Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wykorzystanie nowoczesnych multimediów w dokształcaniu nauczycieli na przykładzie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mińsku Mazowieckim by Mind Map: Wykorzystanie nowoczesnych multimediów 
w dokształcaniu nauczycieli na przykładzie 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Mińsku Mazowieckim
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wykorzystanie nowoczesnych multimediów w dokształcaniu nauczycieli na przykładzie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mińsku Mazowieckim

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli a multimedia

System kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w świetle reformy edukacji z 1998r.

Doskonalenie nauczycieli jako element kształcenia ustawicznego

Kształcenie ustawiczne w świetle pojęcia spoeczeństwa informacyjnego

Główne zadania. funkcje oraz umiejętności nauczycieli w obecnie obowiązującym systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Cele, zadania i organizacja Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Polsce

Podstawa prawna istnienia Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Polsce

Tworzenie Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli

Kadra placówek doskonalenia nauczycieli

Zadania obowiązkowe centralnych oraz samorządowych placówek doskonalenia nauczycieli

Formy doskonalenia nauczycieli w Polsce

Doradcy metodyczni w placówkach doskonalenia nauczycieli

Media i multimedia jako narzędzia kształcenia, pracy i zabawy

Rola interakcji w procesie kształcenia

Definicja pojęcia mediów i charakterystyka najwaźniejszych współczesncyh multimediów

Wykorzystanie multimediów w procesie kształcenia

Rozwój multimediów w zarysie historycznym

Kształcenie na odległość na platformach edukacyjnych jako przykład wykorzystania multimediów w kształceniu

Kształcenie i doskonalenie zawodowe dorosłych w koncepcji pedagogicznej

Charakterystyka programów multimedialnych uźywanych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli

Część badawcza