องค์ความรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ความรู้ by Mind Map: องค์ความรู้

1. ๑. การส่งกำลัง (Supply)

1.1. การจัดและดำเนินงานในกิจการสนับสนุนการปฏิบัติการให้กับหน่วยหรือบุคคลตามความต้องการ โดยการใช้เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก อันจำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้สำเร็จ และทันตามเวลาที่กำหนดด้วยความประหยัดและพอเพียงตามวงรอบการส่งกำลัง (Supply Cycle) อันได้แก่ การวางแผน การแจ้งความต้องการ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การแจกจ่าย การซ่อมบำรุง และการจำหน่ายพัสดุ

2. ๒. การซ่อมบำรุง (Maintenance)

2.1. หมายถึง

2.1.1. การดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ายุทโธปกรณ์ ทุกชนิดสามารถนำไปใช้งานได้ด้วยความปลอดภัย และคงสภาพที่จะใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ การดำเนินการดังกล่าว ได้แก่ การบริการ (Servicing) การตรวจ (Inspection) การปรับแต่ง (Adjusting) การซ่อม (Repairing) การปรับปรุงสภาพ (Recondition หรือ Overhaul) การดัดแปลงหรือแปรแก้ไข (Modification) การทดสอบ (Testing) และอื่น ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพหรือสมรรถนะ เพื่อให้ยุทโธปกรณ์มีสมรรถนะตามเกณฑ์การใช้งานที่กำหนด ระดับการซ่อมบำรุงมี ๓ ระดับ คือ

2.2. ๒.๑ การซ่อมบำรุงระดับหน่วย (Organizational Level Maintenance)

2.2.1. เป็นการซ่อมบำรุง ในขั้นระวังป้องกัน (Preventive) เพื่อไม่ให้ยุทโธปกรณ์ต้องชำรุดเสียหาย ได้แก่ การตรวจก่อนการใช้งาน การตรวจขณะใช้งาน การตรวจหลังการใช้งานและการตรวจประจำวัน ตลอดจนการตรวจตามระยะเวลาการแก้ไขข้อขัดข้อง การตรวจปรับเล็ก ๆ น้อยๆ การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ขัดข้องหรือครบอายุการใช้งานนั้น เพื่อให้ยุทโธปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ โดยมีหน่วยผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง

2.3. ๒.๒ การซ่อมบำรุงระดับกลาง (Intermediate Level Maintenance)

2.3.1. เป็นการซ่อมบำรุง ขั้นการแก้ไขความชำรุดเสียหาย (Corrective) ซึ่งยุทโธปกรณ์ที่ชำรุด หรือขัดข้องเกินขีดความสามารถของการซ่อมบำรุงระดับหน่วย ได้แก่ การแก้ไขความชำรุดเสียหาย การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ใช้งานมาจนครบอายุการใช้งาน การทดสอบอุปกรณ์ (Bench Check) การตรวจปรับที่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องทดสอบพิเศษ และการดัดแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามแจ้งความวิทยาการ หรือ TCTO (Time Compliance Technical Orders) เพื่อความปลอดภัยในการบินหรือการใช้งาน โดยมีหน่วยผู้ใช้ หรือ กรมในส่วนส่งกำลังบำรุง ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่ง ทอ. เป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง

2.4. ๒.๓ การซ่อมบำรุงระดับโรงงาน (Depot Level Maintenance)

2.4.1. เป็นการซ่อมบำรุงขั้นฟื้นฟูสภาพ (Restorative) ซึ่งยุทโธปกรณ์ที่ชำรุด หรือขัดข้องเกินขีดความสามารถของการซ่อมบำรุงระดับกลาง ได้แก่ การซ่อมใหญ่ การดัดแปลงแก้ไขโครงสร้างหรือชิ้นส่วนสำคัญ โดยมีกรมในส่วนส่งกำลังบำรุงเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง

3. ๓. การขนส่ง (Transportation)

3.1. หมายถึง

3.1.1. การจัดและดำเนินงานในการใช้เครื่องมือและสิ่งอำนวย ความสะดวกอันจำเป็นมาสนับสนุนการเคลื่อนย้าย โดยมุ่งที่จะให้การเคลื่อนย้ายนั้นสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการได้สำเร็จ ทันตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2. ๓.๑ การขนส่ง

3.2.1. พันธกิจการขนส่ง คือ การจัดให้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทธภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางท่อ ขอบเขตทางการขนส่งนั้น หมายรวมถึงการวางแผนทางฝ่ายอำนวยการ การจัดการที่จำเป็นและการควบคุม เพื่อให้การเคลื่อนย้ายดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล

3.3. ๓.๒ การเคลื่อนย้าย

3.3.1. คือ การนำกำลังพล ยุทธภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ จากตำบลหนึ่งไปยังอีกตำบลหนึ่ง ตามที่กำหนดความมุ่งหมายเอาไว้ การเคลื่อนย้าย แบ่งตามความมุ่งหมายได้

3.3.2. ๓.๒.๑ การเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี คือ การเคลื่อนย้ายหน่วยทางทหาร และ ยุทธภัณฑ์ ที่มีภารกิจทางยุทธวิธี

3.3.3. ๓.๒.๒ การเคลื่อนย้ายทางธุรการ คือ การเคลื่อนย้ายหน่วยทหาร และยุทธภัณฑ์ที่อยู่ห่างจากความกดดันของข้าศึก

4. ๔. การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

4.1. หมายถึง

4.1.1. การจัดการทั้งปวงในกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ของ ทอ.

