Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Основи наукових досліджень by Mind Map: Основи наукових досліджень
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Основи наукових досліджень

Рекомендована література

Основна

Додаткова

Пояснювальна записка

Мета дисципліни "Основи наукових досліджень" – формування у студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» системи знань, умінь і навичок, необхідних для здійснення науково-дослідницької роботи, ознайомлення студентів з основними відомостями про роль і місце науки у розвитку суспільства, про закономірності розвитку науки, про організацію та шляхи забезпечення наукових досліджень в державі; оволодіння студентами методами і прийомами проведення педагогічного дослідження.Завдання дисципліни торкаються важливих питань, а саме: а) цілісне уявлення про науку як про систему знань і метод пізнання; б) загальний аналіз методології та визначення її місця в науковому пізнанні; в) викладання сутності загальнонаукових і конкретно-наукових методів і принципів дослідження; г) планування і організація наукового експерименту; д) обробка результатів наукових спостережень та їх оформлення; е) робота з науковою літературою і підготовка матеріалів до друку, у тому числі й оформлення курсових, дипломних та інших науково-дослідницьких робіт. Методичні завдання курсу: оволодіння майбутніми педагогами методикою, методами та прийомами організації наукового педагогічного пошуку. Пізнавальні завдання: ознайомлення студентів з основними положеннями та місцем педагогічної науки у розвитку суспільства, закономірностями організації, постановки, проведення і узагальнення результатів психолого-педагогічного дослідження. Практичні завдання: забезпечення міцних знань, умінь і навичок наукової діяльності студентів, оволодіння методами наукового пізнання, необхідними у бурхливому потоці наукової інформації. Уміння написати, оформити і захистити курсову та випускну роботу.Дисципліна «Основи наукових досліджень» є дисципліною нормативної частини циклу професійної науково-предметної підготовки студентів ОКР «бакалавр» напряму 6.010101 «Дошкільна освіта», передбачає інтегрування знань з дисциплін: «Загальна педагогіка», «Психологія дитяча», «Педагогіка дошкільна» та фахових методик. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:- історичні етапи розвитку науки, класифікацію наук;- сутність наукових досліджень, їх структуру, правила оформлення;- носії наукової інформації, засоби пошуку, обробки і поширення інформації;- поняття про методологію і методи психолого-педагогічного дослідження;- структуру курсової, кваліфікаційної бакалаврської, магістерської робіт.вміти:- обирати проблему наукового дослідження;- формулювати об'єкт, предмет, гіпотезу, мету і завдання дослідження;- працювати з першоджерелами, застосовуючи теоретичні методи дослідження:- організовувати процедуру психолого-педагогічного дослідження;- добирати оптимальні методики дослідження;- оформляти результати дослідження згідно з вимогами до наукової роботи.

МОДУЛЬ 1. НАУКА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема 1.1. Історія становлення і розвитку науки. Класифікація наук

Тема 1.2. Наука і освіта

Тема 1.3. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень

Тема 1.4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Семінарські заняття

Завдання самостійної роботи

МОДУЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема 2.1. Реферування тексту

Тема 2.2. Особливості проведення психолого-педагогічних досліджень

Тема 2.3. Мета і значення курсових, дипломних (бакалаврських), магістерських робіт.

Тема 2.4.Винахідництво і розвиток наукової творчост

Семінарські заняття

Завдання самостійної роботи

Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.Види ІНДЗ:Дослідницький проект на одну з актуальних проблем дошкільної освіти (за вибором студентів).Наприклад: «Педагогічні умови морального виховання дітей дошкільного віку в освітньому процесі ДНЗ». Колективний проект.