Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Основи наукових досліджень by Mind Map: Основи наукових досліджень
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Основи наукових досліджень

Рекомендована література

Основна

Основна література 1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження : методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко. - Київ-Вінниця : ДОВ "Вінниця", 2008. - 278 с. (бібліотека кафедри). 2. Іванюк Г.І. Як підготувати і захистити магістерську роботу з дошкільної педагогіки та психології : Метод.посіб. / Г.І. Іванюк, К.В. Карасьова. – К.: «Сім кольорів», 2010. – 110 с. (бібліотека інституту) 3. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Електронний ресурс. – Режим доступу:http://ukrlibrary.at.ua/load/osnovi_naukovikh_doslidzhen/osnovi_naukovikh_doslidzhen/a_s_filipenko_osnovi_naukovikh_doslidzhen/26-1-0-1# 4. Мартиненко С.М. Організація науково–дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін : навч.метод. посіб. / С.М. Мартиненко, А.М.Москаленко. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 56 с. (бібліотека інституту, кафедри) 5. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. [Навч. пос.] / В.І. Романчиков. – К. : Ф.«ВІПОЛ», 1997, – 242 с. (бібліотека інституту) 6. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень / Г.С. Цехмістрова. - К. : Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с. (бібліотека інституту) * книга знаходиться у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Додаткова

Додаткова література Кириленко О. П. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях : навч. посіб. / [О.П.Кириленко, В. В. Письменний] ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т. : ТНЕУ, 2013. – 227 с.* Колесников О.В. Основи наукових досліджень / О.В.Колесников. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. Електронний ресурс. – Режим доступу:http://www.bookbrains.com/book_206.html Корягін М. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / М. В. Корягін, М. Ю. Чік.– К. : Алерта, 2014. – 620 с.* Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень / П.Г.Лузан, І.В.Сопівник, С.В.Виговська. – К., 2012. – 219 с. Електронний ресурс. – Режим доступу:http://elibrary.nubip.edu.ua/4710/1/S.VYGOVSJKA_POSIBNYK.pdf Пєхота О.М. Основи педагогічних досліджень: від студента до наукової школи : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, І. П. Єрмакова. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 339 с.* Тушева В. В. Основи науково-педагогічних досліджень : навчально-методичний посібник / В. В. Тушева ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х. : [б.в.], 2006. – 219 с.* Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: [підручник. – 4-е вид., випр. і доп.] / В.М.Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К. Знання, 2006. – 331 с. (бібліотека кафедри) * книга знаходиться у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Пояснювальна записка

Мета дисципліни "Основи наукових досліджень" – формування у студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» системи знань, умінь і навичок, необхідних для здійснення науково-дослідницької роботи, ознайомлення студентів з основними відомостями про роль і місце науки у розвитку суспільства, про закономірності розвитку науки, про організацію та шляхи забезпечення наукових досліджень в державі; оволодіння студентами методами і прийомами проведення педагогічного дослідження.Завдання дисципліни торкаються важливих питань, а саме: а) цілісне уявлення про науку як про систему знань і метод пізнання; б) загальний аналіз методології та визначення її місця в науковому пізнанні; в) викладання сутності загальнонаукових і конкретно-наукових методів і принципів дослідження; г) планування і організація наукового експерименту; д) обробка результатів наукових спостережень та їх оформлення; е) робота з науковою літературою і підготовка матеріалів до друку, у тому числі й оформлення курсових, дипломних та інших науково-дослідницьких робіт. Методичні завдання курсу: оволодіння майбутніми педагогами методикою, методами та прийомами організації наукового педагогічного пошуку. Пізнавальні завдання: ознайомлення студентів з основними положеннями та місцем педагогічної науки у розвитку суспільства, закономірностями організації, постановки, проведення і узагальнення результатів психолого-педагогічного дослідження. Практичні завдання: забезпечення міцних знань, умінь і навичок наукової діяльності студентів, оволодіння методами наукового пізнання, необхідними у бурхливому потоці наукової інформації. Уміння написати, оформити і захистити курсову та випускну роботу.Дисципліна «Основи наукових досліджень» є дисципліною нормативної частини циклу професійної науково-предметної підготовки студентів ОКР «бакалавр» напряму 6.010101 «Дошкільна освіта», передбачає інтегрування знань з дисциплін: «Загальна педагогіка», «Психологія дитяча», «Педагогіка дошкільна» та фахових методик. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:- історичні етапи розвитку науки, класифікацію наук;- сутність наукових досліджень, їх структуру, правила оформлення;- носії наукової інформації, засоби пошуку, обробки і поширення інформації;- поняття про методологію і методи психолого-педагогічного дослідження;- структуру курсової, кваліфікаційної бакалаврської, магістерської робіт.вміти:- обирати проблему наукового дослідження;- формулювати об'єкт, предмет, гіпотезу, мету і завдання дослідження;- працювати з першоджерелами, застосовуючи теоретичні методи дослідження:- організовувати процедуру психолого-педагогічного дослідження;- добирати оптимальні методики дослідження;- оформляти результати дослідження згідно з вимогами до наукової роботи.

