Θεωρίες Μάθησης

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Θεωρίες Μάθησης by Mind Map: Θεωρίες Μάθησης

1. Vygotsky-Κοινωνικο-πολιτισμικός Εποικοδομισμός

1.1. Θεωρία

1.1.1. Δυνατή σύνδεση γλώσσας-διαδικασίας μάθησης

1.1.1.1. "Διαμεσολάβηση"

1.1.1.1.1. Οι ανώτερες νοητικές δομές (λειτουργίες) αναπτύσσονται πρώτες μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ παιδιών και κοινωνικών εταίρων. Τα παιδιά εσωτερικεύουν αυτή τη διαδικασία.

1.1.1.1.2. Κοινωνικές Σχέσεις

1.1.2. Ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης

1.1.2.1. 1. Είναι σε θέση να επιδείξει από μόνος του

1.1.2.2. 2. Θα μπορούσε να επιδείξει εφόσον λάβει κάποια βοήθεια

1.1.2.3. 3. Δεν είναι σε θέση να επιδείξει εφόσον λάβει κάποια βοήθεια

1.1.3. Στάδια Ανάπτυξης

1.1.3.1. 1. Της πρωτόγονης, χωρίς έλεγχο αντίδρασης στα ερεθίσματα

1.1.3.2. 2. Της χρήσης εξωτερικών διαμεσολαβητικών σημάτων.

1.1.3.3. 3. Της μεγαλύτερης ικανότητας του παιδιού να ρυθμίζει από μόνο του τη συμπεριφορά του

1.1.3.4. 4. Της εσωτερίκευσης της σχέσης σημάτων και νοητικών ενεργειών.

1.1.4. Μαθησιακό στήριγμα (σκαλωσιά μάθησης) Κοινωνικών Εταίρων

1.1.4.1. Δάσκαλος

1.1.4.1.1. διαμεσολαβητής κοινωνικών και πολιτισμικών νοημάτων

1.1.5. Κριτική - Περιορισμοί

1.1.5.1. Η ζωή του Vygotsky ήταν σύντομη με αποτέλεσμα την ύπαρξη κενών στη θεωρία του.

1.1.5.2. Δύσκολη η διερεύνηση των δυνατοτήτων των μαθητών και η διάγνωση της κάθε ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης.

1.1.5.3. Εσωτερίκευση - Αυτορρύθμιση: η διαδικασία αυτή χρειάζεται αποσαφήνιση

1.1.5.4. Δεν λαμβάνονται υπόψη: προσωπικά κίνητρα, συναισθηματικές καταστάσεις, ψυχοκοινωνικά στάδια της εξέλιξης των παιδιών.

1.2. Εκπαιδευτική Επίδραση

1.2.1. Κατανόηση και εμπλοκή της προηγούμενης εμπειρία των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης.

1.2.1.1. Ο μαθητής έχει περισσότερο έλεγχο και ενεργό ρόλο

1.2.1.2. Μαθητοκεντρικά - ανοιχτά μοντέλα διδασκαλίας

1.2.1.3. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

1.3. Λογισμικά

1.3.1. Παιδαγωγικά Παιχνίδια, μικρόκοσμοι, ρόλοι, συνεργατικές δραστηριότητες, γνωστικής μαθητείας, δίκτυα

1.3.1.1. ThinkerTools

1.3.1.2. Moodle

1.3.1.3. Facebook

1.3.1.4. Powerpoint

1.3.1.5. Mahara

1.3.1.6. Kar2ouche

2. Piaget-Γνωστικός Εποικοδομισμός

2.1. Θεωρία

2.1.1. Ποιότητα της σκέψης

2.1.1.1. Εμπειρική Αφαίρεση

2.1.1.2. Ψευδοεμπειρική

2.1.1.3. Αναστοχαστική

2.1.2. Τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης (λειτουργίες του νου - γνωστικοί μηχανισμοί)

2.1.2.1. (1o Στάδιο) Των τυπικών λογικών πράξεων. 12-ενηλικίωση: Χρήση συμβόλων, συστηματικές λογικές πράξεις με αφηρημένες έννοιες, πολύπλοκη συλλογιστική, με διαμόρφωση υποθέσεων με πολλές μεταβλητές, κατανόηση αφηρημένων εννοιών και σχέσεων.

