Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

IV. Državna ureditev 1.del (USTAVA) by Mind Map: IV. Državna
ureditev
1.del
(USTAVA)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

IV. Državna ureditev 1.del (USTAVA)

delitev

1. Zakonodajno

2. Izvršilno

3. Sodno

NA OBLIKO

parlamentarna republika

oblike demokracije

posredno

(volitve)

neposredno

(referendum, ljudska iniciatica)

Sestava parlamenta

Državni zbor

Državni svet

Državni zbor

SESTAVA

predsednik in podpredsednik

90 poslancev + 2, VOLIJO, spolšno, enako, neposredno, tajno

zakonodajna veja oblasti

MANDAT

4 leta

KDO RAZPISUJE VOLITVE

Predsednik RS

PRISTOJNOSTI

Pravo-dajna, sprjema ustavo in spremembe, sprejema zakone, druge splošne akte, svoj poslovnik, avt. razlage zakonov, ratifikacija mednarodnih pogodb, razpisuje referendume

Volilna, predsednika vlade, ministre, predsednika in podp. DZ, sodnike US in druge sodnike, guvernerja centralne banke, člane računskega sodišča, varuh člov. pravic

Nadzorna, odreja parlamentarno preiskavo, 1/3 poslancev, Državni svet, Imenovanje komisije, odloča o zaupnici/nezaupnici vlade, odloča o obtožbi predsednika RS, vlade, ministrov pred ustavnim sodiščem

RAZGLASITVE, Vojno stanje, (uporaba obrambnih sil), izredno stanje

potrjevanje, mandate poslancev, odločanje o imuniteti, sodnikov, poslancev

predlagatelji zakona

Vlada

Državni svet (DS)

vsak poslanec

državljan (>5000 podpisov)

Zakonodajni referendum

DZ je vezan na izid

KDAJ?

1/3 poslancev

Državni svet

40.000 volilcev

"promulgacija"

razglašanje zakonov

SPREJETJE

večina volilcev

Državni svet

SESTAVA=40

predsednik

4 predst. delodajalcev

4 predst. delojemalcev

4 predst. kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

6 predst. negospodarskih dejavnosti

22 predst. lokalnih interesov

KAJ

ZASTOPSTVO socialnih, lokalnih, poklicnih in gospodarskih interesov

PRISTOJNOSTI

predlaga DZ sprejem zakonov

daje DZ mnenje (na zahtevo)

zahteva od DZ odložilni veto

zahteva razpis referenduma

preiskavo o zadevah javnega pomena

MANDAT

5 LET

imuniteta (odloča DS)

član DS != poslanec

Predsednik RS

PRISTOJNOSTI

Vrhovni poveljnik SV

razpisuje volitve v DZ

Razglaša ZAKONE

Imenuje državne funkionarje

postavlja in odpoklicuje veleposlanike

sprejema pisma

izdaja liste o ratifikaciji

odloča o pomilostitvah

podeljuje odlikovanja in častne naslove

mnenje o vprašanju (zahteva DZ)

IZVOLITEV

neposredne, tajne in splošne volitve

večina glasov

MANDAT

5 + 5 + 5 LET

nadomešča ga predsednik DZ

KDO?

državljan RS

volitve razpiše predsednik DZ

ODVZEM FUNKCIJE

Obtožba DZ pred ustavnim sodiščem

2/3 glasov sodnikov