บทเรียนวีดิทัศน์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทเรียนวีดิทัศน์ by Mind Map: บทเรียนวีดิทัศน์

1. หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานการเป่าปี่ใน

1.1. 1.1 ประวัติความเป็นมาของปี่ใน

1.2. 1.2 สาธิตการนั่งเป่าปี่

1.3. 1.3 การจับปี่

1.3.1. สาธิตการจับเป่าปี่

1.4. 1.4 ระบบนิ้วของปี่ใน การเปิด ปิด

1.5. 1.5 หลักในการจำวิธีการเป่าปี่

1.5.1. 1. จำลม

1.5.2. 2. จำเสียง

1.5.3. 3. จำนิ้ว

1.6. 1.6 ตารางแสดงระบบนิ้วของปี่ใน

1.7. 1.7 หลักการเป่าปี่ใน

1.7.1. ทดสอบลิ้นปี่

1.7.2. สาธิต ทดสอบลิ้นปี่

1.8. 1.8 การเป่า

1.8.1. การทำมุมของลิ้นปี่

1.8.2. สาธิตการปักกำพวดปี่

1.8.3. การอมกำพวด

1.8.4. สาธิตการอมกำพวด

2. หน่วยที่ 2 การฝึกเป่าปี่ในสำหรับผู้เริ่มเรียน

2.1. 2.1 ระบบนิ้วของปี่ใน CG

2.2. 2.2 การฝึกเป่าปี่เสียงกลาง

2.3. 2.3 สาธิตการฝึกเป่าปี่ในเสียงกลาง

2.4. 2.4 การฝึกเป่าปี่เสียงต้อ

2.5. 2.5 สาธิตการฝึกเป่าปี่ในเสียงต้อ

2.6. 2.6 การฝึกเป่าปี่เสียงแหบ

2.7. 2.7 สาธิตการฝึกเป่าปี่เสียงแหบ

2.8. แบบฝึกหัด

2.8.1. แบบฝึกหัดที่ 1 ฝึกเป่าปี่เสียงกลางเริ่มจากโน้ต (ล ซ ฟ ม ร ด)

2.8.2. แบบฝึกหัดที่ 2 การฝึกเป่าปี่เสียงต้อ เริ่มจากโน้ต (ทฺ ลฺ ซฺ ฟฺ)

2.8.3. แบบฝึกหัดที่ 3 ฝึกเป่าปี่เสียงแหบ เริ่มจากโน้ต (ทํ ดํ รํ มํ ฟํ ซํ ลํ ทํ ดํ)

