"Електронний офіс" - система всебічного використання в управлінській діяльності засобів обчислюва...

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"Електронний офіс" - система всебічного використання в управлінській діяльності засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій by Mind Map: "Електронний офіс" - система всебічного використання в управлінській діяльності засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій

1. Моделі “електронного офісу”

1.1. Інформаційна

1.1.1. орієнтована на інформацію як ресурс, який виробляється і використовується у процесі функціонування системи управління, спрямована на розв’язування інформаційних проблем, раціоналізацію та інтеграцію інформаційних процесів, покращання організаційної структури, підвищення ефективності роботи у цілому.

1.2. Комунікаційна

1.2.1. обґрунтовує інформатизацію управління як комплексну систему, яка включає організацію апарата управління разом з персоналом, організаційними зв’язками, методами роботи, тобто є моделлю організаційної системи управління як складної системи соціальних комунікацій.

1.3. Соціотехнічна

1.3.1. описує процес і результат проектування автоматизованих систем, при якому повинні враховуватись також соціально-психологічніособливості організації, у якій буде функціонувати система. Кінцеві результати роботи організації залежать значною мірою від взаємовідносин людей, їх ціннісних орієнтацій.

2. Етапи розвитку концепції "електро­нного офісу"

2.1. Електронні засоби опрацювання текстів;

2.2. Локальні комп'ютерні мережі і ав­томатизація робіт з документаційного забезпечення управління;

2.3. Розвиток телекомунікаційних сис­тем і автоматизовані робочі місця персоналу офісу;

2.4. Електронні архіви і сховища даних;

2.5. Регіональні і глобальні комп'ютерні мережі.

3. Основні функції "елект­ронного офісу"

3.1. Реалізація можливості ефективно підтримувати і розвивати зв'язки з партнерами, успішно пристосову­ватись до швидкозмінюваної еко­номічної ситуації;

3.2. Включення фірми до інформаційних структур ринкової економіки краї­ни та світу, доступ до комерційних баз даних, проведення електронно­го маркетингу, рекламних та інфо­рмаційних заходів;

3.3. Координація діяльності всередині і зовні організації;

3.4. Допомога у виробленні і прийнятті ефективних рішень;

3.5. Виключення затримок і помилок при опрацюванні інформації, доку­ментів.