การคิดอย่างเป็นระบบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การคิดอย่างเป็นระบบ by Mind Map: การคิดอย่างเป็นระบบ

1. Mind Mapping Diagram or concept mapping

2. มีคุณสมบัติ 5ประการ

2.1. ระบบใหญ่ไม่ใช่ผลรวม

2.2. ระบบมีโครงสร้างที่ซ้อนกันอยู่

2.3. หากจะเข้าใจ ต้องมองบริบทโดยรอบด้วย

2.4. เข้าใจความสัมพันธ์

2.5. ย้ายวิธีคิดแล้วประยุกต์ใช้

3. ส่วนประกอบของระบบพื้นฐาน

3.1. ตัวป้อน

3.2. ประมวลผล

3.3. ผลผลิต

3.4. กลไกควบคุม

3.5. ข้อมูลย้อนกลับ

4. คุณสมบัติของระบบ

4.1. ความคิดแบบมีความเป็นองค์รวม (Holistic)

4.2. มีขอบเขต (Boundary)

4.3. มีลำดับชั้น (Hierarchy)

4.4. มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction)

4.5. มีแบบแผน (Pattern) หรือกระบวนการที่แน่นอน

4.6. มีปัจจัยนำเข้า (Input)และมีผลผลิตทางความคิด (Product)

4.7. มีบริบท (Context)ที่มาและที่ไป

4.8. มีผลย้อนกลับ(Feedback)และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptation)

4.9. ประกอบขึ้นจากหน่วยอนุระบบจำนวนหนึ่งแต่เชื่อมโยงกับอีกหน่วยหนึ่ง (Networks)

4.10. มีจุดเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด (Begin and Ending)

5. เทคนิคการจำอย่างเป็นระบบ

5.1. Brain Mapper Diagram

5.2. Tree Diagram

5.3. Fish Bone Diagram

6. ระบบ ( System )

6.1. Interacting

6.1.1. กลุ่มของส่วนประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์กัน

6.2. Interrelated

6.2.1. มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน

6.3. Interdependent

6.3.1. มีการพึ่งพาอาศัยกัน

7. ความหมาย

7.1. เป็นการคิดในภาพรวม มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากส่วนย่อยไปส่วนใหญ่ เน้นการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

8. ชนิดของระบบ

8.1. Closes System

8.1.1. ระบบที่สมบูรณ์อยู่ในตัว

8.2. open System

8.2.1. ระบบที่ต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์จากภายนอก

9. ทฤษฏีระบบ

9.1. โบลด์ดิ้งเเละเบอร์ทาลูนไฟล์

9.1.1. เอกภพเป็นหน่วยระบบที่ใหญ่โตเกินกว่าพิสูจน์ได้

9.1.2. ส่วนประกอบเอกภพที่เล็กที่สุดในปัจจุบันเรียกว่า "ควาร์ก"

10. เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ

10.1. คิดให้ลึกเชิงวิเคราะห์ Analytical thinking

10.2. คิดให้กว้างอย่างสร้างสรรค์ Creative thinking

10.3. คิดให้ครบจนจบเรื่อง Integrated thinking

10.4. คิดในภาพรวมทั้งระบบ System thinking

10.5. หาแนวทางหลายๆช่องทาง Alternative thinking

11. Systematic Thinking

11.1. Analysis

11.2. systemic

12. ทฤษฎีระบบหรือการคิดอย่างเป็นระบบ

12.1. ระบบใหญ่ไม่ใช่ผลรวมขององค์ประกอบย่อยเเต่เป็นคุณภาพใหม่ที่ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อย

12.2. ระบบมีโครงสร้างที่ซ้อนทับกันอยู่เป็นชั้นๆ

12.3. การที่จะเข้าใจระบบนั้นต้องมองบริบทหรือมองเเวดล้อมโดยรอบด้วย

12.4. ต้องเข้าใจความสัมพันธ์เเละปฏิสัมพันธ์

12.5. การย้ายวิธีคิดเเบบโครงสร้างมาสู่กระบวนการถ้าใช้ในเชิงสังคม

13. รูปแบบการคิด

13.1. critical

13.2. possitive

13.3. โยนิโสมนสิการ

13.4. Ethical

14. ระบบและรูปแบบการคิดแบบต่างๆ

14.1. Lateral

14.2. Vertical

14.3. Logtical

14.4. Creative

15. การคิดเชิงระบบ

15.1. การคิดเชิงระบบต่างจากการคิดอย่างเป็นระบบ

15.2. เป็นการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหรือการใช้เครื่องมือช่วยคิด