4.1.2. การจัดการทั้งปวงในกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในความปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ของ ทอ.

4.2. ๔.๑ ด้านที่ดิน

4.2.1. ได้แก่ การจัดหา การรังวัด การแบ่งมอบ การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษาการจัดทำทะเบียนประวัติและการจำหน่าย ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

4.3. ๔.๒ ด้านอาคารสถานที่

4.3.1. ได้แก่ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน การกำหนดมาตรฐาน การก่อสร้าง การจัดทำแผนการก่อสร้างประจำปี ผังแม่บท การจัดทำทะเบียนประวัติ รวมถึงกิจการสนามบิน และการสาธารณูปโภค ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร

5. ๕. การบริการ (Services)

5.1. หมายถึง

5.1.1. การดำเนินการ เพื่อให้ความสะดวกแก่หน่วยต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

5.2. ๕.๑ การบริการทางเทคนิค

5.2.1. หมายถึง

5.2.1.1. การให้บริการต่อสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ให้มี การใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง เพื่อคงสภาพการใช้งานได้นาน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ได้ตามควรแก่คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุนั้น ๆ ได้แก่ การจัดทำเอกสาร คู่มือ คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและการซ่อมบำรุง และอื่น ๆ ตามระดับการซ่อมบำรุง มีสายงานเทคนิค

5.2.2. ๕.๑.๑ สาขาช่างอากาศ มี ชอ.เป็นหน่วยรับผิดชอบ

5.2.3. ๕.๑.๒ สาขาสื่อสาร มี สอ.ทอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

5.2.4. ๕.๑.๓ สาขาสรรพาวุธ มี สพ.ทอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ.

5.2.5. ๕.๑.๔ สาขาช่างโยธา มี ชย.ทอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

5.2.6. ๕.๑.๕ สาขาขนส่ง มี ขส.ทอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

5.2.7. ๕.๑.๖ สาขาพลาธิการ มี พธ.ทอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

5.2.8. ๕.๑.๗ สาขาแพทย์ มี พอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

5.2.9. ๕.๑.๘ สาขาข่าวอากาศ มี คปอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

5.2.10. ๕.๑.๙ สาขาบังคับการบิน มี คปอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

5.2.11. ๕.๑.๑๐ สาขาภาพถ่ายและแผนที่ทางอากาศ มี คปอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

5.2.12. ๕.๑.๑๑ สาขาเชื้อเพลิง มี ชอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

5.2.13. ๕.๑.๑๒ สาขาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ มี กบ.ทอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

5.2.14. ๕.๑.๑๓ สาขาวิทยาศาสตร์ มี ศวอ.ทอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

5.2.15. ๕.๑.๑๔ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และการภาพ มี สอ.ทอ.เป็นหน่วยรับผิดชอบ

5.2.16. ๕.๑.๑๕ สาขาลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ มี สวบ.ทอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ

5.3. ๕.๒ การยุทธบริการ

5.3.1. หมายถึง

5.3.1.1. การจัดและดำเนินงานให้มีคนหรือหน่วยงานปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบทางเทคนิคของแต่ละสายงานให้แก่ผู้อื่น หรือหน่วยอื่น ที่มิใช่สายเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่และภารกิจของผู้อื่น หรือหน่วยนั้น เช่น การลำเลียง การช่างโยธา การเลี้ยงดู การลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ ฯลฯ สำหรับ ทอ.มีสายงานเทคนิค ๑๕ สายงานอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยคือ กรมในส่วนส่งกำลังบำรุง(๗ คลังใหญ่), คปอ., กบ.ทอ., ศวอ.ทอ. และ สวบ.ทอ. รวม ๑๑ หน่วย

5.4. ๕.๓ การบริการธุรการ

5.4.1. หมายถึง

5.4.1.1. การดำเนินการบริหารงานของหน่วยโดยทั่วไปเป็นส่วนรวมให้ได้รับความสะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ทางธุรการของหน่วย สิ่งพิมพ์ การไปรษณีย์ทหาร งานพิธีการอนุศาสนาจารย์ การสวัสดิภาพของกำลังพล ได้แก่ การให้ความปลอดภัย การให้บริการทางกฎหมาย และนิติกรรมแก่บุคคลและทรัพย์สิน ในขอบเขตความรับผิดชอบของ ทอ.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารทั่วไป

5.5. ๕.๔ การบริการสวัสดิการ

5.5.1. หมายถึง

5.5.1.1. การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่กำลังพล ได้แก่ การบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ทอ. และครอบครัว ในด้านทรัพย์สิน สิ่งอุปโภคบริโภค กิจการไปรษณีย์ การฌาปนกิจ การส่งเสริมอาชีพ การกีฬา การบันเทิง การสงเคราะห์ การศึกษา การรักษาพยาบาล และการเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น