Методи и способи на АСД

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методи и способи на АСД by Mind Map: Методи и способи на АСД

1. Логически неформализирани

1.1. Разработване на система от показатели

1.2. Метод на "четене" и анализ на финансовата отчетност

1.3. Метод на сравнението

1.4. Метод построяване на аналитични таблици

1.5. Метод на детайлизацията и обобщението

1.6. Метод на експертни оценки

1.6.1. Метод на морфологичен анализ

1.6.2. Делфи- метод

1.6.3. Метод на сценариите

2. Математически формализирани

2.1. Методи на микроикономически анализ

2.1.1. Методи на %-но изчислени стойности

2.1.2. Балансов метод

2.1.3. Метод верижни замествания и разлики

2.1.4. Метод за обособен изолиран фактор

2.1.5. Диференциален метод

2.1.6. Интегрален метод

2.1.7. Логаритмичен метод

2.2. Методи на икономическа статистика

2.2.1. Метод на средни величини

2.2.2. Статистическо разсейване

2.2.3. Метод на групировката

2.2.4. Метод за образуване на динамичен ред

2.2.5. Индексен метод

2.3. Математико-статистически методи

2.3.1. Корелационен метод

2.3.2. Регресионен анализ

2.3.3. Дисперсионен анализ

2.3.4. Кластерен анализ

2.3.5. Факторен анализ

2.3.6. Метод за обработване на пространствено-времеви съвкупности

2.4. Методи на теорията на решенията

2.4.1. Метод на ситуационния анализ и прогнозирането

2.4.2. Имитационно моделиране

2.4.3. Методза построяване дърво на решения

2.4.4. Анализ на чувствителността

2.4.5. Линейно програмиране

2.5. Методи на финансово изчисляване

2.5.1. Метод на дисконтиране и нарастване

2.5.2. Метод на оценка на парични потоци