Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Wykorzystanie nowoczesnych multimediów w dokształcaniu nauczycieli na przykładzie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mińsku Mazowieckim by Mind Map: Wykorzystanie nowoczesnych multimediów 
w dokształcaniu nauczycieli na przykładzie 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Mińsku Mazowieckim
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wykorzystanie nowoczesnych multimediów w dokształcaniu nauczycieli na przykładzie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mińsku Mazowieckim

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli a multimedia

System kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w świetle reformy edukacji z 1998r.

Doskonalenie nauczycieli jako element kształcenia ustawicznego

Kształcenie ustawiczne w świetle pojęcia spoeczeństwa informacyjnego

Główne zadania. funkcje oraz umiejętności nauczycieli w obecnie obowiązującym systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Cele, zadania i organizacja Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Polsce

Podstawa prawna istnienia Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Polsce

Tworzenie Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli

Kadra placówek doskonalenia nauczycieli

Zadania obowiązkowe centralnych oraz samorządowych placówek doskonalenia nauczycieli

Formy doskonalenia nauczycieli w Polsce

Doradcy metodyczni w placówkach doskonalenia nauczycieli

Media i multimedia jako narzędzia kształcenia, pracy i zabawy

Rola interakcji w procesie kształcenia

Definicja pojęcia mediów i charakterystyka najwaźniejszych współczesncyh multimediów

Wykorzystanie multimediów w procesie kształcenia

Rozwój multimediów w zarysie historycznym

Kształcenie na odległość na platformach edukacyjnych jako przykład wykorzystania multimediów w kształceniu

Kształcenie i doskonalenie zawodowe dorosłych w koncepcji pedagogicznej

Charakterystyka programów multimedialnych uźywanych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli

Część badawcza