Matèria

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Matèria by Mind Map: Matèria

1. Canvis Físics

1.1. ESTAT

1.1.1. Temp. constant

1.1.2. Ordenació de partícules

2. Canvis Químics

2.1. A partir de substàncies

2.1.1. s'obtenen

2.1.1.1. Diferents substàncies

2.1.1.1.1. REACCIÓ QUÍMICA

2.2. ENERGIA

2.2.1. alliberen

2.2.1.1. EXOTÈRMICS

2.2.2. absorbeixen

2.2.2.1. ENDOTÈRMICS

2.3. EQUACIONS QUÍMIQUES

2.3.1. Ajust

2.3.1.1. mitjançant

2.3.1.1.1. COEFICIENTS ESTEQUIOMÈTRICS

2.4. CÀLCULS ESTEQUIOMÈTRICS

2.4.1. MOLS

2.4.2. GRAMS

2.4.3. PARTÍCULES

2.5. REACCIONS QUÍMIQUES

2.5.1. tipus

2.5.1.1. SÍNTESI

2.5.1.1.1. Substàncies + senzilles

2.5.1.2. DESCOMPOSICIÓ

2.5.1.2.1. 1 Substància

2.5.1.3. SUBSTITUCIÓ

2.5.1.3.1. 1 Element o un grup

2.5.1.4. DOBLE SUBSTITUCIÓ

2.5.1.4.1. 2 Elements o grups

2.6. REACCIONS DE COMBUSTIÓ

2.6.1. Crema una substància

2.6.1.1. en presència d'oxigen

2.7. REACCIONS D'OXIDACIÓ-REDUCCIÓ

2.7.1. Intercanvi d'electrons

2.7.1.1. S' OXIDA

2.7.1.2. REDUEIX

2.7.2. Corrosió dels metalls

2.8. REACCIONS DE PRECIPITACIÓ

2.8.1. formació

2.8.1.1. Sals insolubles

2.8.1.2. Sals poc solubles

2.9. REACCIONS DE NEUTRALITZACIÓ ÀCID-BASE

2.9.1. Àcid

2.9.1.1. Dissolució aquosa

2.9.1.2. Alliberen ions H+

2.9.2. Base

2.9.2.1. Dissolució aquosa

2.9.2.2. Alliberen ions OH-