Obecná jazykověda

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Obecná jazykověda by Mind Map: Obecná jazykověda

1. Mluvená čeština v televizních diskusních pořadech

2. pracoviště

2.1. Ústav jazykovědy a baltistiky MU Brno

2.1.1. výuka

2.1.2. časopis Linguistica ONLINE

2.1.3. Knihovna Ústavu jazykovědy a baltistiky

2.1.4. Jazykovědný spolek (JaSp)

2.1.4.1. přednášky

2.2. Lingea s.r.o.

2.2.1. stáže pro studenty

2.3. Akademie věd České republiky (AV ČR)

2.3.1. Ústav pro jazyk český

2.3.1.1. Etymologické oddělení

2.3.1.1.1. Etymologický slovník jazyka staroslověnského

2.3.1.1.2. stáže pro studenty

2.3.1.1.3. vedení diplomových i doktorských prací na MU

2.3.1.1.4. členství pracovníků na oborových radách a zkušebních komisích na MU

2.3.1.1.5. Etymologické symposion Brno

2.3.2. Slovanský ústav

2.3.2.1. stáže pro studenty

2.3.3. Jazykovědné sdružení České republiky

2.4. Ústav srovnávací jazykovědy FF CUNI

3. publikace

3.1. odborná

3.1.1. Kurs obecné lingvistiky (Saussure)

3.1.2. Základy jazykovědy (Erhart)

3.1.3. Syntaktické struktury: logický základ teorie jazyka (Chomsky)

3.2. populárně-vědná

3.2.1. Indoevropané v pravlasti (Milan Machovec)

3.3. časopisy

3.3.1. Naše řeč

3.3.2. Slovo a slovesnost

3.3.3. Linguisica ONLINE

3.3.4. Linguistica Brunensia

3.4. sborníky

4. směry

4.1. mladogramatická škola

4.1.1. hláskové zákony

4.1.2. analogie

4.2. strukturalismus

4.2.1. Pražský lingvistický kroužek

4.2.2. Kodaňský lingvistický koružek

4.2.3. Kazaňská univerzita

4.3. generativní lingvistika

4.4. americký deskriptivismus

4.4.1. etnografie

4.4.2. matematické metody

5. uplatnění

5.1. forenzní lingvistika

5.2. výuka

5.2.1. cizí jazyky

5.2.2. překladatelství

5.3. logopedie

5.4. tvorba slovníků - lexikografie

5.4.1. etymologické

5.4.2. překladové

5.4.3. cizích jazyků

5.5. jazykové plánování

5.5.1. pravidla spisovné češtiny

5.5.2. pravidla spisovné výslovnosti

5.6. počítačové zpracování řeči

5.6.1. syntéza řeči

5.6.2. strojový překlad

5.6.3. rozpoznávání řeči

5.7. rekonstrukce prajazyků

5.7.1. indoevropština

5.7.2. praslovanština

6. disciplíny

6.1. deskriptivní

6.1.1. dialektologie

6.1.2. lexikografie

6.1.3. fonetika

6.1.4. lexikologie

6.1.5. etymologie

6.1.6. sociolingvistika

6.1.7. historicko-srovnávací jazykověda

6.2. teoretické

6.2.1. fonologie

6.2.2. syntax

6.2.3. morfologie

6.2.4. sémantika

6.2.5. pragmatika

6.2.6. typologie

6.2.7. morfonologie

7. Osobnosti

7.1. u nás

7.1.1. Adolf Erhart

7.1.2. Mirek Čejka

7.1.3. František Čermák

7.1.4. PLK (R. Jacobson; V. Mathesius; J. Mukařovský; F. Trávníček; N.S. Trubeckoy; B. Havránek; V. Skalička; J. Vachek)

7.2. v zahraničí

7.2.1. Amerika

7.2.1.1. William Jones

7.2.1.2. Noam Chomsky

7.2.1.3. Eduard Sapir

7.2.1.4. L. Bloomfield

7.2.1.5. B. Whorf

7.2.2. Evropa

7.2.2.1. Dánsko

7.2.2.1.1. Rasmus Christian Rask

7.2.2.1.2. Louis Hjelmslev

7.2.2.2. Švýcarsko

7.2.2.2.1. F. de Saussure

7.2.2.3. Rusko

7.2.2.3.1. Baudoin de Courtenay

7.2.2.3.2. M. Kruszewski

7.2.2.4. Německo

7.2.2.4.1. A. Schleicher

7.2.2.4.2. Karl Verner

7.2.2.4.3. Franz Bopp

7.2.2.4.4. Jacob Grimm

7.2.2.4.5. bratři Schlegelovi

7.2.2.4.6. Karl Brugmann

8. akce

8.1. konference

8.1.1. Olinco (Olomouc)

8.1.2. Etymologické symposion Brno

8.1.3. Norma

8.1.4. Lingvistika Praha

8.1.5. ProfiLingua

8.1.6. Konference mladých lingvistů

8.2. přednášky

8.2.1. Jazykovědný spolek (JaSp - Brno MU)

8.2.2. Pražský lingvistický kroužek

8.2.3. Jazykovědné sdružení ČR

8.2.4. Jazykovědné sdružení (Ostravská univerzita)

8.2.5. Opavská univerzita

8.3. Letní škola lingvistiky

9. Výzkum

9.1. Projekty AV ČR

9.1.1. Česká etymologie v evropském kontextu

9.1.2. Srovnávací neologie slovanských jazyků

9.1.3. Synchronní a diachronní aspekty české onymie (problémy a perspektivy české onomastiky)

10. .

11. .

12. .