การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ by Mind Map: การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

1. กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

1.1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์

1.1.1. บางคนแบ่งเป็น 4 ขั้น

1.1.1.1. ขั้นที่ 1. การสังเกต รวมทั้งการบันทึกข้อมูล

1.1.1.2. ขั้นที่ 2. การตั้งสมมติฐาน

1.1.1.3. ขั้นที่ 3. การทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

1.1.1.4. ขั้นที่ 4. การสรุปผล

1.1.2. บางคนแบ่งเป็น 5 ขั้น

1.1.2.1. ขั้นที่ 1. ตั้งปัญหา

1.1.2.2. ขั้นที่ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล หรือข้อเท็จจริง

1.1.2.3. ขั้นที่ 3. สร้างสมมติฐาน

1.1.2.4. ขั้นที่ 4. ทดลองพิสูจน์

1.1.2.5. ขั้นที่ 5. สรุปผล

1.2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1.2.1. หมายถึง

1.2.1.1. ความชำนาญและความสามารถในการใช้ การคิดและกระบวนการคิดเพื่อค้นหาความรู้ รวมทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ

1.3. จิตวิทยาศาสตร์

1.3.1. หมายถึง

1.3.1.1. ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1.3.2. ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ได้แก่

1.3.2.1. 1. เป็นคนที่มีเหตุผล

1.3.2.2. 2. เป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็น

1.3.2.3. 3. เป็นบุคคลที่มีใจกว้าง

1.3.2.4. 4. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ และมีใจเป็นกลาง

1.3.2.5. 5. มีความเพียรพยายาม

1.3.2.6. 6. มีความละเอียดรอบคอบ

2. การคิดอย่างเป็นระบบ

2.1. ระบบ

2.1.1. ชนิดของนะบบ

2.1.1.1. closed system

2.1.1.2. open system

2.1.2. คุณสมบัติของระะบบ

2.1.2.1. คิดแบบองค์รวม

2.1.2.2. มีขอบเขต

2.1.2.3. มีลำดับชั้น

2.1.2.4. มีปฏิสัมพัน

2.1.2.5. มีแบบแผน

2.1.2.6. มีปัจจัยนำ

2.1.2.7. มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด

2.1.3. ส่วนประกอบของระบบ

2.1.3.1. Inpup

2.1.3.2. process

2.1.3.3. product

2.2. การคิดอย่างเป็นขั้นตอน มีเหตุผลเชื่อมโยงความสัมพันธ์

2.3. เทคนิค

2.3.1. คิดให้ลึกเชิงวิเคราะห์ Analytical thinking

2.3.2. คิดให้กว้างอย่างสร้างสรรค์ Creative thinking

2.3.3. คิดให้ครบจนจบเรื่อง Integrated thinking

2.3.4. คิดภาพรวมทั้้งระบบ Systm thinking

2.3.5. หาแนวทางหลยช่องทาง Alternative thinking

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์

3.1. หมายถึง

3.1.1. ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองแก้ปัญหา

3.2. ประกอบด้วย

3.2.1. 1. การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบ

3.2.2. 3.การกำหนดหมวดหมู่ในมิติหรือแง่มุมที่จะวิเคราะห์

3.2.3. 4. การแจกแจงข้อมูลที่มีอยู่ลงในแต่ละหมวดหมู่

3.2.4. 5.การนำเสนอข้อมูลที่แจกแจงเสร็จแล้วในแต่ละหมวดหมู่มาจัดลำดับ

3.2.5. 6. การเปรียบเทียบข้อมูล แต่ละหมวดหมู่ เช่น ความสอดคล้อง-ความขัดแย้ง ความมาก-น้อย

4. พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงการคิดวิเคราะห์

4.1. คิดวิเคราะห์ตามลำดับขั้นตอน

4.1.1. 1. วิเคราะห์ว่าอะไรคือปัญหา

4.1.2. 2. กำหนดทางเลือก เพื่อหาสาเหตุของปัญหา

4.1.3. 3. ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

4.1.4. 4. ตัดสินใจ

5. กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

5.1. 1. ตั้งปัญหา

5.1.1. ตั้งปัญหาในรูปคำถาม

5.2. 2. การสร้างสมมติฐาน

5.2.1. สร้างไว้หลายๆอันแล้วเลือกอันที่ดีที่สุดทำการทดสอบก่อน

5.3. 3. ตรวจสอบสมมติฐาน หรือขั้นทดลอง

5.3.1. รวบรวมข้อมูล

5.3.2. ทดลอง

5.3.3. อภิปรายซักถาม

5.3.4. สำรวจ

5.4. 4. วิเคราะห์ข้อมูล

5.4.1. เป็นขั้นที่นำข้อมูลที่ได้ มาทำการวิเคราะห์ผลแล้วนำไปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานข้อใด

5.5. 5. ลงข้อสรุป

5.5.1. ตรวจสอบหาความจริงที่ปรากฏในข้อมูลแล้วสรุปผล

5.5.1.1. กฏ

5.5.1.2. ทฤษฏี

5.5.1.3. ปัญหาใหม่