การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ by Mind Map: การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

1. ชนิดของระบบ

1.1. Closed system

1.1.1. คือระบบที่มีความสัมพันธ์อยู่ในตัว ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก

1.2. Open system

1.2.1. คือระบบที่ต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์กับภายนอก

2. ระบบ (system)

2.1. Interacting - มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน

2.2. Interrelated - มีการพึ่งพาอาศัยกัน

2.3. Interdependent - มีรูปแบบที่ซับซ้อนและรวมอยู่ด้วยกัน

3. องค์ประกอบ

3.1. การตีความ การให้เหตุผล

3.2. การมีความรู้

3.3. การช่างสังเกต สงสัย ช่างถาม

3.4. การค้นหาคำตอบ

4. คิด

4.1. คิด หมายถึง ทำให้ปรากฎเป็นรูปหรือประกอบเป็นรูป หรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ คาดคะเน ไตร่ตรอง จงใจ ตั้งใจ

4.2. การคิดอย่างเป็นระบบ หมายถึง เป็นการคิดในภาพรวมที่เป็นระบบและมีส่วนประกอบย่อยๆ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่

5. ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

5.1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์

5.2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

5.3. จิตวิทยาศาสตร์

6. พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงการมีการวิเคราะห์

6.1. วิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไร

6.1.1. หาสาเหตุของปัณหาและหาทางแก้ไข

6.2. หาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไข

7. คุณสมบัติของระบบ

7.1. การคิดแบบองค์รวม (Holistic)

7.2. มีขอบเขต (Boundary)

7.3. มีลำดับชั้น (Hierarchy)

7.4. มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction)

7.5. มีแบบแผน (Pattern)

7.6. มีปัจจัยนำเข้า (Input)

7.7. มีผลผลิตทางความคิด (Product)

7.8. มีบริบท (Context)

7.9. มีผลย้อนกลับ (Feedback)

7.10. มีการปรับตัว (Adaptation)

7.11. มีการเชื่อมโยง (Networks)

7.12. มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด (Begin & Ending)

8. กระบวนการคิดวิเคราะห์

8.1. ระบุหรือทำความเข้าใจกับประเด็นปัญหา

8.2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

8.3. พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล

8.4. การข้อมูลเข้าระบบ

8.5. ตั้งสมมติฐาน

8.6. การสรุป

8.7. ประเมินข้อสรุป

9. เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ

9.1. คิดให้ลึกเชิงวิเคราะห์(Analytical thinking)

9.2. คิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative thinking)

9.3. คิดให้ครบจนจบเรื่อง(Integre thinking)

9.4. คิดแบบภาพรวมทั้งระบบ (System thinking)

9.5. การคิดในหลายๆช่องทาง (Alternative thinking)