Видове разходи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Видове разходи by Mind Map: Видове разходи

1. Разходите според начина на тяхното изменение спрямо обема на дейност

1.1. променливи, постоянни и смесени

1.2. пределни разходи

2. Разходи за целите на анализа за изработване на решения

2.1. алтернативни и окончателни

2.2. съответстващи и несъответстващи

3. Разходи според фазите на стопанския процес

3.1. разходи по снабдяването

3.2. разходи по управлението

3.3. разходи по производство

3.4. разходи по продажби

4. Разходи според начина на включването им в себестойността

4.1. първични и разходи за преработка

4.2. преки и непреки

4.3. основни и допълнителни

5. Разходи според степента на тяхната завършеност и значението им за продукта

5.1. разходи по поръчката и разходи по фази на обработката

5.2. разходи за продукта и разходи за периода

5.3. завършени и незавършени разходи

6. Класификация на разходите за целите на контрола върху стопанската дейност

6.1. центрове на отговорност като предпоставка за контрол

6.2. контролируеми и неконтролируеми

6.3. фактически и нормативни разходи

7. Класификация на разходите според икономическата си еднородност-обособяват се в групи по икономически елементи

7.1. разходи за материали-това са разходите,които са направени за нуждите на производството на суровини, основни и спомагателни материали

7.2. разходи за външни услуги-това са разходите,които предприятието прави за извършени услуги от трети лица

7.3. разходи за амортизация

7.4. разходи за заплати-това са разходите за възнаграждения, определени със сключени договори, до плащанията по Кодекса на труда и други нормативни актове

7.5. разходи за социални осигуровки и надбавки

7.6. други разходи-с този вид разходи се обединяват всички разходи, които не се отнасят по другите групи, като разходите за служебни пътувания и командировки, изложби , панаири, както и оценката на материалните запаси по чл. 22 от Закона за счетоводството

8. Финансови разходи

8.1. Разходите за изплатени лихви, отрицателни разлики при продажба на инвестиции и от промяната на валутни курсове, комисионни по левови и валутни операции. Това са разходите, които са свързани с операциите по привличане на чужди средства за определен период от време,с цел да се допълнят потребностите на предприятието от финансови средства

9. Извънредни разходи

9.1. Имат случаен, извънреден характер. Те са: отписани вземания, разходи за глоби и неустойки,липси на активи, други извънредни разходи.