เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1 by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1

1. หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3. แนวโน้มของเทคโนด,ยีสารสนเทศ

2. หน่วยที่ 2 ข้อมูล

2.1. ความหมายของข้อมูล

2.2. ประเภทของข้อมูล

2.3. การประมวลผลข้มูล

3. หน่วยที่ 3 คอมพิวเตอร์

3.1. รู้จักกับคอมพิวเตอร์

3.2. การทำงานของคอมพิวเตอร์

3.3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4. หน่วยที่ 4 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

4.1. ซอฟต์แวร์คืออะไร

4.2. ซอฟต์แวร์ในชีวิตประจำวัน

4.3. การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สร้างผลงาน