Видове разходи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Видове разходи by Mind Map: Видове разходи

1. неприсъщи разходи

1.1. присъщи разходи

2. Разходи по икономически елементи

2.1. разходи за материали

2.1.1. - суровини

2.1.2. - основни и спомагателни материали

2.1.3. - готови изделия

2.2. разходи за външни услуги

2.2.1. - разходи за реклама,съобщения

2.2.2. - разходи за телефонни и печатарски услуги

2.3. разходи за амортизации

2.3.1. - амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи

2.3.2. - положителна търговска репутация

2.4. разходи за заплати

2.4.1. - възнаграждения определени сключени договори

2.4.2. - доплащания по КТ

2.4.3. - други нормативни актове

2.5. разходи за социални осигорувки

2.5.1. - ДОО

2.5.2. - УПФ

2.5.3. -ГВРС

2.5.4. - здравни осигуровки по КЗО

2.6. други разходи

2.6.1. - данъци

2.6.2. - такси

3. Разходи за дейността

3.1. разходи за основна дейност

3.2. разходи за спомагателна дейност

3.3. административни разходи

3.4. разходи за организация,управление и продажба на стоки/услуги

3.5. разходи за придобиване на ДМА

3.6. разходи за ликвидиране на ДМА

4. Финансови разходи

5. Извънредни разходи

6. разходи според връзката с производствения процес

6.1. - производствени разходи

6.1.1. - преки

6.1.2. - косвени

6.1.2.1. - разходи за реклама

6.1.2.2. - разходи за разработване на PR кампании

6.2. - непроизводствени разходи

7. разходи в зависимост от икономическия характер

7.1. - материални разходи

7.1.1. - разходи за материални ресурси

7.1.2. - материални преки разходи

7.1.3. - материални непреки разходи

7.2. - разходи за труд

7.2.1. - заплати

7.2.2. - извънреден труд

7.2.3. - социално и здравно осигуряване

7.2.4. - социални разходи

7.3. - други разходи

7.3.1. - разходи за наеми,външни услуги,застраховки и амортизации

8. разходи в зависимост от начина,по който се отнасят към даден обект на калкулиране

8.1. - преки

8.2. - непреки

9. разходи според тяхната завършеност и значението им за продукта

9.1. - завършени

9.2. - незавършени

10. разходи според тяхното изменение, спрямо обема на дейността

10.1. - променливи разходи

10.1.1. - пропорционални

10.1.2. - прогресивни

10.1.3. - дегресивни

10.1.4. - регресивни

10.2. - постоянни разходи

10.2.1. - разходи за застраховки,наеми и амортизации

10.3. - полупроменливи или смесени

10.4. - полупостоянни или стъпаловидни

11. контролируеми разходи

11.1. неконтролируеми разходи

12. алтернативни разходи