IKT og kognitivt/ konstruktivistisk læringssyn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IKT og kognitivt/ konstruktivistisk læringssyn by Mind Map: IKT og kognitivt/ konstruktivistisk læringssyn

1. Kjennetegn

1.1. Opptatt av læringen som skjer i hodet på enkeltmennesket

2. Læringspotensiale

2.1. Den lærende er aktivt undersøkende og har stor grad av motivasjon

2.2. Den lærende er iboende nysgjerrig

3. Didaktiske konsekvenser

3.1. Den lærende er en forskende person som i størst grad må styre læringspremissene selv

3.2. Slik utvikles kognitive ferdigheter. Informasjonskompetanse vil inngå som en del av disse kognitive ferdighetene

4. Teknologiens rolle i forhold til lærerrollen

4.1. Lærer er en veileder

4.2. Gir den lærende verktøy som tilrettelegger for selvstendig utforskende og kreativt arbeid

5. Eksempler

5.1. Tankekart

5.2. Blogger

5.3. Wiki

5.4. Videovitaminer

5.5. Video

5.6. Digital historiefortelling - student

5.7. Digital historiefortelling

6. Styrker og svakheter

6.1. Fokuserer klart mest på individuelle læringsprosesser uavhengig av miljøet

6.2. Legger primært vekt på at eleven skal lære seg viktige læringsstrategier. Legger ikke vekt på tilegnelse av faginnhold. Fokus på ferdigheter