Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

LUNG/ALLERGI by Mind Map: LUNG/ALLERGI
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

LUNG/ALLERGI

Astma

Akut resp. svikt

Drunkning & hypotermi

Lungcancer

TEORI

INDELNING, Småcellig, Högsta metastaseringsförmågan!, Ickesmåcellig, Adenocarcinom, "perifer" cancer, Skivepitel-cancer, "central" cancer, Lägst metastaseringsförmågan, Storcellig, PANCOAST SYNDROM, Orsakas av APIKALT VÄXANDE tumör som pressar mot omg. vävnad!, KAN KOMPRIMERA, V brachiocephalicus, A subclavia, N laryngeus recurrens, N phrenicus, Sympatiska gangllion, Horner Syndrom! <----, http://en.wikipedia.org/wiki/Pancoast_tumor, METASTASER, Oftast till hjärna, lever, binjure, ben, Stadier & överlevnad, IIIb och IV - Icke operabla!, <5% 5års överlevnad, Ia/b, IIa/b, IIIa, Mellan 65-25% överlevnad

KLINIK

DIAGNOS, Cytologi, Bronkoskopi, Bildmodaliteter, DT, RTG, ULJ

SYMTOM, Hemoptys, Hosta, bröstsmärta, ronki, Lokaliserad Ronki?, RÖNTGA ALLTID! <----, PARAMALIGNA SYMTOM, Tromboflebit, Ledsymtom, Hypercalcemi, Ektopiska ACTH-syndrom

KOL

TEORI

DEFINITION, Inflammatorisk, långsamt progredierande lungsjukdom, Ger även betydande systemiska konsekvenser!

PATOLOGI, Kronisk bronkit, På cellnivå:, Inflammatoriska celler, Cilier försvunna, Fler bägarceller, Skivepitel-metaplasi, Klinik, Föregår KOL-utveckling hos många rökare, Lungfunktionsnedsättning EJ OBLIGAT!, Bronkiolit, ="small airways disease", Stromavävnaden förstörs --> luftvägen kollapsar --> OBSTRUKTION!, Emfysem, Alveolerna kollapsar till stora fibrotiserade bubblor, PROGRESS, Kronisk bronkit = KONSTANT, Bronkiolit = minskar, Emfysem = ökar, Luftvägsobstruktionen ökar hela tiden!

ORSAKER, Rökning!, Frisk -->, Rökare--> Inflammation, -->KOL (Infl+Fibros+Destruktion), (även Passiv rökning!), Bronkiell hyperreaktivitet, alfa-1-antitrypsinbrist

KLINIK

SYMTOM, Andningsbesvär, Hosta & slem

DIAGNOS, Irreversibelt sänkt FEV-1 / VC-kvot vid spirometri!, GRÄNSER, FEV1 / VC < 70%, eller FEV1 / FVC < 70%, SAMT att obstruktionen inte upphävs av LM, 65/65-regeln, FEV1/VC < 70% ger överdiagnostik hos äldre..., ...därför sätts gränsen vid 65% för pat över 65 åå !, GRADERING, preklinisk KOL: FEV1 > 80%, medelsvår KOL: FEV1 30-49%, svår KOL: FEV < 30%, ELLER:, FEV1 <50% + andra neg prognosfaktorer (nedan), svår hypoxi / kronisk hyperkapni, cirkulationspåverkan, låg kroppsvikt, Anamnestisk diagnos!, Produktiv hosta..., i mer än 3 mån /år..., under 2 på varandra följande år, REVERSIBILITETS-TEST, Dyn. spirometri före och efter B2-agonist --> ökar FEV1 eller VC??

