Dette er Norge

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dette er Norge by Mind Map: Dette er Norge

1. Befolkning

1.1. nettoinnvandring like viktig for befolkningsveksten som fødselsoverskuddet

1.2. Alderspyramiden flates ut, og blir mye likt et hus, hvor veggene er rette menn taket "tynnes ut på topp"

2. Fruktbarhet

2.1. Fødealderen har steget med 4 år

2.2. 50 % av alle barn fødes utenfor ekteskap

3. Familien

3.1. Omtrent 50 % av alle inngåtte ekteskap ender med skilsmisse

3.2. Flere samboere og eneboere

4. Helse

4.1. Gjennomsnittsalderen har steget med 10 år i løpet av de siste 60 åra

4.2. Færre dagligrøykere, flere dagligsnuser

5. Utdanning

5.1. 1/4 avbryter videregående

5.2. Like mange kvinner som menn har høyere utdanning

5.3. Flere studerer utenlands - Femdoblet siden 1960

6. Arbeid

6.1. Kortere arbeidstid

6.2. Store lønnsforskjeller

6.3. Kvinner oftere i offentlig sektor

7. Inntekt og formue

7.1. Kvinners årlige bruttoinntekt utgjør 60 % av mennenes

7.2. Større inntektsforskjeller. De rike har blitt rikere

7.3. 80 % av alle husholderske har økt med gjelden

8. Forbruk

8.1. Årlig total forbruksutgift per husholdning har blitt tredoblet siden 1958

8.2. Bruker mindre penger til mat, men mer til bolig og transport

9. Bolig

9.1. Større boliger og høyere boligstandard

9.2. Boligprisen er mer enn doblet siden 1992

9.3. Nesten 8/10 eier boligen selv

10. Omsorg og sosial trygghet

10.1. av barn i 3-5års alderen har 9/10 barnehageplass

10.2. Antallet barn med barnevernstiltak ved utgangen av året har blitt firedoblet i løpet av 50 år

10.3. Omtrent 5 % av befolkningen får sosialhjelp

11. Kultur

11.1. Flere på teater, opera, konserter, utstillinger og museer

11.2. Færre på på idrettsarrangement

11.3. Mest kvinner og høyt utdannede som viser stor interesse for kultur

12. Media

12.1. Databruket har økt med ca 37 % fra 1990

12.2. Stor forskjell i pc-bruk (f. eks en student og en eldre kvinne

12.3. Kvinner leser oftere bøker enn menn

12.4. Fjernsynet dominerer

13. Tidsbruk

13.1. Fått 75 min mer fritid per dag, siden 1970

13.2. Bruker mindre tid på husarbeid og personlige behov

13.3. Bruker mer tid på reisefot i løpet av en gjennomsnittsdag

14. Transport

14.1. Vi bruker mer bil og fly

14.2. Rekordlavt antall dødsfall i trafikk i 2005, med 223

15. Ferie

15.1. De velstående er oftest på ferie

15.2. Eldre mennesker og de med lav utdanning reiser minst på ferie

15.3. Kvinner reiser oftere, og lengre

15.4. Stadig flere ferierer i utlandet

16. Kriminalitet

16.1. 1100 lovbrudd anmeldes hver dag

16.2. Antall lovbrudd har økt kraftig

16.3. Mer narkotika

16.3.1. Grov vold har stabilisert seg på 6 % av alle anmeldte lovbrudd.

17. Valg

17.1. Stabil deltakelse ved stortingsvalg

17.2. Synkende deltakelse ved kommunevalg (særlig blant menn)

17.3. Norge ligger omtrent på det europeiske gjennomsnittet

18. Økonomi

18.1. Det har vært en dobling (og litt mer) i BNP siden 1970

18.2. Ca. 70 % av eksporten går til EU-land og like mye av importen kommer derfra

18.3. Endret næringsstruktur

18.3.1. Primærnæringene utgjør 4 & av sysselsettingen

18.3.2. Sekundærnæringen - 20 %

18.3.3. Tertiærnæringen - 76 %

19. Primærnæringene

19.1. Siden 1949 er antallet gårdsbruk redusert med tre fjerdedeler

19.2. Sysselsettingen i jordbruket er redusert fra 20 % til 2,4 %

19.3. Færre poteter, mer korn

19.4. Færre fiskere, men økt produksjon

20. Sekundærnæringene

20.1. Antall sysselsatte har sunket med ca. 20 %

20.2. Gassproduksjonen utgjør i dag 30 % av den totale produksjonen

20.2.1. Forventes å øke mer

20.3. Før lå oljeprisen på to doller (per fat), i 2004 varierte den mellomm 15 og 30 dollar, og i 2004-2005 øk prisen kraftigi igjen

21. Tertiærnæringene

21.1. 3/4 jobber i tjenesteytenede sektor

21.2. Sterk vekst i offentlig sektor

21.3. IKT er den nye sektoren

21.3.1. Viktig med IKT-ferdigheter i hverdagen

22. Natur, energi og miljø

22.1. Nest etter Island er Norge, Europas minst tettbefolkede land

22.2. Lovfredede områder utgjør 12 % av landarealet

22.3. Vi har verdens nest høyeste elektrisitetsforbruk per innbygger

22.4. Som energiforbruker, målt per innbygger, ligger Norge litt over gjennomsnittet blant vestlige land

22.5. Norske utslipp av klimagasser har økt med 10 % fra 1990 - 2004