Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LA NUTRICIÓ by Mind Map: LA NUTRICIÓ

1. Temes a tractar: nutrició autòtrofa, nutrició heteròtrofa, nutrició animal,nutrició vegetal, fotosíntesi.

2. Definició

2.1. És el conjunt de processos per els quals els éssers vius intercanvien matèria i energia amb el medi que els envolta.

3. Els organismes heteròtrofs

3.1. Són incapaços de fabricar la seva pròpia matèria orgànica a partir de la inorgànica i per això necessiten obtenir la seva matèria i energia de l'oxidació i transformació de la matèria orgànica produïda per altres éssers vius. Poden obtenir l'aliment caçant (depredadors), menjant éssers morts (necròfags), menjant vegetals (fitòfags), filtrant trossos d'éssers vius molt petits (detritívors), descomponent éssers vius (sapròfags), o menjant-se els sucs dels éssers vius sense matar-los (paràsits).

4. Els organismes autòtrofs

4.1. S'alimenten de substàncies inorgàniques del medi i amb la font d'energia de la llum solar els transformen en aliments, en matèria orgànica pròpia.Els éssers autòtrofs poden classificar-se en: fotosintètics i quimiosintètics. Les plantes i altres organismes que usen la fotosíntesi s'anomenen fotolitoautótrofs; els bacteris que utilitzen l'oxidació de compostos inorgànics com l'anhídrid sulfurós o compostos ferrosos per produir energia s'anomenen quimiolitotròfics.

5. Nutrició animal

5.1. Els animals són éssers heteròtrofs, el que vol dir que necessiten alimentar-se de matèria orgànica ja elaborada (aliment), produïda pels éssers autòtrofs. En haver de prendre substàncies orgàniques ja elaborades, els animals han de "fer-les seves", és a dir incorporar al seu organisme per poder utilitzar-les. Sorgeix així la necessitat d'un aparell digestiu que transformi aquesta matèria vegetal o animal, en petites molècules assimilables per les cèl·lules de l'organisme. Si l'organisme és complex, per portar l'aliment a les cèl·lules del seu cos necessita un sistema de transport: l'aparell circulatori.

5.1.1. Processos de la nutrició animal. Ingestió dels nutrients: Consisteix en la incorporació dels aliments mitjançant els òrgans situats a la boca o a les seves proximitats. Digestió Consisteix en la transformació de les macromolècules components dels aliments en molècules senzilles, que poden ser absorbides i utilitzades per les cèl·lules del propi organisme. Depenent de la complexitat dels animals, la digestió pot ser: digestió intracel·lular: Pròpia d'organismes unicel·lulars (protozous) i d'alguns pluricel·lulars senzills, com les esponges. Digestió mixta. Alguns metazous inferiors, com els celenterats tenen una digestió en part intracel·lular i en part extracel·lular. Digestió extracel·lular: Característica d'animals superiors, que tenen un tub digestiu dividit en diverses parts, en cadascuna de les quals se segreguen diferents enzims digestius específics. La digestió, per tant, es va realitzant d'una manera gradual. Excreció Finalment, els residus metabòlics són expulsats a l'exterior per mitjà de l'aparell excretor. El sistema cardiovascular és el conjunt d'òrgans encarregat de fer circular la sang per tot el cos a la majoria d'animals. S'encarrega de transportar els nutrients i l'oxigen a totes les Cèl·lules del cos i Rebre substàncies nocives d'origen metabòlic i transportar-les als òrgans d'excreció.

6. Nutrició vegetal

6.1. Les plantes poden fabricar el seu propi aliment, per fer-ho necessiten: aigua que hi ha al sòl i que les plantes absorbeixen a través dels pèls absorbents de les arrels, diòxid de carboni, que és un dels gasos de l’aire que és captat per les fulles i llum del Sol, que proporciona a les plantes l’energia necessària per a transportar els aliments. L’energia de la llum del Sol, la reben per mitjà de la clorofil.la, que és una substància que hi ha a les fulles i que fa que les plantes siguin de color verd.

6.2. La fotosíntesi és el procés pel qual els vegetals amb clorofil·la converteixen l'energia lluminosa en energia química. Per a això sintetitzen, és a dir, elaboren substàncies orgàniques a partir d'altres inorgàniques. Les plantes sintetitzen hidrats de carboni a partir d'aigua i diòxid de carboni, i en el curs d'aquest procés alliberen oxigen. Aquesta acció de transformació de substàncies inorgàniques, que prenen de l'ambient, en teixit orgànic, només pot ser realitzada per les plantes i certs organismes unicel·lulars.