Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Ja - jako członek rodziny by Mind Map: Ja - jako członek rodziny
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Ja - jako członek rodziny

definicja rodziny

Rodzina jest to mała grupa społeczna, w której zachodzą róźne interakcje. Relacje są dwukierunkowe.

rodzaje rodziny

rodzina pełna

rodzina niepełna

Miejsce w rodzinie

Hierarchia w rodzinie

Ojciec

Matka

Dzieci