Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Usabilitat by Mind Map: Usabilitat

1. Conceptes relacionats i definicions

1.1. Conceptes empírics

1.1.1. Facilitat d'apenentatge

1.1.1.1. Capacitat dels usuaris de dur a terme les diferents tasques bàsiques el primer cop que senfrenta al disseny web.

1.1.2. Eficiència

1.1.2.1. Capacitat dels usuaris a realitzar accions un cop que ja han fet servir la web prèviament.

1.1.3. Capacitat de ser recordat

1.1.3.1. Temps que es triga en tornar a adquirir el coneixement necessari per a desenvolupar les accions que es vol després d'un període de temps en que no s'ha utilitzat la web.

1.1.4. Eficàcia

1.1.4.1. Nombre d'errors que es produeixen en el desenvolupament d'una acció.

1.1.5. Satisfacció

1.1.5.1. L'ús del producte interactiu, és satisfactori?

1.2. Conceptes dependents

1.2.1. Utilitat

1.2.2. Disseny adaptat a l'usuari

1.2.2.1. Dimensió ètica

1.2.2.2. Disseny interactiu

1.2.2.3. Disseny gràfic

1.2.3. Accessibiltat

1.2.4. Simplicitat

1.2.4.1. Prescindir d'elements poc significatius en una web, redueix la càrrega visual de l'interfaç i facilita la cerca.

2. Disseny centrat en l'usuari

2.1. Necessitats

2.1.1. Correspondència entre:

2.1.1.1. El model conceptual: Ofert pel dissenyador del sistema.

2.1.1.2. Interfaç: L'imatge que el sistema presenta a l'usuari.

2.1.1.3. El model mental: Desenvolupat per l'usuari a partir de l'imatge.

2.1.2. Tenir l'usuari com a centre d'atenció i satisfer els seus requeriments.

2.2. Metodologia

2.2.1. Test d'usuaris

2.2.2. Evaluació Heurística

2.2.3. Card Sorting

2.2.4. Eye-Tracking

2.2.5. Etnografia

2.2.6. Entrevistes

2.2.7. Enquestes

2.3. Prototip de disseny

2.3.1. Diagrames de Gantt

2.3.2. Anàlisi competitiu

2.3.3. Creació de persones i escenaris

2.3.4. Wireframes

2.3.5. Patrons de disseny

3. L'usuari consumidor

3.1. Percepció visual

3.1.1. Els usuaris exploren visualment l'interfaç de la web, cercant les propietats gràfiques pròpies dels objectes desitjats (enllaços, text, imatges, etc.)

3.1.2. Ens hem d'assegurar que la mida i forma dels objectes gràfics els facin reconeixibles i per tant permetin una fàcil equiparació amb allò que l'usuari ja coneix i pot interpretar.

3.1.3. Principis del disseny visual

3.1.3.1. EMFATITZACIÓ

3.1.3.2. ORGANITZACIÓ

3.1.3.3. CAPACITAT DE RECONEIXEMENT

3.2. Pensament

3.2.1. La memòria a llarg termini té una gran capacitat, però la memòria operativa i l'esforç que es requereix per a la presa de decisions suposen un "embut" en el processament d'informació que, amb el disseny web, s'ha d'intentar que no es col·lapsi.

3.2.2. Possibilitat d'error, que es pot reduir a partir de:

3.2.2.1. Limitació de les possibilitats

3.2.2.2. Orientació de l'usuari

3.2.2.3. Sol.licitació d'informació

3.2.2.4. Advertències

3.2.2.5. Opció de "desfer"

3.2.2.6. Evitar pèrdua d'informació

3.3. Models mentals

3.3.1. Generalització de la interfaç bàsica

3.3.2. Es vol aconseguir que l'usuari incorpori l'esquema mental del sistema com a vàlid.

3.4. L'usuari en societat