REACCIONS QUÍMIQUES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
REACCIONS QUÍMIQUES by Mind Map: REACCIONS QUÍMIQUES

1. DIFERENCIES:

1.1. Substància neutra

1.1.1. Té el mateix nombre d'ions H+ i ions OH-

1.2. Substàncies àcides

1.2.1. Tenen més ions H+ que ions OH-

1.3. substàncies bàsiques

1.3.1. Tenen més ions OH- que ions H+

2. Transformacions de la matèria

2.1. Canvis físics

2.1.1. A partir de substàncies, se n'obtenen unes altres de diferents.

2.2. Canvis químics

2.2.1. Canvis en la forma o l'estat d'una substància que no n'altera la naturalesa.

2.3. Energia

2.3.1. Exotèrmics

2.3.1.1. Processos que alliberen energia en forma de calor.

2.3.2. Endotèrmics

2.3.2.1. Processos que absorbeixen energia en forma de calor.

2.4. Reaccions espontànies

2.4.1. S'inicien sense aportació d'energia exterior.

2.5. En els canvis d'estat la temperatura es manté constant.

3. Tipus de reaccions químiques

3.1. Sintesi

3.1.1. Formació d'una substància a partir de substàncies més senzilles.

3.2. Descomposició

3.2.1. Una sola substància es transforma donant energia al sistema en substàncies més senzilles.

3.3. Desplaçament o substitució

3.3.1. Un element o un grup en substitueixen un altre en un compost. A+BC --> AB+C

3.4. Doble substitució

3.4.1. Dos elements o grups intercanvien les seves posicions en dos compostos. AB+CD --> AD+BC

4. Reaccions de combustió

4.1. Quan es crema una substància en presència d'oxigen.

5. Reaccions d'oxidació-redució

5.1. Àcid

5.1.1. Substàncies que en una dissolució aquosa alliberen ions H+.

5.2. Base

5.2.1. Substàncies que en una dissolució aquosa alliberen ions OH- .

5.3. Reaccions de neutralització àcid-base

5.3.1. Reaccions d'un àcid i una base per formar una sal i aigua. HA+BOH+AB+H2O

5.3.2. Carbonats + bicarbonats amb un àcid formen una sal, aigua i diòxid de carboni.

6. Reaccions de precipitació

6.1. Reaccions de formació de sals insolubles o poc solubles. AB+CD --> AD+BC

7. Reaccions de neutralització àcid-base

7.1. Què són?

7.1.1. Reaccions d'intercanvi d'electrons. Sempre es produeixen simultàniament.

7.2. Corrosió de metalls

7.2.1. Deteriorament dels metalls ens ser atacats pel medi que els envolta.

8. Equacions químiques

8.1. Què és?

8.1.1. Recombinació d'àtoms.

8.2. Ajust

8.2.1. Igualació del nombre d'àtoms a cada element a tots dos termes de l'equació.

8.3. Coeficient estequiomètric

8.3.1. Nombres que es posen davant de les fórmules i els productes per igualar una equació.

8.4. Llei conservació massa

8.4.1. La massa dels reactius* es igual a la massa dels productes*.

9. *VOCABULARI:

9.1. Reactius

9.1.1. Substàncies que es transformen en una reacció química.

9.2. Productes

9.2.1. Substàncies que es formen en una reacció química.