BEHANDLING, Rökstopp!, Fletcherkurvan! "de e aldrig för sent att fimpa", Nikotinersättningsmedel, Champix (vareniklin), Läkemedel, Inhalationssteroider, Förebygger exacerbationer, Lindrar symtom, Bronkdilaterare, Lindrar symtom, B2-agonister, Kortverkande (salbutamol), Långverkande (salmeterol) som underhållsbeh!, Antikolinergika, Långverkande AK bäst!, =Tiotropium, Acetylcystein, Slemlösande, Förebygger exacerbationer, Rehabilitering

Sarkoidos

TEORI

DEFINITION, Okänd etiologi! (virus? bakterier? autoimmunitet?), GRANULOM bildas, Kan resorberas!, eller bilda ärr, och går mycket sällan i nekros, Drabbar mest unga vuxna <50åå, debut m Bilat hiluslymfom och/eller bilat lunginfiltrat

KLINISK BILD, Lungor (90%), Akut form! (Löfgrens syndr), Bilat hiluslymfom, Feber, Erytema Nodosum (kvinnor!), http://en.wikipedia.org/wiki/Erythema_nodosum, Fotledsartrit / tendovaginit (män!), Uveit (ingår ej i Löfgrens!), Kroniska formen, Trötthet, Torrhosta, Subfebrilitet, Dyspne

KOMPLIKATIONER, Neurologiskt, Vanligt m facialispares, Kardiologiskt, Arytmier, ledn hinder, plötslig död, Symtom hos 5%

KLINIK

DIAGNOS, ANAMNES, Yrke? (mögelexponering?), Autoimmuna sjd?, Hereditet?, RÖNTGEN, Slätrtg m bi-hilär lymfadenopati, LAB, LPK, Ca, u-Ca, Leverprover, IgG är högt hos 50%, s-ACE ofta högt vid aktiv sjd, PAD, Diff, Icke nekrotiserande epitelcellsgranulom, I lungorna perivaskulärt & peribronkiellt, Uteslut tumör, infektion, exponering, BAL, Alveolär lymfocytos, CD4 / CD8-kvot > 4 ----> NÄSTAN PATOGNOMONT!

BEHANDLING, Helst LM-fritt!, Om symtomgivande!, Prednisolon 5mg, minst 4gg /dag, minst 2 års beh tid!, minst 1 års uppföljning, Alternativ terapi, Om prednisolon ej ger effekt

Pleurasjukdomar

Tumörer

TYPER, Benigna, oftast Lipom el Fibrom, Sällsynta!, Maligna, Malignt Mesoteliom, Asbest viktigaste etiologin, BEHANDLING, Behandla grundsjukdomen!, Cytostatika, Hormonell beh, Thorakocentes, Metastaser, Vanligaste tumörformen!, Primärtumör oftast i lunga / bröst, Exsudat finns även i regel

Pneumothorax

TYPER, primär, Utan känd orsak, Sekundär, Vid lungsjd

RISKFAKTORER, Man, Rökare

SYMTOM, Dyspne, Smärta, Plötslig debut

BEHANDLING, Dränage

Empyem

Uppstår sek. t bakteriell infektion

DIAGNOS, Odling av pleuravätskan!

BEHANDLING, högdos antibiotika!

SYMTOM, Hosta, dyspne, akut sjd, hög feber, Smärta i bröstkorgsväggen, sänkt AT

Utgjutningar

TEORI, ORSAKER, Pneumoni, Lumgemboli, Malignitet, Hjärtsvikt, FORMER, Exsudat, Malignitet, Pneumoni, Trauma, Asbest, Hög proteinhalt (>3g/100ml), Transsudat, Lättflytande ljusgul, Låg proteinhalt, vid hjärtsvikt, levercirrhos, lungemboli

KLINIK, SYMTOM, Obehag / tyngdkänsla, Dyspne (vid minst 1L), DIAGNOSTIK, LAB, CENTES!, LD (laktat-dehydrogenas), Albumin (jfr m S-alb), Glukos, BLOD, Albumin, glukos, Cytologi, (påvisar malignitet), Odlingar, (påvisar infektion), PleuraBiopsi, Om centesen inte ger några tumörceller!, Görs m Abrams-nål som "sliter bort" en bit av pleura, BEHANDLING, Grundsjukdomen avgör!, Pleurodes vid recidiverande maligna exsudat!, Centes: spec viktigt vid proteinrika exsudat!

Pleurit

Torr pleurit, Andn.korrelerad smärta

Allergi

Typer

Symtom