуту населення

16.5. 15.5. Радянізація західних областей України

16.6. 15.6. Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною

16.7. 15.7. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція «Вісла»

16.8. 15.8. Культурно-ідеологічні процеси в Україні

17. тема 16

17.1. 16.1. Суспільно-політичне життя та політична боротьба в УРСР

17.2. 16.2. Соціально-економічний розвиток України

17.3. 16.3. Духовне життя в Україні: основні тенденції та характерні риси

18. тема 17

18.1. 17.1. Соціально-економічний розвиток УРСР

18.2. 17.2. Суспільно-політичне життя: «стабілізація» і закритість

18.3. 17.3. Духовний розвиток суспільства: ідеологічний диктат

18.4. 17.4. Дисидентський рух

19. тема 18

19.1. 18.1. Головні чинники, що зумовили процес перебудови

19.2. 18.2. Етапи перебудови та її наслідки для України

20. тема 19

20.1. 19.1. Стартові умови розгортання державотворчого процесу

20.2. 19.2. Становлення владних структур

20.3. 19.3. Конституційний процес

20.4. 19.4. Формування багатопартійності

20.5. 19.5. На шляху творення національної економіки (1991 — перша половина 1994 р.)

20.6. 19.6. Реалізація нового соціально- економічного реформаційного курсу та його наслідки (друга половина 1994—2000 р.)

20.7. 19.7. Специфіка взаємодії культури та суспільства в умовах перехідного періоду

20.8. 19.8. Основні тенденції розвитку сучасної української культури

20.9. 19.9. Характерні риси релігійного життя

20.10. 19.10. Роль національної ментальності в житті суспільства

20.11. 19.11. Формування концепції зовнішньополітичного курсу

20.12. 19.12. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України

20.13. 19.13. Західний напрям зовнішньої політики

20.14. 19.14. Україна та СНД

20.15. 19.15. Відносини України з державами СНД