Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Dette er Norge by Mind Map: Dette er Norge
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

Dette er Norge

Befolkning

nettoinnvandring like viktig for befolkningsveksten som fødselsoverskuddet

Alderspyramiden flates ut, og blir mye likt et hus, hvor veggene er rette menn taket "tynnes ut på topp"

Fruktbarhet

Fødealderen har steget med 4 år

50 % av alle barn fødes utenfor ekteskap

Familien

Omtrent 50 % av alle inngåtte ekteskap ender med skilsmisse

Flere samboere og eneboere

Helse

Gjennomsnittsalderen har steget med 10 år i løpet av de siste 60 åra

Færre dagligrøykere, flere dagligsnuser

Utdanning

1/4 avbryter videregående

Like mange kvinner som menn har høyere utdanning

Flere studerer utenlands - Femdoblet siden 1960

Arbeid

Kortere arbeidstid

Store lønnsforskjeller

Kvinner oftere i offentlig sektor

Inntekt og formue

Kvinners årlige bruttoinntekt utgjør 60 % av mennenes

Større inntektsforskjeller. De rike har blitt rikere

80 % av alle husholderske har økt med gjelden

Forbruk

Årlig total forbruksutgift per husholdning har blitt tredoblet siden 1958

Bruker mindre penger til mat, men mer til bolig og transport

Bolig

Større boliger og høyere boligstandard

Boligprisen er mer enn doblet siden 1992

Nesten 8/10 eier boligen selv

Omsorg og sosial trygghet

av barn i 3-5års alderen har 9/10 barnehageplass

Antallet barn med barnevernstiltak ved utgangen av året har blitt firedoblet i løpet av 50 år

Omtrent 5 % av befolkningen får sosialhjelp

Kultur

Flere på teater, opera, konserter, utstillinger og museer

Færre på på idrettsarrangement

Mest kvinner og høyt utdannede som viser stor interesse for kultur

Media

Databruket har økt med ca 37 % fra 1990

Stor forskjell i pc-bruk (f. eks en student og en eldre kvinne

Kvinner leser oftere bøker enn menn

Fjernsynet dominerer

Tidsbruk

Fått 75 min mer fritid per dag, siden 1970

Bruker mindre tid på husarbeid og personlige behov

Bruker mer tid på reisefot i løpet av en gjennomsnittsdag

Transport

Vi bruker mer bil og fly

Rekordlavt antall dødsfall i trafikk i 2005, med 223

Ferie

De velstående er oftest på ferie

Eldre mennesker og de med lav utdanning reiser minst på ferie

Kvinner reiser oftere, og lengre

Stadig flere ferierer i utlandet

Kriminalitet

1100 lovbrudd anmeldes hver dag

Antall lovbrudd har økt kraftig

Mer narkotika

Valg

Stabil deltakelse ved stortingsvalg

Synkende deltakelse ved kommunevalg (særlig blant menn)

Norge ligger omtrent på det europeiske gjennomsnittet

Økonomi

Det har vært en dobling (og litt mer) i BNP siden 1970

Ca. 70 % av eksporten går til EU-land og like mye av importen kommer derfra

Endret næringsstruktur

Primærnæringene

Siden 1949 er antallet gårdsbruk redusert med tre fjerdedeler

Sysselsettingen i jordbruket er redusert fra 20 % til 2,4 %

Færre poteter, mer korn

Færre fiskere, men økt produksjon

Sekundærnæringene

Antall sysselsatte har sunket med ca. 20 %

Gassproduksjonen utgjør i dag 30 % av den totale produksjonen

Før lå oljeprisen på to doller (per fat), i 2004 varierte den mellomm 15 og 30 dollar, og i 2004-2005 øk prisen kraftigi igjen

Tertiærnæringene

3/4 jobber i tjenesteytenede sektor

Sterk vekst i offentlig sektor

IKT er den nye sektoren

Natur, energi og miljø

Nest etter Island er Norge, Europas minst tettbefolkede land

Lovfredede områder utgjør 12 % av landarealet

Vi har verdens nest høyeste elektrisitetsforbruk per innbygger

Som energiforbruker, målt per innbygger, ligger Norge litt over gjennomsnittet blant vestlige land

Norske utslipp av klimagasser har økt med 10 % fra 1990 - 2004