Sistemes operatius

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sistemes operatius by Mind Map: Sistemes operatius

1. FUNCIONS

1.1. Gestió de processos

1.2. Gestió de la memoria

1.3. Suport al sistema d'arxius

1.4. Sistema de comunicacions

1.5. Sistemes de seguretat

1.6. Intèrpret d'ordres

1.7. El sistema E/S

2. CLASSIFICACIÓ

3. LA LÍNIA DE COMANDAMENTS

3.1. cmd

3.1.1. obre la finestra de la línia d'ordres

3.2. cls

3.2.1. esborra la pantalla

3.3. dir

3.3.1. mostra la llista de subdirectoris i arxius d'un directori

3.4. tree

3.4.1. mostra de forma gràfica l'estructura de carpetes d'una unitat

3.5. help

3.5.1. proporciona informació de les diferents comandaments

3.6. exit

3.6.1. abandona la finestra de la línia d'ordres

3.7. md

3.7.1. crea un directori

3.8. rd

3.8.1. esborra un directori

3.9. copy

3.9.1. copia un arxiu d¡un directori a un altre

3.10. del

3.10.1. esborra un arxiu

3.11. rename

3.11.1. canvia el nom a un arxiu

3.12. cd

3.12.1. canvia de directori

4. EMMAGATZEMATGE DE LA INFORMACIÓ

4.1. doc

4.1.1. Word

4.2. xls

4.2.1. Excel

4.3. bmp

4.3.1. gràfic

4.4. exe

4.4.1. executable

4.5. wav

4.5.1. so

4.6. txt

4.6.1. text

4.7. mp3

4.7.1. format d'audio comprimit

4.8. jpg

4.8.1. imatges