คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 by Mind Map: คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1

1. สัปดาห์ 1 (5 ชม.)

1.1. บรรยาย

1.1.1. ข้อตกลงในการเรียน

1.1.2. การมอบหมายงาน

1.1.3. ความหมาย ความสำคัญ ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ **การเขียนแบบ 2 มิติ ขอบเขต***

1.2. ใบงาน ** 5 คะแนน

2. สัปดาห์ 2 (5 ชม.)

2.1. บรรยาย

2.1.1. ทบทวน สัปดาห์ที่ 1

2.1.2. การใช้งาน Interface เบื้องต้น

2.1.3. การควบคุม เมาส์ คีบอร์ด และการปรับสภาพแวดล้อมและตั้งค่าพื้นฐานของโปรแกรม

2.1.4. ตั้งค่า Option

2.1.5. แทบสถานะ AutoCAD

2.1.6. คีย์ลัดที่จำเป็น

2.1.7. เริ่มอธิบายภาพร่วมของการใช้เครื่องมือ ชุด 1-5 ตอนที่ 1

2.2. ใบงาน ** 5 คะแนน

3. สัปดาห์ 3 (5 ชม.)

3.1. บรรยาย

3.1.1. ทบทวน สัปดาห์ที่ 2

3.1.2. อธิบายภาพร่วมของการใช้เครื่องมือ ชุด 1-5 ตอนที่ 2

3.1.3. ฝึกสร้างชิ้นงานอย่างง่าย

3.1.4. สอนการเลือกวัตถุ

3.1.5. คำสั่ง Pan

3.2. ใบงาน ** 5 คะแนน

4. สัปดาห์ 4-5 (10 ชม.)

4.1. บรรยาย

4.1.1. ทบทวน สัปดาห์ที่ 3

4.1.2. สอนการเขียนรูปเรขาคณิตพื้นฐาน

4.1.3. สอนการเขียนรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อน

4.1.4. สอนฝึกแก้โจทย์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้

4.1.5. สอดแทรกเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.1.6. อธิบาย ความหมายของ Object snap

4.2. ใบงาน 1

4.3. ใบงาน 2

4.4. เครื่องมือชุดที่ 1

4.4.1. Draw

4.4.1.1. Circle

4.4.1.2. Arc

4.4.1.3. Pline

4.4.1.4. line

4.4.1.5. Rec

4.4.1.6. ellipes

4.4.1.7. Polygon

4.4.1.8. spline

4.4.1.9. hatch

4.4.1.10. region

4.4.2. Object Snap

4.4.2.1. endpiont

4.4.2.2. midpiont

4.4.2.3. center and Qua

4.4.2.4. intersection

4.4.3. Modify

4.4.3.1. copy

4.4.3.2. move

4.4.3.3. array

4.4.3.4. Rotate

4.4.3.5. Extented

4.4.3.6. trim

4.4.3.7. Stretch

4.4.3.8. Fillet

4.4.3.9. Chamfer

4.4.3.10. offset

4.4.3.11. mirror

4.4.3.12. scale

4.4.4. Command

5. สัปดาห์ 6 (5 ชม.)

5.1. บรรยาย

5.1.1. สอนวิธีการใช้งานเส้นบอกขนาด

5.1.1.1. การใช้งานแต่ละแบบ

5.1.1.2. การปรับแต่งเส้นบอกขนาด

5.2. ใบงาน

5.3. เครื่องมือชุดที่ 2

5.3.1. Dimension

5.3.1.1. dim

5.3.1.1.1. ver

5.3.1.1.2. hor

5.3.1.1.3. ali

5.3.1.1.4. con

5.3.1.1.5. ang

5.3.1.1.6. dia

5.3.1.1.7. cen

5.3.1.1.8. red

5.3.1.2. รู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของเส้นบอกขนาด

5.3.1.3. การเพิ่มข้อความลงในตัวเลขบอกขนาด

5.3.1.4. การปัดเศษตัวเลขบอกขนาด

5.3.1.5. การกำหนดเครื่องหมายขั้นตัวเลขบอกขนาด

5.3.1.6. การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาด

5.3.2. Object Snap

5.3.2.1. Node

5.3.2.2. Tangent

5.3.2.3. perpen

5.3.3. Command

5.3.4. inset block

5.3.5. mark block

6. สัปดาห์ 7 (5 ชม.)

6.1. ใบงาน

6.2. บรรยาย

6.3. สอนการ Plot , การตั้งค่า Plot

6.3.1. วิธีการสร้างกรอบกระดาษใน AutoCAD

6.3.2. การสร้างกรอบกระดาษตามมาตรส่วนต่างๆ

6.3.3. การเขียนหลายๆ มาตรส่วนในกระดาษแผ่นเดียว

7. สัปดาห์ 8 (5 ชม.)

7.1. สอบกลางภาค**

8. สัปดาห์ 9-10 (10 ชม.)

8.1. ใบงาน

8.2. บรรยาย

8.3. เครื่องมือชุดที่ 3

8.3.1. Layers

8.3.2. Text

8.3.3. Properties

8.3.3.1. Line Type Control

8.3.3.2. Color Control

8.3.4. command

9. สัปดาห์ 11-13 (15 ชม.)

9.1. ใบงาน

9.2. บรรยาย

9.3. เครื่องมือชุดที่ 4

9.3.1. Properties

9.3.1.1. Line Weight Control

9.3.2. Style

9.3.2.1. Text Style

9.3.2.2. Dimension Style

9.3.3. command

10. สัปดาห์ 14-15 (10 ชม.)

10.1. ใบงาน

10.2. บรรยาย

10.3. เครื่องมือชุดที่ 5

10.3.1. Style

10.3.1.1. Table Style

10.3.1.2. Multileader Style

10.3.2. Group

10.3.3. Referance

10.3.4. Viewport

10.4. สัปดาห์ที่ 16 เสริมเรื่อง AutoCAD 3 มิติ

10.5. สรุปภาพรวม

11. สัปดาห์ 17

11.1. สอบปลายภาค**

12. คำสั่งพิเศษเพิ่มเติม

12.1. Divide

12.1.1. Piont style

12.2. Aline

12.3. Area

12.4. DIST