МОДУЛЬ 1. НАУКА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема 1.1. Історія становлення і розвитку науки. Класифікація наук

Історичні передумови виникнення науки. Історичні етапи розвитку науки. Передумови виникнення науки як наслідку суспільного розподілу праці. Наука на ранніх стадіях розвитку суспільства. Наука в період середньовіччя. Визначення поняття «наука». Основні етапи розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут. Наукознавство. Педагогіка в системі наук. Наука України ХІХ-ХХ століть. Сучасні наукові пріоритети України.Основні поняття теми: релігійний світогляд, наука, класифікація наук, соціальний інститут, наукова революція.Рекомендована література:Основна література: 1,3, 5,6Додаткова література: 1,3,5

Тема 1.2. Наука і освіта

Основні етапи реформування освіти. Реформування освіти і науки на сучасному етапі розвитку України. Шляхи и принципи реформування української освіти. Сучасні напрями наукових досліджень з дошкільної освіти.Основні поняття теми: освіта, реформа освіти, освітня парадигма.Рекомендована література:Основна література:5,6Додаткова література:1,5,8

Тема 1.3. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень

Методологія науки. Наукознавство. Завдання наукознавства. Загальна класифікація методів пізнання. Методи теоретичного рівня досліджень. Методи експериментального рівня досліджень. Логіка наукового дослідження. Формулювання теми, мети і задач наукового дослідження. Основні поняття теми: наукознавство, методологія, метод дослідження, наукова новизна, практична цінність, апробація результатів.Рекомендована література:Основна література:1,3,4,6Додаткова література:2,3,5,6

Тема 1.4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Загальні відомості про інформацію Роль інформації у науковій діяльності. Друковані носії інформації. Носії і засоби поширення інформації на основі комп'ютерної техніки. Типологія наукової інформації та основні види видань. Поняття про документи як засоби фіксації наукової інформації. Нормативно-технічні документи.Призначення та види бібліотек. Бібліотечні фонди: основний і довідковий. Бібліотечні каталоги та картотеки. Види каталогів; алфавітний, систематичний і предметний, їх особливості та призначення.Методика пошуку першоджерел. Спеціальні бібліографічні видання та їх роль в інформаційному пошуку. Оформлення результатів інформаційного пошуку.Основні поняття теми: інформація, документи, бібліотечний фонд, бібліотечні каталоги, наукова інформація.Рекомендована література:Основна література:1,2,3,6Додаткова література:2,6,7,8

Семінарські заняття

МОДУЛЬ І. НАУКА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Методи педагогічних досліджень Питання для обговорення:1.Структура дослідження як система.3.Зміст етапів педагогічного дослідження4. Поняття про методи дослідження, їхня класифікація.5. Теоретичні методи, їхня характеристика.6. Емпіричні методи дослідження, їхня характеристика.7. Педагогічний експеримент. Етапи та зміст проведення. Практична робота: Розробка проспекту педагогічного дослідження. 1.2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень Питання для обговорення:1. Поняття, терміни та роль інформації в проведенні нау­кових досліджень. Види та галузі інформації.2.Пошук вторинної документальної інформації з теми дослідження,бібліографічні видання.3. Отримання і аналіз первинної інформації.4. Вторинна інформація.5.Про­цес збору та аналізу наукової інформації.5. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації та авто­матизовані системи обробки інформації на ЕОМ. Катало­ги, їх види та характеристика.6. Вимоги до оформлення списку використаних джерел.ІІ. Опис використаних джерел (періодичних видань, словників, підручників і посібників, статей).

Завдання самостійної роботи

1.1.Історія становлення і розвитку науки.1. Зробити письмовий порівняльний аналіз тлумачення двох ключових термінів з обраної теми курсового дослідження – 5 б.1.2.Наука і освіта.На основі аналізу статей журналу „Дошкільне виховання», «Палітра педагога” та ін. визначити коло проблем для психолого-педагогічних досліджень в галузі дошкільної освіти (запропонувати 3-5 проблем, які є актуальними на сучасному етапі) - 5 б.1.3.Методологія теоретичних та експериментальних дослідженьРозробити структурну схему етапів роботи над науково-педагогічним дослідженням1.4.Інформаційне забезпечення наукових дослідженьСкласти кросворд із зашифрованими назвами наукових друкованих джерел (не менше 8 термінів) – 5 б.

МОДУЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема 2.1. Реферування тексту

Реферат. Вимоги до реферату, структура. Правила реферування наукових публікацій. Реферативний огляд. Анотований реферат. Рекомендації щодо укладання рефератів.Основні поняття теми: реферат, реферування, наукова публікація.Рекомендована література:Основна література:3,5,6Додаткова література:1,5,8

Тема 2.2. Особливості проведення психолого-педагогічних досліджень

Підготовка та проведення психолого-педагогічного дослідження. Рівні досліджень. Етапи психолого-педагогічного дослідження. Професійно-етичні аспекти наукових досліджень

Тема 2.3. Мета і значення курсових, дипломних (бакалаврських), магістерських робіт.

Мета і значення курсової роботи. Вимоги до змісту курсових робіт. Схема викладу, обсяг і оформлення курсової роботи. Порядок виконання курсової роботи. Робота з літературою. Написання курсової роботи. Захист курсової роботи. Мета і значення дипломних (бакалаврських) робіт. Вимоги до змісту. Підготовка до захисту. Структура магістерської роботи. Правила оформлення. Підготовка до захисту

Тема 2.4.Винахідництво і розвиток наукової творчост

Розвиток наукової творчості. Винахідництво. Відкриття та винаходи. Наукові ступені, вчені звання. Аспірантура, докторантура. Результати педагогічних досліджень та їх практичне застосування.Основні поняття теми: Винахідництво, відкриття, винаходи, наукові ступені, аспірантура, докторантура.Рекомендована література:Основна література:1,5,6Додаткова література:8

Семінарські заняття

2.1.Реферати і анотації: призначення, зміст. Питання для обговорення:1.Види реферування текстів, їх сутність, практика застосування.2.Анотація, загальні підходи та основні вимоги.3.Особливості реферування та анотування друкованих, електронних джерел.Практична робота: Зробити анотацію на статтю з фахового журналу (на вибір студента). 2.2. Курсова, бакалаврська, дипломна (магістерська) роботи:написання, оформлення Питання для обговорення:1. Курсова робота: загальна характеристика, послідовність виконання, підготовчий етап, робота з текстом, оформлення.2. Особливості написання бакалаврської, дипломної (магістерської роботи) (порівняльний аналіз).3. Основні вимоги щодо оформлення курсової, бакалаврської, дипломної (магістерської) роботи. Правила оформлення списку використаних джерел.4. Підготовка та захист курсової, бакалаврської, дипломної (магістерської) роботи.5. Характерні недоліки при виконанні курсової, бакалаврської, дипломної (магістерської) роботи.Практична робота:Розробити план-проспект свого курсового (бакалаврського) дослідження (на довільну тему з дошкільної педагогіки чи психології). 2.3. Обробка та оформлення результатів дослідження Питання для обговорення:1. Розробка і проведення експериментального дослідження.2. Форми узагальнення результатів наукових досліджень.3. Методи зведення й обробки результатів експериментальних дослі­джень. Практична робота: Розробка програм дослідження (анкети, бесіди, ігри та ін..) 2.4.Підготовка до захисту, захист наукових досліджень Питання для обговорення:.Підготовка до захисту результатів дослідження.2. Основні вимоги до структури доповіді під час захисту бакалаврської (магістерської) роботи.3. Порядок захисту бакалаврської (магістерської) роботи..4. Структура електронної презентації для представлення результатів дослідження.

Завдання самостійної роботи

Реферування тексту.Зробити анотацію на один посібник з актуальної проблеми дошкільної освіти на вибір студента – 5 б. Мета і значення курсових, дипломних, магістерських робіт.1. Створити порівняльну таблицю з характеристикою спільного і відмінного між курсовою, бакалаврською та магістерською роботами- 5 б.2. Розробити анкету для батьків, питання інтерв’ю для педагогів та план бесіди з дітьми (тема на вибір студента) – 5 б. Винахідництво і розвиток наукової творчості.Підготувати електронну презентацію для представлення результатів дослідження (курсової роботи).

Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.Види ІНДЗ:Дослідницький проект на одну з актуальних проблем дошкільної освіти (за вибором студентів).Наприклад: «Педагогічні умови морального виховання дітей дошкільного віку в освітньому процесі ДНЗ». Колективний проект.