Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mapa conceptual Grup 4 - Factors a tenir en compte per l'anàlisi d'un escenari formatiu en línia Xavier Mani, Bea Marín, Joan Manzanares by Mind Map: Mapa conceptual Grup 4 - Factors a tenir en compte per l'anàlisi d'un escenari formatiu en línia                Xavier Mani, Bea Marín, Joan Manzanares
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Mapa conceptual Grup 4 - Factors a tenir en compte per l'anàlisi d'un escenari formatiu en línia Xavier Mani, Bea Marín, Joan Manzanares

Mapa conceptual Grup 4 S'enten per escenari formatiu el conjunt d'elements de disseny, desenvolupament i avaluació que faciliten un entorn d'aprenenttge. En educació, els escenaris solen descriure un dia o una situació didàctica concreta en un context educatiu del futur, i el procés de creació d'aquests escenaris ajuda els implicats en la planificació del canvi a tenir una millor comprensió de tot el procés. Bibliografia Coll, C. (2004) Psicología de la educación y practicas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación: una mirada constructivista. Sinéctica, 25, 1-24. Jonassen (1998), extret de l'article coordinat per Elena Barberà. Barberà. E.y Mauri, T (coords). (2002) Pautas para el análisis de la intervención de entornos de aprendizaje virtual: dimensiones relevantes e instrumentos de evaluación. Informe final. EDUS/UOC & GRINTIE/UB. Salinas, J. (2005). Nuevos escenarios de aprendizaje. Universitat de les Illes Balears. [en línia. Data de consulta: maig 2010] http://tecnologiaedu.us.es/formaytrabajo/Documentos/lin7sal.pdf

Dimensió tecnològica

Característiques entorns simbòlics basat en TIC’s

Interactivitat tecnopedagògica potencial

La característica tecnològica de la proposta educativa és analitzada en un sentit vigotskià. Val a dir, s'analitza su contribució a l'ampliació i prolongació de les capacitats humanes ajudant-les a convertir-les en processos superiors.

Components disseny escenari formatiu en línia

Rol docent

El rol del docent ve determinat pel marc pedagògic on es desenvolupa l'escenari, si ens trobem en un marc pedagogic basat en el constructivisme i en l'aprenentatge col·laboratiu el docent té un rol basat en l'acompanyament i facilitador de l'aprenentatge, on l'alumne és el centre de l'aprenentatge i el docent queda en un segon terme

Rol alumne

Actiu

* és el principal protagonista - revisa, modifica, enriqueix i reconstrueix els seus propis coneixements. - reelabora en forma constant les pròies representacions o models de realitat. - utilitza i transfereix allò que aprén a altres situacions.

Pasiu

* receptivo: - recibe y asimila información; - resuelve ejercicios por reiteración mecánica siguiendo modelo o procedimiento realizado por el profesor.

Continguts

Model disseny continguts

Sistema administració continguts

Tipologia materials

Interactivitat

Triangle interactiu

Triangle interactiu: els seus vèrtexs estan ocupats pels alumnes, continguts i professors, apareixen així com el nucli dels processos d’ensenyament i aprenentatge que tenen lloc en l’escola. Per tant, és la relació entre el professor/a, alumne i continguts.  

Tipologia comunicació

Grau d'interacció

Interactivitat tecnopedagògica real

Sistema de suport

Sistema de suport tecnològic

Sistema de suport pedagògic

Software (programari) utilitzat

Requeriments del maquinari

Usos no previstos TIC

Centrarse en los usos de las TIC conlleva la necesidad de identificar las dimensiones fundamentales de las prácticas educativas. Cualquier análisis de estas prácticas implica siempre una selección de los aspectos que se consideran más relevantes en ellas. Son los marcos teóricos y los modelos de funcionamiento de la práctica, derivados de dichos marcos, los que pueden delimitar y fundamentar tal selección. En el caso que nos ocupa, estos marcos y modelos deben dar cuenta no sólo de los objetivos de aprendizaje previstos, de los usos de las TIC que se hayan planificado a priori o de los resultados finales obtenidos por los alumnos, sino de los procesos mismos que llevan a obtener tales resultados, de las maneras en que las TIC son utilizadas realmente por profesores y alumnos a lo largo de esos procesos, y del grado en que los usos reales resultan o no coincidentes con los usos inicialmente previstos. Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2008). Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos formales: una aproximación sociocultural. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 10 (1). Consultado el día de mes de año, en: http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html    

Accessibilitat

L'usuari pot accedir al contingut apropiat en el moment just i en el dispositu adequat. Masie 2003

Marc pedagògic

Constructivisme

Cognitivisme

Conductisme

Inductisme

Modalitat ús de les TIC

Quadrants Coldeway

Modalitat formativa

presencial - Exemple: Harry Potter

mixte - Exemple: Audi

a distància - Exemple: UNAB

Pauta d'anàlisi

Qualitat escenari

Tipologia d'ús de les TIC

Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos y los contenidos (y tareas) de aprendizaje. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y los contenidos (y tareas) de aprendizaje. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los profesores y los alumnos o entre los alumnos. Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad desplegada por profesores y alumnos durante la realización de las tareas o actividades de enseñanza y aprendizaje. Las TIC como instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo y de aprendizaje   César Coll “Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades”, publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 72)

Dimensió pedagògica