EL PROCÉS DE DIRECCIÓ DE L'EMPRESA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EL PROCÉS DE DIRECCIÓ DE L'EMPRESA by Mind Map: EL PROCÉS DE DIRECCIÓ DE L'EMPRESA

1. Funció de PLANIFICACIÓ

1.1. Concepte

1.2. Classificació dels plans

1.2.1. Segons la seva naturalesa

1.2.1.1. Metes

1.2.1.2. Objectius / Subobjectius

1.2.1.3. Polítiques

1.2.1.4. Procediments

1.2.1.5. Regles

1.2.1.6. Pressupostos

1.2.2. Segons la seva dimensió temporal

1.2.2.1. Plans a ll/t

1.2.2.2. Plans a m/t

1.2.2.3. Plans a c/t

1.2.3. Per funcions o departaments

1.3. Etapes del procés de planificació

1.3.1. 1a) Anàlisi de la situació de partida

1.3.2. 2a) Fixació dels objectius

1.3.3. Creació d'alternatives

1.3.4. Avaluació de les alternatives

1.3.5. Elecció d'una de les alternatives

1.3.6. Control i correcció de les desviacions

2. Funció d'ORGANITZACÓ

2.1. Concepte

2.2. Organització del treball

2.2.1. Evolució històrica de l'organització del treball

2.2.1.1. Escola d'organització científica del treball (Taylorisme)

2.2.1.2. Escola de relacions humanes (Elton Mayo)

2.2.2. Motivació a la feina

2.2.2.1. Teoria de Maslow

2.2.3. Organització formal

2.2.3.1. Estructura organitzativa (divisió del treball)

2.2.3.1.1. Per funcions

2.2.3.1.2. Per producte

2.2.3.1.3. Per processos

2.2.3.1.4. Per zones geogràfiques

2.2.3.2. Models d'estructura organitzativa

2.2.3.2.1. Model lineal o jeràrquic

2.2.3.2.2. Model funcional

2.2.3.2.3. Model en línia i d'assessorament (staff)

2.2.3.3. Organigrames

2.2.3.3.1. Concepte

2.2.3.3.2. Classificacions

2.2.4. Organització informal

3. Funció de GESTIÓ

3.1. Concepte

3.2. Funcions del directiu

3.2.1. Teoria de Douglas-McGregor

4. Funció de CONTROL

4.1. Concepte

4.2. Etapes del control

4.2.1. 1a) Marcar uns estàndards

4.2.2. 2a) Mesurar les activitats

4.2.3. 3a) Corregir les desviacions

4.3. Tècniques de control

4.3.1. Auditoria

4.3.1.1. Concepte

4.3.1.2. Classificacions

4.3.1.2.1. Segons qui audita

4.3.1.2.2. Segons el contingut