Tarihin Çağlara Ayrılması

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tarihin Çağlara Ayrılması by Mind Map: Tarihin Çağlara Ayrılması

1. Tarih Öncesi Çağlar

1.1. Taş Devri

1.1.1. Kabataş

1.1.1.1. İnsanlığın en uzun ve en eski dönemidir.

1.1.1.2. M.Ö. 600.000-10.000 arasındadır.

1.1.1.3. İklim koşulları elverişsizdir.

1.1.1.4. Mağara ve ağaç kovukları barınak olmuştur.

1.1.1.5. İnsanlar alet yapmasını bilmiyorlardı.

1.1.1.6. Alet yapılmadığından üretim de yoktur.

1.1.1.7. Avcılık ve toplayıcılık vardır.

1.1.2. Yontmataş

1.1.2.1. İklim koşulları daha elverişli hale gelmiştir.

1.1.2.2. M.Ö. 10.000-8.000 arasındadır.

1.1.2.3. İnsanlar alet yapmayı öğrenmişlerdir.

1.1.2.4. Mağara duvarlarına resim yapıyorlardı.

1.1.2.5. Taştan ve kemikten aletler yapılırdı.

1.1.2.6. Dönemin sonunda ateş bulunmuştur.

1.1.3. Cilalı Taş

1.1.3.1. Bu devirde taşla birlikte kemik de düzgün hale getirilerek silah olarak kullanılmıştır.

1.1.3.2. Tarım hayatı başlamıştır.

1.1.3.3. Tüketici durumundaki insanlar üretmeye başlamıştır.

1.1.3.4. İlk köyler kurularak yerleşik hayata geçilmeye başlanmıştır.

1.1.3.5. Köpek, koyun, sığır, keçi gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir.

1.1.3.6. Dönemin sonlarına doğru dokumacılık başlamıştır.

1.2. Maden Devri

1.2.1. Bakır Çağı

1.2.1.1. İnsanlar ateşi kullanarak madenlerden eşya yapmaya başlamışlardır.

1.2.1.2. Çorum'da Alacahöyük, Denizli'de Beycesultan, Yozgat'ta Alişar dönemin önemli merkezlerindendir.

1.2.1.3. Bulunan ve kullanılan ilk maden bakırdır.

1.2.1.4. Dini inançlar bu dönemde gelişti.

1.2.2. Tunç Çağı

1.2.2.1. İnsanlar bakır ve kalay madenlerini karıştırarak daha sert olan tunç maddesini elde etmiştir.

1.2.2.2. Mezopotamya'da Sümer; Anadolu'da Hitit ortaya çıkmıştır.

1.2.2.3. Tunç; alet yapımında kullanılmıştır.

1.2.2.4. Ticari ilişkiler artmıştır.

1.2.2.5. Üretim artmıştır.

1.2.3. Demir Çağı

1.2.3.1. Bu devirde demire şekil vermeye başlamışlardır.

1.2.3.2. Demir tarımda, günlük hayatta kullanılmaya başlandı.

1.2.3.3. Madeni para ilk kez bu devirde kullanılmaya başlanmıştır.

1.2.3.4. Sanayinin gelişimine ortam hazırladı.

2. Tarihi Çağlar

2.1. İlkçağ

2.1.1. Yazının bulunması ile başlamıştır.

2.1.2. Kavimler Göçü ile bitmiştir.

2.1.3. Site şehir devletleri ve büyük imparatorluklar vardır.

2.1.4. İbraniler ve Persler hariç bütün topluluklarda çok tanrılı inançlar vardır.

2.1.5. Halk, sosyal sınıflara ayrılmıştır.

2.1.6. Genellikle göl ve deniz kenarına yerleşilmiştir.

2.2. Ortaçağ

2.2.1. Kavimler Göçü ile başlamıştır.

2.2.2. İstanbul'un fethi ile bitmiştir.

2.2.3. Avrupa'da feodalite rejimi varlığını sürdürdü.

2.2.4. Skolastik düşünce Batı'da hakimiyet kurdu.

2.2.5. Uluslararası ticaret gelişti.

2.2.6. Hristiyanlık ve İslam dini yeryüzüne yayıldı.

2.2.7. İngiltere'de demokrasiye geçildi.

2.2.8. Roma ikiye ayrıldı. Batı Roma yıkıldı. Devrin sonunda Doğu Roma da yıkıldı.

2.3. Yeniçağ

2.3.1. İstanbul'un fethi ile başlamıştır.

2.3.2. Fransız İhtilali ile bitmiştir

2.3.3. Feodalite rejimi yıkılarak mutlak krallıklar güçlendi.

2.3.4. Büyük coğrafi keşifler sonucu İpek ve Baharat yolları yön değiştirdi.

2.3.5. Sömürgecilik yayıldı ve büyük sömürgeci imparatorluklar kuruldu.

2.3.6. Zenginlik ve gelişmişlik doğudan batıya kaydı.

2.3.7. Avrupa'da Rönesans hareketleri başlamıştır.

2.3.8. Skolastik düşünce yıkılmaya başladı. Bilimsel ve özgür düşünce gelişti.

2.4. Yakınçağ

2.4.1. Fransız İhtilali ile başlamıştır.

2.4.2. Meşruti monarşiler güçlendi ancak sonra cumhuriyet idareleri kuruldu.

2.4.3. Laiklik düşüncesi din-devlet işlerinin biribirinden ayrılmasını sağladı.

2.4.4. Endüstri devrimi gerçekleşti.

2.4.5. Teknoloji son derece gelişti.

3. Sanberk Uğur 9/A