ความจำเชิงซ้อน

Organize and structure your thoughts to write an essay

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความจำเชิงซ้อน by Mind Map: ความจำเชิงซ้อน

1. ก

1.1. ก.ก(พ่อไก่.แม่ไก่)

1.1.1. ก.ก.ก(พ่อไก่.แม่ไก่.ลูกไก่)

1.1.1.1. ก.ก.ก.ก(พ่อไก่.แม่ไก่.ลูกไก่.หลานไก่)

1.1.1.1.1. ก.ก.ก.ก.ก(พ่อไก่.แม่ไก่.ลูกไก่.หลานไก่.เหลนไก่)

1.1.1.1.2. ก.ก.ก.ก.ง(พ่อไก่.แม่ไก่.ลููกไก่.หลานไก่.เหลนงู)

1.1.1.1.3. ก.ก.ก.ก.ด(พ่อไก่.แม่ไก่.ลูกไก่.หลานไก่.เหลนหน้าเด็ก)

1.1.1.1.4. : ...

1.1.1.2. ก.ก.ก.ง(พ่อไก่.แม่ไก่.ลูกไก่.หลานงู)

1.1.1.2.1. : ...

1.1.1.3. ก.ก.ก.ด(พ่อไก่.แม่ไก่.ลูกไก่.หลานหน้าเด็ก)

1.1.1.3.1. : ...

1.1.1.4. : ...

1.1.2. ก.ก.ง(พ่อไก่.แม่ไก่.ลูกงู)

1.1.2.1. ก.ก.ง.ก(พ่อไก่.แม่ไก่.ลูกงู.หลานไก่)

1.1.2.1.1. : ...

1.1.2.2. ก.ก.ง.ง(พ่อไก่.แม่ไก่.ลูกงู.หลานงู)

1.1.2.2.1. : ...

1.1.2.3. ก.ก.ง.ด(พ่อไก่.แม่ไก่.ลูกงู.หลานน่าเด็ก)

1.1.2.3.1. : ...

1.1.2.4. : ...

1.2. ก.ง(พ่อไก่.แม่งู)

1.2.1. ก.ง.ก(พ่อไก่.แม่งู.ลูกไก่)

1.2.1.1. ก.ง.ก.ก(พ่อไก่.แม่งู.ลูกไก่.หลานไก่)

1.2.1.1.1. : ...

1.2.1.2. ก.ง.ก.ง(พ่อไก่.แม่งู.ลูกไก่.หลานงู)

1.2.1.2.1. : ...

1.2.1.3. ก.ง.ก.ด(พ่อไก่.แม่งู.ลูกไก่.หลานหน้าเด็ก)

1.2.1.3.1. : ...

1.2.2. ก.ง.ง(พ่อไก่.แม่งู.ลูกงู)

1.2.2.1. ก.ง.ง.ก(พ่อไก่.แม่งู.ลูกงู.หลานไก่)

1.2.2.1.1. : ...

1.2.2.2. ก.ง.ง.ง(พ่อไก่.แม่งู.ลูกงู.หลานงู)

1.3. ก.ด(พ่อไก่.แม่หน้าด็ก)

1.3.1. ก.ด.ก(พ่อไก่.แม่หน้าด็ก.ลูกไก่)

1.3.1.1. : ...

1.3.2. ก.ด.ง(พ่อไก่.แม่หน้าด็ก.ลูกงู)

1.3.2.1. : ...

1.3.3. ก.ด.ด(พ่อไก่.แม่หน้าด็ก.ลูกหน้าเด็ก)

1.3.3.1. : ...

1.4. : ...

1.5. ก.ยา(พ่อไก่.แม่กินยา)

1.5.1. ก.ยา.ก(พ่อไก่.แม่กินยา.ลูกไก่

1.5.1.1. : ...

1.5.2. ก.ยา.ง(พ่อไก่.แม่กินยา.ลูกงู)

1.5.2.1. : ...

1.5.3. ก.ยา.ด(พ่อไก่.แม่กินยา.ลูกหน้าเด็ก)

1.5.3.1. : ...

1.5.4. : ...

1.6. ก.กาว(พ่อไก่.แม่ดมกาว)

1.6.1. ก.กาว.ก(พ่อไก่.แม่ดมกาว.ลูกไก่)

1.6.1.1. ก.กาว.ก.ก(พ่อไก่.แม่ดมกาว.ลูกไก่.หลานไก่)

1.6.1.1.1. : ...

1.6.1.1.2. : ...

1.6.1.2. ก.กาว.ก.ง(พ่อไก่.แม่ดมกาว.ลูกไก่.หลานงู)

1.6.1.3. : ...

1.6.1.4. ก.กาว.ก.กาว(พ่อไก่.แม่ดมกาว.ลูกไก่.หลานดมกาว)

1.6.1.5. : ...

1.6.2. ก.กาว.ง(พ่อไก่.แม่ดมกาว.ลูกงู)

1.6.2.1. : ...

1.6.3. ก.กาว.ด(พ่อไก่.แม่ดมกาว.ลูกหน้าเด็ก)

1.6.3.1. : ...

1.6.4. : ...

1.7. : ...

