หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.พัชรี ศิริศักดิ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.พัชรี ศิริศักดิ์ by Mind Map: หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  ภญ.พัชรี ศิริศักดิ์

1. หัวหน้างาน บริหารเวชภัณฑ์ ภญ.จินตนา สุนทรวิวัฒน์

1.1. หัวหน้างานจัดซื้อ ภญ.ชนกนาถ ประทุมศรี

1.2. หัวหน้างานคลัง ภก.นฤพนธ์ นวลเจริญ

2. หัวหน้างาน บริการผู้ป่วยนอก ภญ.มณี แรงผลสัมฤทธิ์

2.1. หัวหน้างานจ่ายยาผู้ป่วยนอก ภญ.วิไล ฤทธิเดช

2.1.1. ภก.เฉลิมพล สุทธิจิวิมล ภญ.สุนทรี กาญจนางกูรพันธุ์ ภญ.จิตต์อำไพ สิมะวัฒนา ภญ.สุพัตรา พงษ์เจริญ ภญ.บุณยาพร เคลือบสำราญ

2.2. หัวหน้างานบริบาลผู้ป่วยนอก ภญ.ลักขณา บุญมาก

2.2.1. ภญ.อรวดี ปิยะสุนทร ภก.อนุชา เอี่ยมแพร ภญ.ธนพร พวงมณี ภก.เจนณรงค์ ฝีปากเพราะ

2.3. หัวหน้างานจ่ายยาผู้ป่วยนอก ห้องยา 24 ชม ภก.โชคชัย เนียมโภคะ

2.3.1. ภญ.มณธิญา มีเจริญ

3. หัวหน้างาน บริการผู้ป่วยใน ภญ.ศราวดี เปี่ยมระลึก

3.1. หัวหน้างานจ่ายยาผู้ป่วยใน ภก.ศุภชัย เที่ยงคำดี

3.1.1. ภญ.พัทธนันท์ ชัยพานนท์วิชญ ภญ.กิตติธร ปานเทศ ภก.กฤษฎา อักขระ ภญ.กิฏิญา โรจน์ชนะทอง

3.2. หัวหน้างานบริบาลผู้ป่วยใน ภญ.ศราวดี เปี่ยมระลึก

3.2.1. ภญ.จิตราภรณ์ พันธุ์เพชร ภญ.มาศสุภา บำรุงจิตต์ ภญ.เพ็ญพิชชา แก้วขวัญข้า ภญ.จิราภรณ์ สุรัสโม ภญ.สายธาร อารีรอบ ภก.อภิวัฒน์ มังคละทน

4. หัวหน้างาน ผลิตยาทั่วไปและยาปราศจากเชื้อ ภก.เรวัต จันทรเจริญผล

5. หัวหน้างาน พัฒนาคุณภาพระบบยา ภญ.พัทธยา โฆษณสันติ

6. หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ภก.นฤพนธ์ นวลเจริญ