2.8.4. แบบฝึกหัดที่ 4 ฝึกไล่เสียงกลาง เสียงต้อ

3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเป่าตอด

3.1. การฝึกเป่าปี่ตอดลิ้น

3.2. สาธิตการเป่าแบบตอดลิ้น

3.3. การเป่าตอดลิ้นเสียงกลาง **

3.4. สาธิตการเป่าตอดลิ้นเสียงกลาง

3.5. การเป่าตอดลิ้นเสียงต้อ **

3.6. สาธิตการเป่าตอดลิ้นเสียงต้อ

3.7. แบบฝึกหัด

3.7.1. แบบฝึกหัดที่ 1 การเป่าตอดลิ้นเสียงกลาง

3.7.2. แบบฝึกหัดที่ 2 การเป่าตอดลิ้นเสียงต้อ

4. หน่วยที่ 4 การเป่าปี่ใน การดำเนินทำนองด้วยเสียงกลาง

4.1. การเป่าปี่ใน ดำเนินทำนองด้วยเสียงกลาง

4.2. การเป่าปี่ใน ดำเนินทำนองด้วยเสียงกลาง

4.3. แบบฝึกหัด

4.3.1. แบบฝึกหัด การเป่าปี่ ในการดำเนินทำนองด้วยเสียงกลาง

5. หน่วยที่ 5 การฝึกหัดระบายลม

5.1. การฝึกหัดระบายลม

5.2. สาธิตการฝึกหัดระบายลม

5.3. การฝึกหัดระบายลม การไล่เสียงต้อ เสียงกลาง เสียงแหบ

5.4. แบบฝึกหัด

5.4.1. แบบฝึกหัด เรื่อง การฝึกหัดระบายลม การไล่เสียงต้อ เสียงกลาง เสียงแหบ

6. หน่วยที่ 6 การปฏิบัติเพลงเต่ากินผักบุ้ง 2 ชั้น

6.1. ประวัติของเพลงเต่ากินผักบุ้ง

6.2. ความหมายของเพลงเต่ากินผักบุ้ง

6.3. ศัพท์สังคีต

6.4. โอกาสที่ใช้

6.5. ฝึกปฏิบัติทำนองเพลง

6.5.1. อ่านโน้ตเพลงเต่ากินผักบุ้ง 2 ชั้น

6.5.2. สาธิตการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 1

6.5.3. สาธิตการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 2

6.5.4. สาธิตการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 3

6.6. แบบฝึกหัด

6.6.1. ฝึกหัดบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 1

6.6.2. ฝึกหัดบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 2

6.6.3. ฝึกหัดบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 3

7. หน่วยที่ 7 การปฏิบัติเพลงฉิ่งมุล่ง

7.1. ประวัติของเพลงฉิ่งมู่ล่ง

7.2. ความหมายของเพลงฉิ่งมู่ล่ง (ไม่มีความหมายเพลง)

7.3. ศัพท์สังคีต

7.4. โอกาสที่ใช้

7.5. ฝึกปฏิบัติทำนองเพลง

7.5.1. อ่านโน้ตเพลงฉิ่งมู่ล่ง

7.5.2. สาธิตการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 1

7.5.3. สาธิตการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 2

7.5.4. สาธิตการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 3

7.6. แบบฝึกหัด

7.6.1. ฝึกหัดบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 1

7.6.2. ฝึกหัดบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 2

7.6.3. ฝึกหัดบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 3

8. หน่วยที่ 8 การปฏิบัติเพลงระบำสุโขทัย

8.1. ประวัติของเพลงระบำสุโขทัย

8.2. ความหมายของเพลงระบำสุโขทัย

8.3. ศัพท์สังคีต

8.4. โอกาสที่ใช้

8.5. ฝึกปฏิบัติทำนองเพลง

8.5.1. อ่านโน้ตเพลงระบำสุโขทัย

8.5.2. สาธิตการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 1

8.5.3. สาธิตการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 2

8.5.4. สาธิตการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 3

8.6. แบบฝึกหัด

8.6.1. ฝึกหัดบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 1

8.6.2. ฝึกหัดบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 2

8.6.3. ฝึกหัดบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ปี่ใน ท่อนที่ 3

8.7. สาธิต

8.7.1. สาธิตการบรรเลงปีใน ท่อนที่1 อัตราจังหวะสองชั้น ทีละวรรคเพลง

8.7.2. สาธิตการบรรเลงปีใน ท่อนที๒ อัตราจังหวะสองชั้น ทีละวรรคเพลง

8.7.3. สาธิตการบรรเลงปีใน ท่อนที่๑ อัตราจังหวะชั้นเดียว ทีละวรรคเพลง

8.7.4. สาธิตการบรรเลงปีใน ท่อนที่๒ อัตราจังหวะชั้นเดียว ทีละวรรคเพลง

9. หน่วยที่ 9 การฝึกหัดการตัดลิ้นปี่

9.1. การตัดลิ้นปี่ **

9.2. ขั้นตอนการตัดลิ้นปี่

9.3. สาธิตขั้นตอนการตัดลิ้นปี่ ***

9.4. แบบฝึกหัด **

9.4.1. ฝึกปฏิบัติการตัดลิ้นปี่ **