2. ง

2.1. ง.ก(พ่องู.แม่ไก่)

2.1.1. : ...

2.2. ง.ง(พ่องู.แม่งู)

2.2.1. ง.ง.ก(พ่องู.แม่งู.ลูกไก่)

2.2.1.1. : ...

2.2.2. ง.ง.ง(พ่องู.แม่งู.ลูกงู)

2.2.2.1. : ...

2.2.3. ง.ง.ด(พ่องงู.แม่งู.ลูกหน้าเด็ก)

2.2.3.1. ง.ง.ด.ก(พ่องู.แม่งู.ลูกหน้าเด็ก.หลานไก่)

2.2.3.1.1. : ...

2.2.3.2. ง.ง.ด.ง(พ่องู.แม่งู.ลูกหน้าเด็ก.หลานงู)

2.2.3.2.1. : ...

2.2.3.3. ง.ง.ด.ด(พ่องู.แม่งู.ลูกหน้าเด็ก.หลานหน้าเด็ก)

2.2.3.3.1. ง.ง.ด.ด.ก(พ่องู.แม่งู.ลูกหน้าเด็ก.หลานหน้าเด็ก.เหลนไก่)

2.2.3.3.2. ง.ง.ด.ด.ง(พ่องู.แม่งู.ลูกหน้าเด็ก.หลานหน้าเด็ก.เหลนงู)

2.2.3.3.3. ง.ง.ด.ด.ด(พ่องู.แม่งู.ลูกหน้าเด็ก.หลานหน้าเด็ก.เหลนหน้าเด็ก)

2.2.3.3.4. ง.ง.ด.ด.น(พ่องู.แม่งู.ลูกหน้าเด็ก.หลานหน้าเด็ก.เหลนหนู)

2.3. : ...

2.4. ง.กาว(พ่องู.แม่ดมกาว)

2.4.1. : ...

2.5. : ...

3. ด

3.1. ด.ก(พ่อหน้าเด็ก.แม่ไก่)

3.1.1. : ...

3.2. ด.ง(พ่อหน้าเด็ก.แม่งู)

3.2.1. : ...

3.3. ด.ก(พ่อหน้าเด็ก.แม่ไก่)

3.3.1. : ...

3.4. ด.น(พ่อหน้าเด็ก.แม่หนู)

3.4.1. ด.น.ก(พ่อหน้าเด็ก.แม่หนู.ลูกไก่)

3.4.1.1. : ...

3.4.2. ด.น.ง(พ่อหน้าเด็ก.แม่หนู.ลูกงู)

3.4.2.1. : ...

3.4.3. ด.น.ด(พ่อหน้าเด็ก.แม่หนู.ลูกหน้าเด็ก)

3.4.3.1. : ...

3.4.4. ด.น.น(พ่อหน้าเด็ก.แม่หนู.ลูกหนู)

3.4.4.1. : ...

3.4.5. ด.น.บ(พ่อหน้าเด็ก.แม่หนู.ลูกบ้า)

3.4.5.1. : ...

3.5. : ...

4. เบียร้

4.1. เบียร์.ก(พ่อดื่มเบียร์.แม่ไก่)

4.1.1. เบียร์.ก.ก(พ่อดื่มเบียร์.แม่ไก่.ลูกไก่)

4.1.1.1. เบียร์.ก.ก.ก(พ่อดื่มเบียร์.แม่ไก่.ลูกไก่.หลานไก่)

4.1.1.1.1. : ...

4.1.1.2. เบียร์.ก.ก.ง(พ่อดื่มเบียร์.แม่ไก่.ลูกไก่.หลานงู)

4.1.1.2.1. : ...

4.1.1.3. เบียร์.ก.ก.ด(พ่อดื่มเบียร์.แม่ไก่.ลูกไก่.หลานหน้าเด็ก)

4.1.1.3.1. : ...

4.1.1.4. : ...

4.1.2. เบียร์.ก.ง(พ่อดื่มเบียร์.แม่ไก่.ลูกงู)

4.1.2.1. : ...

4.2. เบียร์.ง(พ่อดื่มเบียร์.แม่งู)

4.2.1. : ...

4.3. เบียร์.ด(พ่อดื่มเบียร์.แม่หน้าเด็ก)

4.3.1. : ...

4.4. : ...

4.5. เบียร์.กาว(พ่อดื่มเบียร์.แม่ดมกาว)

4.5.1. : ...

4.6. : ...

5. กาว

5.1. กาว.ก(พ่อดมกาว.แม่ไก่)

5.1.1. : ...

5.2. กาว.ง(พ่อดมกาว.แม่งู)

5.2.1. : ...

5.3. กาว.ด(พ่อดมกาว.แม่หน้าเด็ก)

5.3.1. : ...

5.4. : ...

5.5. กาว.กาว(พ่อดมกาว.แม่ดมกาว)

5.5.1. กาว.กาว.ก(พ่อดมกาว.แม่ดมกาว.ลูกไก่)

5.5.1.1. : ...

5.5.2. กาว.กาว.ง(พ่อดมกาว.แม่ดมกาว.ลูกงู)

5.5.2.1. : ...

5.6. : ...