2.1.2.2. (2ο στάδιο) Αισθησιοκινητικό. Έως 2 ετών: Γνώση βασισμένη στην αισθησιοκινητκή αντίληψη και δράση, χωρίς χρήση συμβόλων. Κατανόηση της διατήρησης των αντικειμένων.

2.1.2.3. (3ο στάδιο) Προσυλλογιστικής σκέψης 2 -6 ετών: Αρχή χρήσης συμβόλων και γλώσσας. Ανάπτυξη φαντασίας και μνήμης. Κατανόηση στοιχειωδών σχέσεων, σκέψη διαισθητική, ανελαστική, εγωκεντρισμός.

2.1.2.4. (4ο στάδιο) Των συγκεκριμένων λογικών πράξεων: 6-12 ετών: Διαχείριση συμβόλων, λογικές πράξεις πάνω στη συγκεκριμένη εμπειρία, άμβλυνση εγωκεντρισμού, κατανόηση της διατήρησης της ύλης και των ιεραρχικών ταξινομήσεων.

2.1.3. Κριτική - Περιορισμοί

2.1.3.1. Υποτίμησε τις δυνατότητες των παιδιών

2.1.3.2. Η ύπαρξη τεσσάρων σταδίων τέθηκε υπο αμφισβήτηση. Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι η γνωστική ανάπτυξη είναι συνεχής

2.1.3.3. Πίστευε στην κοινωνική αλληλεπίδραση, παράβλεψε όμως την επίδραση της κουλτούρας και της κοινότητας στο παιδί

2.2. Εκπαιδευτική Επίδραση

2.2.1. Χρήση εικόνων, συμβόλων, σχημάτων και αντικειμένων

2.2.2. Μέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας

2.2.3. Βιωματικές μέθοδοι

2.2.3.1. Παιχνίδια

2.2.3.2. Δραματοποίηση

2.2.4. Διαφοροποιημένη Μάθηση

2.3. Λογισμικά

2.3.1. Χάρτες, πηγές πληροφοριών, κείμενα, βίντεο, εικονικά εργαστήρια, γνωστικά παιχνίδια

2.3.1.1. Electricity lab

2.3.1.2. Logo: Γεωμετρία της χελώνας

2.3.1.3. google earth

3. Ομοιότητες

3.1. Η κοινωνική Αλληλεπίδραση είναι σημαντική

3.1.1. Τόσο ο Piaget όσο και ο Vygotsky πίστευαν ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση διαδραμίτιζε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μάθησης

3.1.2. Ο Piaget ανέφερε ότι η γνωστική ανάπτυξη επηρεάζεται από την κοινωνική αλληλεπίδραση (Διευκολύνει τη μάθηση)

3.1.3. Ο Vygotsky ανέφερε ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι καθοριστική στη γνωστική ανάπτυξη και ότι επιδρά στις σκέψεις και τη γλώσσα

4. Διαφορές

4.1. Μάθηση

4.1.1. Piaget: "Από μέσα προς τα έξω"

4.1.2. Vygotsky: "Από τα έξω προς τα μέσα"

4.2. Στάδια Ανάπτυξης

4.2.1. Piaget: Σαφώς διαχωρισμένα και ηλικιακά καθορισμένα

4.2.2. Vygotsky: Ένα συνεχές στη ζωή του παιδιού (περισσότερες δυνατότητες λόγω κοινωνικών και πολιτισμικών επιρροών)

4.2.3. Piaget: Η ανάπτυξη (βιολογική) Προηγείται της γνώσης

4.2.4. Vygotsky: Η γνώση προηγείται της ανάπτυξης