Курс "Соціальна педагогіка"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Курс "Соціальна педагогіка" by Mind Map: Курс "Соціальна педагогіка"

1. Модуль І. Соціальна педагогіка як наука

1.1. Предмет і завдання соціальної педагогіки

1.1.1. Основні поняття:педагогіка, об’єкт, предмет, соціальна педагогіка, соціальність

1.1.2. Семінар 1. Соціальна педагогіка як галузь інтегративних знань

1.2. Парадигми та теорії соціальної педагогіки

1.2.1. Основні поняття: парадигма, теорія, розвиток, потреби, діяльність, особистість, компетентності

1.3. Тезаурус соціальної педагогіки

1.3.1. Основні поняття: категорія, поняття, соціалізація, адаптація, дезадаптація, профілактика, реабілітація, соціальне середовище, соціальне виховання, соціальні інчститути, соціально-педагогічна підтримка, ресоціалізація, соціальні послуги

1.3.2. Семінар 2. Сутність соціального виховання. Семінар 3. Характеристика соціальної реабілітації та профілактики

2. Модуль ІІ. Характеристика соціально-педагогічної діяльності

2.1. Методи соціально-педагогічної діяльності

2.1.1. Основні поняття: метод, методи соціально-педагогічної діяльності, групи методів.

2.1.2. Практичне заняття 1. Сфери застосування методів соціально-педагогічної діяльності.

2.2. Принципи та ресурсне забезпечення соціально-педагогічної діяльності

2.2.1. Основні поняття :принцип, ресурси, ресурсне забезпечення, фандрейзинг

2.2.2. Семінар 5. Ресурси соціально-педагогічної діяльності

2.3. Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності

2.3.1. Основні поняття: діяльність, педагогічна діяльність, соціальна діяльність, соціально-педагогічна діяльність, соціально-педагогічна робота, об’єкт, суб’єкт, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, клієнт

3. Модуль ІІІ. Сім’я в системі інститутів соціального виховання

3.1. Сім’я як мікросередовище соціалізації особистості

3.1.1. Основні поняття: сім’я, функції сім'ї,батьківство, батьківська позиція, стилі батьківства, соціальне сирітство, усиновлення, опіка, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.

3.1.2. Семінар 6 .Соціалізація дітей в закладах інтернатного типу. Практичне заняття 2. П’ять шляхів до серця дитини

3.2. Види та форми соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей

3.2.1. Основні поняття теми:сім’я, яка перебуває в складних життєвих обставинах, форми роботи, соціальна профілактика, соціальне інспектування, оцінка потреб сім’ї, соціальний супровід

3.2.2. Практичне заняття 3. Візит соціального педагога у сім’ю. Семінар 7 .Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Модуль ІV. Соціально-педагогічна підтримка дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку

4.1. Соціально-психологічний портрет дітей з особливостями психофізичного розвитку

4.1.1. Основні поняття: складні життєві обставини, діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, інвалід, інвалідність, особа з інвалідністю, діти з особливостями психофізичного розвитку

4.2. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з особливостями психофізичного розвитку

4.2.1. Основні поняття:моделі підтримки, інтеграція, сегрегація, соціальна реабілітація, медична реабілітація, педагогічна реабілітація, психологічна реабілітація, комплексна реабілітація, інклюзія, безбар’єрність

4.2.2. Семінар 8. Соціально-педагогічна підтримка дітей з особливостями психофізичного розвитку Практичне заняття 4. Відеозаняття

5. Модуль V. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації

5.1. Сутність девіантної поведінки

5.1.1. Основні поняття:норма, девіація, девіантна поведінка, дезадаптація

5.1.2. Семінар 9. Соціальні відхилення в розвитку та поведінці дитини. Практичне заняття 5. Вплив засобів масової інформації на формування негативних стереотипів поведінки неповнолітніх

5.2. Характеристика різних видів девіантної поведінки дітей та молоді

5.2.1. Основні поняття: делінквентна поведінка, важковиховуваний, адикція, адиктивна поведінка, залежність, созалежність, стадії залежності, наркозалежна поведінка, суїцид, парасуїцид, дромоманія, гебоїдна поведінка, гіперсором’язлива поведінка

5.2.2. Практичне заняття 6. Аналіз причин дезадаптації дітей та молоді Семінар 10.Особливості прояву девіацій у неповнолітніх

6. Модуль VІ. Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді

6.1. Територіальна громада як соціалізуючий простір особистості

6.1.1. Основні поняття: громада, резидентна громада, ідентифікаційна громада, територіальна громада, фактор соціалізації

6.1.2. Практичне заняття 7. Соціальна карта громади

6.2. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах та соціальних службах територіальної громади

6.2.1. Основні поняття: загальноосвітній навчальний заклад, функції соціального педагога, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклад соціального обслуговування, клуб за місцем проживання

6.2.2. Семінарське заняття 11. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх закладах різного типу Практичне заняття 8. Характеристика закладів соціального обслуговування

6.3. Соціально-педагогічна діяльність неурядових організацій

6.3.1. Основні поняття теми: неурядова організація, громадська організація, благодійний фонд, конфесійні організації, сервісні організації

6.3.2. Семінар 12.Неурядові організації як суб’єкти соціально-педагогічної роботи на локальному рівні