אקולוגיה - ד"ר אדיב גל

קורס סמסטר א שנת לימודי 2015

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
אקולוגיה - ד"ר אדיב גל by Mind Map: אקולוגיה - ד"ר אדיב גל

1. צורתת הזנה

1.1. קורניבורים

1.1.1. מונופגים

1.1.2. פוליפגים

1.1.3. אוליגופגים

1.2. אוטוטרופיים

1.3. הרביוורים

1.4. אומניבורים

2. אבולוציה

2.1. קונברגנציה

2.2. כוחות מניעים

2.2.1. על ידי ברירה מלאכותית

2.2.2. על ידי ברירה טבעית

2.2.2.1. זיהום אור

2.2.2.2. טמפרטורה

2.2.2.3. טורפים

2.2.2.4. מחלות

2.2.2.5. אסונות טבע

2.3. חוקרים חשובים

2.3.1. פרטים בעלי כשירות טובה יותר, ז"א מותאמים יותר לסביבתם יהיו בעלי מספר רב יותר של צאצאים דארווין (1809 – 1882), וואלס (1823 – 1913)

2.4. (התאמה (אדפטציה

2.4.1. כלל ברגמן

2.4.2. כלל אלן

2.5. הסתגלות

3. אוכלוסיות

3.1. גרף גידול אוכלוסייה

3.1.1. כושר נשיאה

3.1.1.1. K

3.1.2. כמות התחלתית

3.1.2.1. NO

3.1.3. כמות נוכחית

3.1.3.1. N

3.1.4. הגירה

3.1.4.1. E

3.1.5. ילודה

3.1.5.1. B

3.1.6. תמותה

3.1.6.1. D

3.1.7. נדידה

3.1.7.1. I

3.2. שינויים בגודל

3.2.1. סטוכסטיים

3.2.2. דטרמניסטיים

4. מחזור המזון והאנרגיה

4.1. שרשרת המזון

4.1.1. רמות טרופיות

4.1.1.1. יצרנים - אוטוטרופים

4.1.1.1.1. פוטואוטוטרופיים

4.1.1.1.2. כימואוטוטרופיים

4.1.1.2. צרכנים - הטרוטרופיים

4.2. מחזור האנרגיה

4.3. מארג מזון

4.3.1. פרמידת המזון

4.4. פירמידות אקולוגיות

4.4.1. ביומסה

4.4.1.1. יכולה להיות הפוכה

4.4.1.1.1. קריל

4.4.2. מספרית

4.4.2.1. יכולה להיות הפוכה

4.4.2.1.1. עצי אלון

4.4.3. יצרנות / אנרגיה

4.4.3.1. לא יכול להיות הפוכה

4.4.3.1.1. מעיינות חמים בפלורידה

4.4.3.2. מודל ה-10

5. בית גידול

5.1. השפעות עליו

5.1.1. אפקט שוליים

5.1.1.1. השפעה על התנהגות

5.1.1.2. קיטוע

5.1.2. ביוגיאוגרפייה של איים

5.1.3. גיוון

5.1.4. גודל SAR

5.1.4.1. הקשר בין גודל השטח לבין מספר המינים

5.1.4.1.1. S = cA^Z

5.2. יחסי גומלין

5.2.1. נייטרליות

5.2.1.1. (0,0)

5.2.2. קומנסליזם

5.2.2.1. (+,0)

5.2.3. טריפה, תחרות, טפילות

5.2.3.1. (-,+)

5.2.3.1.1. טריפה

5.2.3.1.2. טפילות

5.2.4. הדדיות

5.2.4.1. (+,+)

5.2.4.1.1. דוגמאות

5.2.5. אמסנסליזם, אללופתיה

5.2.5.1. (-,0)

5.2.5.1.1. דוגמאות

5.2.6. תחרות

5.2.6.1. (-,-)

5.2.6.1.1. דוגמאות

5.2.6.1.2. הרחבת המושג - תחרות

5.3. מושגים והגדרות

5.3.1. נישה אקולוגית

5.3.1.1. נישה בסיסית (פוטנציאלית) – רצוי

5.3.1.2. נישה ממשית- מצוי

5.3.1.3. תפקידה

5.3.1.3.1. !!צמצום התחרות

5.3.2. מיקרו בתי גידול

5.3.3. גורמים סביבתיים

5.3.3.1. גורמים א – ביוטיים

5.3.3.1.1. גורמי מצע גידול

5.3.3.1.2. גורמים גיאוגרפיים וטופוגרפיים

5.3.3.1.3. גורמים אטמוספריים

5.3.3.2. ביוטיים

5.3.4. חשיבות המגוון הביולוגי

5.3.5. הגדרה ע" מרחב או זמן

5.3.5.1. זמן

5.3.5.1.1. חזוי

5.3.5.1.2. לא חזוי

5.3.5.1.3. בר חלוף

5.3.5.2. פריסה מרחבית

5.3.5.2.1. רצוף

5.3.5.2.2. כתמי

5.3.5.2.3. מבודד

5.3.6. די מורפיזם

5.3.7. אוכלוסיית על

5.3.8. שיטות הוראה / לימוד

5.3.8.1. קונסטרוקטיביזם

5.3.8.2. אובייקטיביזם

5.3.9. הומוטרמיים

5.3.10. סוקצסיה